Pytania i odpowiedzi

W każdym obszarze tematycznym znajdziesz pytania skierowane do Centrum Konsultacyjnego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

 • Wymogi formalne
  • 1. Czy tylko te 139 miast z listy miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze może skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast?

   Zgodnie z regulaminem uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie jest wyłącznie 139 jednostek samorządu terytorialnego – miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, wskazane w „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030” jako obszar strategicznej interwencji, wymienione w zał. nr 1 do Regulaminu. Natomiast ze wsparcia oferowanego przez Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast może skorzystać również partner krajowy, o którym mowa w rozdz. 5 regulaminu (partnerem krajowym może zostać gmina, powiat lub ich związek (mający osobowość prawną), tworzący z Miastem obszar powiązany funkcjonalnie) jeśli wnioskodawca uzasadni potrzebę realizacji takiego projektu w partnerstwie. W praktyce oznacza to, że więcej samorządów terytorialnych może korzystać ze wsparcia, ale tylko pod warunkiem, że z inicjatywy jednego ze 139 miast uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie będzie pełniło rolę partnera krajowego w projekcie

  • 2. Czym różni się etap 1. od etapu 2. naboru projektów do dofinansowania z Programu Rozwoju Miast?

   W przebiegu Programu Rozwoju Miast wyróżnione zostały trzy następujące kolejno okresy zwane etapami: etap 1, etap 2 i etap 3. Etap 1. – obejmuje opracowanie i złożenie „Wstępnej Propozycji Projektu” oraz jej ocenę formalną i merytoryczną (punktowaną). Rozpoczyna się on w dniu ogłoszenia naboru, a kończy ogłoszeniem listy rankingowej i będzie trwał około 16 miesięcy. Etap 2. – obejmuje przygotowanie i złożenie oraz ocenę „Kompletnej Propozycji Projektu” przez KIK-OP. Rozpoczyna się ogłoszeniem terminu składania „Kompletnych Propozycji Projektów”, a kończy podpisaniem umów o dofinansowanie i będzie trwał około 9 miesięcy. Etap 3. – to już etap wdrażania projektów tych Beneficjentów, z którymi zostały zawarte umowy o dofinansowanie. Etap 3. kończy się 31 marca 2029 r. Różnica pomiędzy etapem 1. a etapem 2. polega na tym, że w etapie 1. wnioskodawcą może być każde ze 139 miast uprawnionych do udziału w naborze, w etapie 2. Kompletne Propozycje Projektów opracowują tylko wybrane miasta – finaliści wskazani na liście rankingowej zatwierdzonej przez Komitet Sterujący. Na podstawie przeprowadzonej oceny i rekomendacji Komitetu Sterującego miasta finaliści opracowują Kompletne Propozycje Projektów, uszczegółowiając w nich i aktualizując informacje niezbędne do realizacji projektu. Na etapie 2. przygotowywany jest także „Plan informacji i promocji” oraz prezentacja multimedialna miasta, projektu i założeń do współpracy bilateralnej. Na etapie 2 miasta nie konkurują już między sobą, po przeprowadzeniu formalno-merytorycznej weryfikacji Kompletnych Propozycji Projektów KIK-OP przygotuje listę projektów rekomendowanych do podpisania umowy o dofinansowanie.

  • 3. Dlaczego przewidziany jest tak długi okres pracy nad wnioskiem zanim miasto podpisze umowę o dofinansowanie?

   KIK-OP zależy na przygotowaniu dobrych projektów, odpowiadających na problemy miasta, wynikających z długofalowych dokumentów strategicznych oraz skonsultowanych społecznie. Zdając sobie sprawę, iż proces przygotowania projektu od koncepcji do osiągnięcia gotowości do wdrażania jest długotrwały, a mówimy nie o jednym działaniu/inwestycji tylko najprawdopodobniej, bardziej złożonym projekcie oraz biorąc pod uwagę fakt, że KIK-OP oczekuje wysokiego stopnia gotowości projektów do realizacji – zaplanowano relatywnie długi okres na proces przygotowania projektu. Na etapie 2 będą prowadzone już prace przygotowujące wybrane działania/inwestycje do wdrożenia.

  • 4. Czy projekt może zawierać jedno rozbudowane działanie inwestycyjne?

   Co do zasady projekt musi zawierać co najmniej dwa działania – co najmniej jedno w ramach obszarów tematycznych finansowanych przez SECO i co najmniej jedno w ramach obszarów tematycznych finansowanych przez SDC. Jedno działanie nawet najbardziej rozbudowane nie może w sobie łączyć dwóch źródeł finansowania (SECO i SDC).

  • 5. Jakie są kryteria oceny merytorycznej części B wniosku?

   Kryteria oceny merytorycznej części B wniosku dotyczą stopnia przygotowania działania do realizacji, harmonogramu, zakresu działania oraz jego uzasadnienia, interesariuszy, odbiorców ostatecznych i partycypacji społecznej, budżetu i jego uzasadnienia

  • 6. Kto przeprowadza ocenę merytoryczną Wstępnych Propozycji Projektów?

   Oceny merytorycznej dokonują eksperci zewnętrzni wybrani przez Krajową Instytucję Koordynującą – Operatora Programu

  • 7. Jakie dokumenty są wymagane w części A wniosku o dofinansowanie?

   Załączniki obligatoryjne to:

   • dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej wniosek o dofinansowanie do reprezentacji miasta – dla każdej z osób odrębnie, jeżeli wniosek podpisuje inna osoba niż prezydent/burmistrz,

   • dokument potwierdzający upoważnienie osoby kontrasygnującej wniosek w imieniu skarbnika gminy, jeżeli wniosek jest kontrasygnowany przez inną osobę niż skarbnik gminy,

   • list/y intencyjny/e podpisany/e przez miasto i partnera/ów krajowego/ych (jeśli dotyczy),

   • dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących list intencyjny ze strony partnera/ów krajowego/ych i miasta (jeśli dotyczy)

  • 8. Co dzieje się, gdy któreś z kryteriów formalnych nie jest spełnione?

   Kryteria formalne należy podzielić na kryteria podlegające uzupełnieniu i niepodlegające uzupełnieniu. Niespełnienie wymaganego kryterium formalnego prowadzi to do negatywnej oceny wniosku lub działania

  • 9. Jakie są kryteria formalnej oceny części A wniosku o dofinansowanie?

   Kryteria formalnej oceny części A wniosku o dofinansowanie obejmują m.in. podmiot uprawniony, termin złożenia wniosku, forma elektroniczna z podpisem kwalifikowanym, kwota dofinansowania, termin realizacji

  • 10. Jak przebiega komunikacja między Krajową Instytucję Koordynującą - Operatorem Programu a wnioskodawcą podczas oceny Wstępnej Propozycji Projektów?

   Odbywa się wyłącznie poprzez system ePUAP, a kopie pism przesyłane są na adres e-mail osoby do kontaktu wskazanej we wniosku

  • 11. Z czego składa się ocena Wstępnych Propozycji Projektów?

   Ocena Wstępnych Propozycji Projektów składa się z oceny formalnej i merytorycznej.

  • 12. Jakie są terminy i wymogi dotyczące składania dokumentów w ramach Programu Rozwoju Miast?

   Dokumenty muszą być złożone zgodnie z terminami i wymogami określonymi w Regulaminie, a wszelkie załączniki muszą być dostarczone w odpowiednich formatach i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

  • 13. Jakie są konsekwencje złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie przez miasto w ramach Programu Rozwoju Miast?

   Tylko ostatni złożony wniosek zostanie rozpatrzony, a pozostałe pozostaną bez rozpatrzenia

  • 14. Jakie są kroki do przygotowania i złożenia Wstępnej Propozycji Projektu w ramach Programu Rozwoju Miast?

   Miasto musi wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie według wzoru określonego przez Krajową Instytucję Koordynującą – Operatora Programu, utworzyć plik pdf z wypełnionym formularzem, podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć w wymaganym terminie w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP

  • 15. Jakie są wymagania dotyczące informacji i promocji projektu w ramach Programu Rozwoju Miast?

   Miasta muszą informować interesariuszy o swoim udziale w Programie Rozwoju Miast i źródłach finansowania Programu, zachęcać zainteresowane grupy do włączenia się w prace nad przygotowaniem i realizacją projektu, a także realizować wszystkie działania informacyjno-promocyjne wymagane przez Regulacje oraz Podręcznik komunikacji i informacji

  • 16. Jak miasto może udowodnić swoją zdolność instytucjonalną do wdrażania projektu w ramach Programu Rozwoju Miast?

   Miasto może przedstawić informacje dotyczące struktury zarządzania, doboru personelu, jego doświadczenia oraz umiejętności korzystania z zasobów zewnętrznych, a także określić obszary zarządzania wymagające wzmocnienia poprzez szkolenia i doradztwo

  • 17. Jakie działania podejmuje miasto w celu łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich w ramach Programu Rozwoju Miast?

   Ważny jest proces analizy planowanych działań pod kątem uwzględnienia w nich adaptacji do zmian klimatu. Wnioskodawcy muszą brać pod uwagę przy projektowaniu działań zachodzące zmiany klimatu i ich skutki dla działań. We wniosku należy udowodnić, że działanie nie jest narażone na znaczące ryzyko związane ze zmianami klimatu, katastrofami naturalnymi, degradacją środowiska. Ponadto celem analizy jest również określenie czy projektowane działania mają wpływ neutralny na środowisko naturalne i klimat czy też możliwe jest zaprojektowanie tych działań tak, aby miały wpływ pozytywny, czyli przyczyniały się do odbudowy środowiska naturalnego i łagodzenia zmian klimatycznych. Miasto podejmuje tam, gdzie to możliwe działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, promowanie rozwiązań zmniejszających energochłonność miast. Opis procesu analizy oraz jej wyniki należy przedstawić w pkt 10 formularza wniosku o dofinansowanie (w Części B)

  • 18. W jaki sposób miasto może upewnić się, że spełnia zasady horyzontalne dotyczące włączenia społecznego?

   Ważny jest proces analizy każdego planowanego działania pod kątem potrzeb i możliwości wspierania włączenia społecznego. Miasto może zaprosić do tej analizy interesariuszy i organizacje pożytku publicznego, którzy pomogą zidentyfikować grupy zagrożone wykluczeniem, a także zapewnić wszystkim grupom społecznym dostępność tworzonych w ramach projektu usług i infrastruktury. W pkt 9.1 formularza wniosku o dofinansowanie (w Części B) należy opisać zarówno proces analizy, jak i wyniki analizy

  • 19. Co to są "zasady horyzontalne" w kontekście Programu Rozwoju Miast?

   Zasady horyzontalne są to wytyczne, których uczestnicy Programu Rozwoju Miast muszą przestrzegać we wszystkich etapach projektu przy realizacji każdego działania. Główne zasady horyzontalne to upowszechnienie włączenia społecznego, a także upowszechnienie kwestii łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich oraz uwzględnienia kwestii środowiskowych. Inne zasady to m.in. zrównoważony rozwój, pomocniczość, poszanowanie godności ludzkiej i równości, współpraca i porozumienie, dobre rządzenie, właściwe wykorzystanie zasobów, uczciwa konkurencja oraz zapobieganie korupcji

  • 20. Kto może być podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w projekcie?

   Podmiotami uprawnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych mogą być beneficjent, partner krajowy, partner szwajcarski oraz inne podmioty wybrane przez beneficjenta lub partnera do realizacji działań w inny sposób niż na podstawie przepisów lub procedur dotyczących wyboru wykonawców zamówień publicznych.

  • 21. Jakie są rodzaje działań uzupełniających w ramach Programu Rozwoju Miast?

   Działania uzupełniające są działaniami rezerwowymi i mogą być włączone do projektu, jeśli któreś z działań podstawowych zostanie wykluczone z realizacji. Miasto może zaprogramować maksymalnie 12 działań uzupełniających bez ograniczeń liczbowych w odniesieniu do obszarów tematycznych

  • 22. Jakie są główne grupy wydatków kwalifikowalnych w budżecie projektu?

   Główne grupy wydatków kwalifikowalnych obejmują wydatki na realizację działań podstawowych finansowanych przez SECO i SDC, zarządzanie projektem oraz współpracę bilateralną, jeśli ostatecznie zostanie ona nawiązana. Na etapie wdrażania nie każde miasto – beneficjent będzie miało partnera szwajcarskiego, z którym podpisze umowę bilateralną

  • 23. Jakie są kryteria oceny przygotowania działań do realizacji?

   Istotnym kryterium oceny przygotowania działań do realizacji jest posiadanie wszystkich wymaganych prawomocnych decyzji (jeśli dotyczy) oraz przygotowanie realnego harmonogramu

  • 24. Jakie są wymagania dotyczące planowania działań w ramach Programu Rozwoju Miast?

   Miasto musi zaplanować co najmniej jedno działanie podstawowe z obszarów tematycznych finansowanych przez SECO oraz SDC, utrzymując wymaganą proporcję dotyczącą planowanej wartości dofinansowania. Każde działanie stanowi odrębną zamkniętą część projektu i może być realizowane jako jednorodne lub w podziale na poddziałania

  • 25. Jakie dokumenty strategiczne Miasta mogą być wykorzystane przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie?

   Dokumenty strategiczne Miasta, które powinny zostać wykorzystane przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie obejmują strategie rozwoju, programy rozwoju, plany oraz inne dokumenty planistyczne w zakresie polityki rozwoju, które zostały przyjęte lub uchwalone przez Miasto lub partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego

  • 26. Jakie są rodzaje wskaźników, którymi wnioskodawca musi się posługiwać?

   Wskaźniki można podzielić na wskaźniki rezultatu, które mierzą postęp w osiąganiu głównych rezultatów Programu oraz wskaźniki produktu, które informują o postępie w opracowywaniu ram na rzecz poprawy zarządzania oraz realizacji celów strategicznych beneficjenta

  • 27. Jakie są cele Programu Rozwoju Miast?

   Głównym celem programu jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w średnich polskich miastach oraz pomiędzy nimi m.in. poprzez wsparcie w zakresie rozwoju lokalnego, zarządzania strategicznego i realizacji konkretnych działań rozwojowych. Cele Programu Rozwoju Miast obejmują również poprawę jakości życia w wybranych polskich miastach średniej wielkości oraz wzmacnianie współpracy między beneficjentami a podmiotami państwa – darczyńcy

  • 28. Jakie są wymogi dotyczące partnerstwa krajowego w ramach Programu Rozwoju Miast?

   Partnerstwo krajowe nie jest obowiązkowe, jednak jeśli miasto decyduje się na partnerstwo, musi uzgodnić z partnerem krajowym zasady współpracy oraz prawa i obowiązki dotyczące realizacji projektu. Partnerem może być jednostka samorządu terytorialnego tj. gmina, powiat lub ich związek (mający osobowość prawną) tworzące z miastem obszar powiązany funkcjonalnie o wspólnych celach społecznych, gospodarczych lub środowiskowych

  • 29. Kto dokonuje oceny Kompletnych Propozycji Projektów?

   Oceny dokonuje Krajowa Instytucja Koordynująca – Operator Programu, a w przypadku wymagającym wsparcia KIK-OP może korzystać ze wsparcia ekspertów zewnętrznych

  • 30. Kto może być beneficjentem Programu Rozwoju Miast?

   Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, wskazane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 jako obszar strategicznej interwencji. Beneficjentami mogą być miasta wybrane w wyniku udziału w dwuetapowej procedurze naboru, które podpiszą umowę o dofinansowanie

  • 31. Co to są miasta rezerwowe i jak są wybierane?

   Komitet Sterujący Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast może wskazać oprócz Miast Finalistów również miasta rezerwowe, które mogą wziąć udział w przygotowaniu Kompletnej Propozycji Projektu w II etapie Programu Rozwoju Miast. Komitet Sterujący może podjąć decyzję o realizacji projektu miasta rezerwowego w całości lub części w przypadku wystąpienia oszczędności w projektach Miast Finalistów

  • 32. Kto tworzy listę rankingową i na jakiej podstawie?

   Listę tworzy Krajowa Instytucja Koordynująca – Operator Programu na podstawie wyników oceny merytorycznej, uwzględniając zasadę koncentracji geograficznej i dostępną kwotę dofinansowania. Następnie lista jest zatwierdzana przez Komitet Sterujący

  • 33. Jakie są główne etapy Programu Rozwoju Miast?

   Etap 1: opracowanie i złożenie Wstępnej Propozycji Projektu oraz jej ocena formalna i merytoryczna.

   Etap 2: przygotowanie i złożenie oraz ocena Kompletnej Propozycji Projektu przez Krajową Instytucję Koordynującą – Operatora Programu.

   Etap 3: okres realizacji projektu

  • 34. Co dzieje się, gdy działanie nie spełnia kryteriów dostępu?

   Gdy działanie nie spełnia kryteriów dostępu, zostaje ono wyłączone z projektu i nie jest poddawane dalszej ocenie

  • 35. Jakie działania nie są dopuszczalne ze względu na ramy czasowe Programu Rozwoju Miast?

   Nie są dopuszczalne działania, w których występuje pomoc publiczna wymagająca notyfikacji ze względu na ramy czasowe Programu

  • 36. Jakie są wydatki niekwalifikowalne w Programie Rozwoju Miast?

   Niekwalifikowalne wydatki obejmują m.in. odsetki od zadłużenia, opłaty finansowe, rezerwy na straty, wydatki na nabycie gruntów i niektóre koszty związane z pomocą publiczną

  • 37. Jaki jest dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych w projektach bez pomocy publicznej?

   W projektach bez pomocy publicznej dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 100%.

  • 38. Czy podatek VAT jest uznawany za wydatek kwalifikowalny?

   Podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wówczas, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego

  • 39. Czy laureat naboru może wprowadzić zmiany do Kompletnej Propozycji Projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

   Nie, laureat nie może wprowadzać zmian do Kompletnej Propozycji Projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

  • 40. Co dzieje się po zakończeniu oceny Kompletnych Propozycji Projektów?

   Krajowa Instytucja Koordynująca – Operator Programu przygotowuje listę projektów rekomendowanych do podpisania umowy o dofinansowanie, a Komitet Sterujący podejmuje decyzję o jej zatwierdzeniu

  • 41. Jakie są kryteria oceny Kompletnych Propozycji Projektów?

   Ocena Kompletnych Propozycji Projektów ma charakter weryfikacji, a sama ocena nie będzie wyrażona w formie punktowej. Sprawdzeniu podlegać będzie m.in. wykonalność, przygotowanie do realizacji i poprawność oszacowania pomocy publicznej

  • 42. Jakie instytucje są odpowiedzialne za organizację naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast?

   Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełniące funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej – Operatora Programu

  • 43. Zgodnie z regulaminem naboru projektów „każdy projekt musi realizować co najmniej jedno działanie wpisujące się w cel szczegółowy finansowany ze środków SECO oraz co najmniej jedno działanie wpisujące się w szczegółowy cel finansowany ze środków SDC”. Czy możliwe jest przekazanie do realizacji działania wpisującego się w cel szczegółowy finansowany ze środków SDC (np. zaangażowania obywatelskiego i przejrzystości) organizacji pozarządowej?

   Przekazanie organizacji pozarządowej do realizacji działania wpisującego się w cel szczegółowy finansowany ze środków SDC jest możliwe, o ile zaplanowane działanie nie tylko mieści się w obszarach tematycznych Programu finansowanych z SDC, ale jednocześnie odbywa się na podstawie przepisów prawa.

  • 44. Liczba działań podstawowych ogółem nie może przekroczyć 15, czy w odniesieniu do poddziałań także obowiązują jakieś limity?

   Nie, w odniesieniu do poddziałań nie narzucono żadnych limitów, istotne jest jednak to, by każde podziałanie tworzyło logiczną, zamkniętą całość. Szczegółowo logika konstrukcji poddziałania została scharakteryzowana w rozdziale 11.1. Regulaminu naboru. Należy zwrócić uwagę, że zbytnie rozbicie działania na poddziałania może wpłynąć na ocenę działania, jako strategicznego elementu projektu. W formularzu wniosku technicznie możliwe jest wygenerowanie do 20 poddziałań. Gdyby z uzasadnionych przyczyn konieczne było zwiększenie tej liczby, prosimy o kontakt z Centrum Konsultacyjnym.

  • 45. W rozdziale 11.1. Regulaminu mowa jest o tym, że jednym z powodów negatywnej oceny działania jest także „niezłożenie przez wnioskodawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszar Natura 2000”. Proszę o potwierdzenie, że wystarczające jest złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę i nie ma obowiązku przedstawiania stosownego zaświadczenia wydanego przez organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000.

   Nie ma obowiązku przedstawienia zaświadczenia wydanego przez organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000. Wystarczające jest złożenie oświadczenia podpisanego przez Wnioskodawcę (zgodnie z zapisem Regulaminu rozdział 18.1).

  • 46. Czy można uzyskać indywidualne interpretacje lub analizy konkretnych przypadków przez Centrum Konsultacyjne?

   Nie, poprzez Centrum Konsultacyjne nie można uzyskać indywidualnych interpretacji, analiz konkretnych przypadków ani indywidualnych usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu.

  • 47. Czy Miasta mogą otrzymać indywidualne wsparcie doradcze na etapie opracowania Kompletnej Propozycji Projektu?

   Tak, Miasta finaliści otrzymają indywidualne wsparcie doradcze ze strony Związku Miast Polskich na etapie opracowywania Kompletnej Propozycji Projektu. Dodatkowo, Miasta mogą skorzystać z wsparcia ze strony polskich i szwajcarskich doradców sektorowych.

  • 48. W jaki sposób można uzyskać odpowiedzi na pytania związane z udziałem w naborze projektów?

   Pytania związane z udziałem w naborze projektów można kierować do Centrum Konsultacyjnego poprzez stronę internetową www.wsparciemiast.pl. Odpowiedzi na pytania będą udzielane i publikowane na stronie w ciągu 5 dni roboczych.

  • 49. Jakie formy wsparcia edukacyjnego są przewidziane dla Miast w okresie naboru projektów?

   W okresie naboru projektów Miasta mogą skorzystać z różnorodnych działań edukacyjnych, takich jak spotkania, warsztaty, webinaria, odpowiedzi na pytania poprzez Centrum Konsultacyjne oraz udostępnianie materiałów informacyjnych, aby pomóc sobie w opracowaniu wniosku o dofinansowanie zgodnie z wymaganiami Programu Rozwoju Miast.

  • 50. Jakie dokumenty musi przygotować beneficjent w zakresie sprawozdawczości?

   Beneficjent będzie zobowiązany do sporządzania sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu, zgodnie ze wzorami udostępnionymi przez KIK-OP.

  • 51. Czy istnieje możliwość przekroczenia limitu 10% przy pierwszej płatności?

   Nie ma takiej możliwości, pierwsza płatność nie może przekroczyć 10% przyznanego dofinansowania projektu, zgodnie z postanowieniami umowy.

  • 52. Czy terminy płatności w ramach systemu zaliczkowego są elastyczne?

   Terminy płatności w systemie zaliczkowym są ściśle określone i wynoszą odpowiednio 14 dni roboczych na pierwszą płatność oraz 30 dni roboczych od zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu na kolejne płatności (beneficjent składa sprawozdanie w momencie wydatkowania minimum 70% uprzednio wypłaconych płatności).

  • 53. Rozdział 5 regulaminu naboru stanowi, że „Wycofanie się na etapie 2 partnera krajowego może skutkować rzeczowym ograniczeniem projektu i zmniejszeniem kwoty dofinansowania. W tej sytuacji wymogi Regulaminu dotyczące minimalnej liczby działań oraz alokacji finansowej nie obowiązują.” Czy to oznacza, że w sytuacji, w której projekt przewidywał tylko dwa działania – jedno w ramach SDC realizowane przez Wnioskodawcę oraz jedno w ramach SECO realizowane przez jego partnera, po wycofaniu się partnera na drugim etapie projekt będzie realizował tylko działanie finansowane w ramach SDC i cały projekt będzie finansowany w 100% tylko z tego jednego źródła finansowania?

   Regulamin dopuszcza przyjęcie do realizacji projektu z jednego źródła bez zachowania narzuconych Regulaminem procentowych udziałów dwóch źródeł finansowania. W przypadku wycofania się partnera krajowego na etapie 2 Komitet Sterujący będzie w danym przypadku decydował, czy projekt będzie realizowany z wyłączeniem części lub całości działania, w którym powinien uczestniczyć partner, czy też projekt nie będzie rekomendowany do podpisania umowy o dofinansowanie.

  • 54. Rozdział 5 regulaminu naboru stanowi, że „Wycofanie się na etapie 2 partnera krajowego może skutkować rzeczowym ograniczeniem projektu i zmniejszeniem kwoty dofinansowania.” Czy to oznacza, że zmianie ulega liczba punktów przyznanych za partnerstwo i wniosek przesuwa się w rankingu ocenionych projektów w dół?

   Projekt, który przeszedł do etapu 2 nie może mieć zmienionej liczby punktów przyznanych na etapie oceny Wstępnej Propozycji Projektu. Co do zasady skutkiem wycofania się partnera krajowego na etapie 2 może być „rzeczowe ograniczenie projektu i zmniejszenie kwoty dofinansowania” , czyli rezygnacja z części lub całości działania, za które miał być odpowiedzialny wycofujący się partner i pomniejszenie kwoty dofinansowania o wartość usuniętego działania. Jednak po drugim etapie listę projektów rekomendowanych do podpisania umowy o dofinansowanie ponownie weryfikuje i zatwierdza Komitet Sterujący Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast „i może wprowadzić do niej zmiany w uzasadnionych przypadkach”. Zatem Komitet w uzasadnionych przypadkach może nawet zdecydować o braku rekomendacji do podpisania umowy o dofinansowanie. Regulamin w pkt 20.2 stanowi: „Decyzja Komitetu Sterującego w sprawie zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania jest ostateczna i wnioskodawcom nie przysługuje od niej odwołanie”.

  • 55. Czy i na jakim etapie beneficjent może się wycofać z zadeklarowanego partnerstwa krajowego?

   Planowane partnerstwa mają stanowić istotny element zwiększający wartość projektu, dlatego jego brak będzie wpływał na zakres przedsięwzięcia. Jeżeli partner krajowy wycofa się z realizacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, to w zależności od analizy konkretnej sytuacji Komitet Sterujący może zdecydować o zmniejszeniu zakresu rzeczowego projektu lub nawet braku rekomendacji do podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku zmian w partnerstwie na etapie wdrażania projektu zastosowana zostanie procedura zatwierdzania zmian w projekcie.

  • 56. Czy poradniki, np. dotyczące obszarów tematycznych, udostępnione na stronie wsparciemiast.pl są obligatoryjne dla wnioskodawców?

   Poradniki mają służyć jako wsparcie dla wnioskodawców przy planowaniu projektu. Zbierają doświadczenie i wiedzę ekspercką specjalistów Związku Miast Polskich. Stanowią wskazówki przy planowaniu działań projektowych. Jednak stosowanie ich przy przygotowaniu wniosku nie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

  • 57. Jak rozumieć zapis na str. 16 Regulaminu naboru oraz w pkt 3 Karty oceny formalnej WPP dot. pozwoleń na budowę w odniesieniu do działań o wartości równej bądź wyższej 35% wartości dofinansowania działań podstawowych? Czy jeżeli jedno działanie (inwestycja) będzie wartością przewyższało 35% wartości wszystkich działań podstawowych (całego projektu) to obowiązkowe jest przedstawienie prawomocnego pozwolenia na budowę?

   Zgodnie z Rozdziałem 11.1 Regulaminu naboru: „W przypadku działań o wartości równej bądź wyższej od 35% wartości dofinansowania działań podstawowych nieprzedstawienie prawomocnych pozwoleń na budowę skutkuje negatywną oceną Wstępnej Propozycji Projektu w ramach oceny formalnej.” W związku z powyższym, jeżeli działanie podstawowe (inwestycja) będzie miało wartość równą bądź wyższą od 35% wartości dofinansowania wszystkich działań podstawowych (całego projektu) to obowiązkowe jest przedstawienie prawomocnego pozwolenia na budowę i dołączenie do fiszki tego działania prawomocnego pozwolenia na budowę.

  • 58. Pyt. dot. Karty oceny merytorycznej dla Cz. B wniosku (fiszek działań). Przedmiot oceny: Interesariusze, odbiorcy ostateczni oraz partycypacja społeczna, ocena dot. pkt. 3 prowadzonych działań partycypacyjnych na etapie przygotowania działania - jeżeli w działania wskazane w WPP wynikają wprost z przyjętych już dokumentów strategicznych miasta, które to dokumenty były przyjmowane w trybie szerokich konsultacji społecznych i w procesie partycypacyjnym, to uznaje się, że prowadzono działania partycypacyjne na etapie przygotowawczym? Czy będzie to wystarczające do uzyskania maksymalnej liczby punktów w danym kryterium? Czy np. należy ponownie prowadzić działania partycypacyjne na etapie pracy nad WPP już dla konkretnych działań wskazanych w WPP?

   Zgodnie z Regulaminem istotnym i ocenianym elementem fiszki jest m.in. opis stosowanych narzędzi partycypacji i identyfikacji interesariuszy zarówno w przygotowaniu, jak i podczas realizacji działań składających się na projekt. Fakt przeprowadzenia, nawet szerokiego i wyczerpującego, procesu partycypacyjnego przygotowanej wcześniej strategii (jako całego dokumentu) nie daje podstaw do uznania właściwego spełniania kryterium dotyczącego oceny wpływu interesariuszy w przygotowaniu konkretnego działania. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów będzie możliwe – zgodnie z zapisami Karty oceny merytorycznej Wstępnej Propozycji Projektu – gdy m.in. „prowadzono działania partycypacyjne na etapie przygotowawczym. Kluczowi interesariusze i odbiorcy ostateczni zostali zaproszeni i zaangażowani w proces oceny uzasadnienia działania, poinformowani o zakresie działania i potencjalnych skutkach. Zastosowano różnorodne formy partycypacji społecznej oraz nowatorskie formy włączania społecznego.” Pozostałe wymagania określone w Karcie oceny merytorycznej dotyczą analizy doboru interesariuszy, analizy potrzeb odbiorców i procesu planowanej partycypacji społecznej odbiorców i interesariuszy.

  • 59. Punkt 5 regulaminu mówi, że „Umowa partnerstwa krajowego powinna być zawarta przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Miastem a KIK-OP. KIK-OP będzie wymagał przedstawienia kopii zawartych umów partnerstwa krajowego przed zawarciem umowy o dofinansowanie.” Czy to oznacza, że umowa pasterstwa powinna być przedkładana jako jeden z załączników wraz z „Kompletną propozycją projektu” czy już po przejściu oceny drugiego etapu.

   KIK-OP wymaga przedłożenia umowy partnerskiej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Do tego czasu współpraca między wnioskodawcą a partnerem może opierać się na umowie partnerskiej albo liście intencyjnym.

  • 60. Mam pytanie w kontekście podrozdziału 11.3 Regulaminu naboru. W związku z zapisem, iż „Działania uzupełniające są przygotowywane na formularzu fiszki działania (…) i muszą spełniać te same kryteria, co działania podstawowe.” Czy w takim razie działania te muszą także wykazywać gotowość do realizacji, a w przypadku działań o dużej skali finansowej (działania uzupełniające o wartości wyższej niż 35% wartości działań podstawowych) muszą na etapie WPP dysponować pozwoleniem na budowę.

   Wskazany zapis Regulaminu jednoznacznie określa, że działania uzupełniające muszą spełniać te same kryteria, co działania podstawowe. Dotyczy to także kryteriów oceny formalnej części B wniosku o dofinansowanie (fiszka działania), które zostały opisane w podrozdziale 18.1 Regulaminu naboru. W związku z powyższym – jak wskazano w podrozdziale 18.1 Regulaminu naboru – do fiszki działania winny zostać dołączone obligatoryjne załączniki: „wszystkie prawomocne pozwolenia na budowę niezbędne dla realizacji działania o wartości równej lub większej niż 35% wartości dofinansowania wszystkich działań podstawowych, składających się na wstępną propozycję projektu.” Jak zapisano w Regulaminie naboru jest to „kryterium formalne dotyczące działania, które podlega uzupełnieniu, ale którego niespełnienie powoduje negatywną ocenę Wstępnej Propozycji Projektu”. Zatem działania uzupełniające o wartości wyższej niż 35% wartości dofinansowania działań podstawowych również muszą na etapie WPP dysponować prawomocnym pozwoleniem na budowę.

  • 61. Poniższy zapis wydaje się niejasno sformułowany. "W przypadku działań o wartości równej bądź wyższej od 35% wartości dofinansowania działań podstawowych nieprzedstawienie prawomocnych pozwoleń na budowę skutkuje negatywną oceną Wstępnej Propozycji Projektu w ramach oceny formalnej. Sprawdziłem na 3 osobach - każda czytała kilka razy i nie jest do końca pewna, co oznacza. Czy chodzi o to, że przynajmniej 35% wartości działań, które wymagają posiadania pozwoleń na budowę, musi takie pozwolenia mieć na etapie składania Wstępnej Propozycji Projektu? Ponadto jest niespójność: w regulaminie jest określenie "35% wartości dofinansowania działań podstawowych" (liczba mnoga - działań), natomiast w opisie kryterium formalnego użyto liczby pojedynczej ("wszystkie prawomocne pozwolenia na budowę niezbędne dla realizacji działania o wartości...").

   Zgodnie z Rozdziałem 11.1 Regulaminu naboru jeżeli jakieś działanie będzie o wartości równej bądź wyższej od 35% wartości dofinansowania wszystkich działań podstawowych to w przypadku uwzględnienia w nim robót budowlanych obowiązkowe jest przedstawienie prawomocnego pozwolenia na budowę i dołączenie do fiszki tego działania prawomocnego pozwolenia na budowę. Jeżeli w projekcie uwzględnione zostaną dwa działania, z których każde w wartości wnioskowanego dofinansowania jest równe lub wyższe niż 35% wartości dofinansowania wszystkich działań podstawowych, to konieczność przedstawienia prawomocnego pozwolenia na budowę dotyczy obu działań

  • 62. Czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będąca związkiem metropolitalnym zrzeszającym 41 gmin, może być partnerem krajowym gminy, która będzie Beneficjentem i jest jedną z gmin, znajdujących się na liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze?

   Tak, co do zasady Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będąca związkiem metropolitalnym zrzeszającym 41 gmin, może być partnerem krajowym gminy, która będzie Beneficjentem i znajduje się na liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Partnerem krajowym może być gmina lub powiat lub ich związek (mający osobowość prawną) powiązany z Miastem funkcjonalnie o wspólnych celach społecznych, gospodarczych lub środowiskowych. Partnerstwo takie musi spełnić wszystkie wymagania stawiane partnerstwu krajowemu przez dokumentację naborową Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast

  • 63. Pyt. dot. Kryteriów merytorycznych dla cz. B wniosku, Przedmiot oceny: Przygotowanie do realizacji - Ocena dot. stopnia przygotowania działania do realizacji - jak rozumieć punkty przyznawane w tym kryterium? Tylko w przypadku maksymalnej liczby 15 pkt jest to jasno sprecyzowane (prawomocne pozwolenie na budowę), natomiast w skali punktów od 0 do 14, pojawia się wątpliwość jaki stan przygotowania działania jest uznany za "średni stopień" czy za "duży stopień"; jak zostanie ocenione działanie, które ma gotową dokumentację bez pozwolenia, a jak kiedy dokumentacja jest w opracowaniu, lub wszczęte jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego? Proszę o doprecyzowanie.

   Ocena dotycząca stopnia przygotowania działania do realizacji będzie przeprowadzona przez ekspertów na podstawie opisu w pkt 15.2.1., 15.2.2. oraz 15.3.1. w części B wniosku. W ww. opisie wnioskodawca powinien wykazać stan przygotowania działania/poddziałania w odniesieniu do formalno-prawnych aspektów – uzyskanych dokumentów i podjętych czynności do dnia złożenia wniosku. Zestaw dokumentów i rodzaj czynności będą każdorazowo zależały od rodzaju działania/poddziałania. Z uwagi na dużą różnorodność ewentualnych działań możliwych do ujęcia we wniosku o dofinansowanie nie ma możliwości bardziej konkretnego sprecyzowania opisu oceny kryterium. Ekspert oceniający uwzględni w ocenie rodzaj działania, w tym wymagane prawem dokumenty i czynności, które należy uzyskać i przeprowadzić, żeby móc wykonać działanie/poddziałanie. Przyznanie konkretnej liczby punktów będzie wiązało się z uzasadnieniem oceny przez eksperta, w szczególności, gdy nie przyzna maksymalnej liczby punktów. Wnioskodawca, planując konkretne działanie, wie najlepiej, jakie w danym przypadku wymagane są zgłoszenia, decyzje, itp. Dlatego też dysponując odpowiednimi dokumentami w chwili składania wniosku jest w stanie określić, jaki jest poziom zaawansowania danego działania

  • 64. Czy w ramach projektu partner krajowy gminy, która będzie Beneficjentem i jest jedną z gmin, znajdujących się na liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze może prowadzić działania i ponosić wydatki, które będą kwalifikowały się do dofinansowania?

   Tak, partner krajowy gminy, która będzie Beneficjentem i jest jedną z gmin, znajdujących się na liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze może prowadzić działania i ponosić wydatki, które będą kwalifikowały się do dofinansowania. Beneficjent (Miasto) i partner krajowy uzgadniają zasady współpracy oraz prawa i obowiązki dotyczące realizacji projektu. Współpraca może obejmować dowolną liczbę działań podstawowych. Wyniki ustaleń potwierdzają na etapie Wstępnej Propozycji Projektu w liście intencyjnym/umowie partnerstwa. Umowa partnerstwa musi zostać zawarta najpóźniej przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. I beneficjent i partner krajowy są uprawnieni do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych

  • 65. Pytanie dotyczy zapisu w Regulaminie: Partnerem krajowym może zostać gmina, powiat lub ich związek, powiązane z Miastem wspólnymi celami. Pytanie: czy partnerem może być miasto niegraniczące bezpośrednio z wnioskodawcą, ale będące w tym samym obszarze funkcjonalnym? Miasta odległe o 35 km.

   Zgodnie z rozdziałem 2 pkt 11 Regulaminu naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast partner krajowy to „gmina lub powiat lub ich związek połączony z Miastem funkcjonalnie poprzez wspólne dla danego obszaru cele”. Natomiast w rozdziale 5 wskazano, iż: „We Wstępnej Propozycji Projektu wnioskodawca musi uzasadnić potrzebę realizacji projektu w partnerstwie krajowym/obszarze funkcjonalnym, wpływ takiego podejścia na osiągnięcie celów, uzasadnić udział partnera w projekcie i w działaniu, opisać korzyści wynikające z partnerstwa oraz potwierdzić zdolność instytucjonalną do wspólnej realizacji projektu. Uzasadniony udział partnera krajowego w realizacji projektu opisany w pkt 10 wniosku o dofinansowanie może być maksymalnie oceniony na 5 punktów”. Z powyższego jednoznacznie wynika, że Miasto nie musi bezpośrednio graniczyć z partnerem krajowym, lecz musi z nim być funkcjonalnie powiązane. Funkcjonalne powiązanie z partnerem krajowym winno zostać uzasadnione we Wstępnej Propozycji Projektu

  • 66. Jakiego typu załączniki mają być składane wraz z wnioskiem na płycie CD?

   Możliwość złożenia załączników na płycie CD dotyczy wyłącznie tych załączników, które po podpisaniu i spakowaniu ze względu na swoja objętość nie będą mogły być transferowane za pośrednictwem portalu ePUAP

  • 67. Czy z inicjatywy jednego ze 139 miast uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu może być zawiązana współpraca tylko z jednym partnerem krajowym czy może być kilku partnerów krajowych w ramach jednego projektu?

   Zgodnie z punktem 5 Regulaminu miasto może mieć jednego lub wielu partnerów krajowych. Przy czym wymogi Regulaminu dotyczące partnerstwa krajowego muszą zostać spełnione osobno dla każdego partnera.

  • 68. Jaką rolę w projekcie odgrywa partner krajowy gminy, która będzie Beneficjentem i jest jedną z gmin, znajdujących się na liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze?

   Partner krajowy uczestniczy aktywnie w pracy nad wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu (opracowaniu działań realizowanych w partnerstwie), a po uzyskaniu przez projekt dofinansowania – wspólnie z Beneficjentem realizuje projekt. Zakres działania Partnera w projekcie określa umowa partnerstwa krajowego, zawierana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

  • 69. Czy można finansować w ramach Programu scalenia i podziały gruntów z procedury scalenia i podziału?

   Koszty związane z zakupem nieruchomości gruntowej i przez analogię także koszty związane z procedurą scaleniową są kosztami niekwalifikowanymi, podobnie jak wszelkie inne koszty związane z procedurami związanymi z zakupem i przekształceniem gruntu, w tym np. koszty prac geodezyjnych należy uznać za niekwalifikowane.

  • 70. Czy podział pomiędzy działania SECO i SDC w proporcji 63,76% i 36,24% jest stały i niezmienny, czyli czy któreś z działań może mieć większy procent?

   Tak, podział ten jest stały i niezmienny na etapie Wstępnej Propozycji Projektu. Dotyczy dofinansowania wnioskowanego w projekcie. Kwota wnioskowanego dofinansowania na działania podstawowe finansowane przez SECO musi stanowić 63,76% a przez SDC 36,24%.

  • 71. Czy zaświadczenie Natura 2000 jest wymagane również dla zadań nieinwestycyjnych np. remont drogi?

   Jeśli w ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, to należy załączyć prawomocną decyzję lub zgłoszenie, co do którego organ nie wniósł sprzeciwu, o ile przedsięwzięcie nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pkt 13 w Części B wniosku). Jeśli w ramach działania nie ma przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) ani też przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 59 ust 2 wspomnianej wyżej ustawy), to w pkt 14 Części B wniosku należy złożyć oświadczenie o tym, a także uzasadnić, że przedsięwzięcie nie oddziałuje znacząco na obszar Natura 2000. Niezłożenie oświadczenia wraz z uzasadnieniem skutkuje negatywną oceną działania w ramach kryterium formalnego 4.3. Pytanie jest nieprecyzyjne, ponieważ w żadnym z powyższych przypadków nie występuje „zaświadczenie”. Jednym z elementów wymaganych na etapie formalnej oceny części B wniosku o dofinansowanie, jest oświadczenie wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem, że przedsięwzięcie nie oddziałuje znacząco na obszar Natura 2000. Ponadto należy wyjaśnić, że remont drogi stanowi działanie inwestycyjne.

  • 72.  Jak należy traktować jednostki miasta posiadające osobowość prawną (biblioteka, dom kultury). Czy można je traktować jako jednostki podległe miastu i przekazać im środki na realizację części zadań w projekcie, tzn. traktować ich jako realizatorów?

   Zgodnie z rozdziałem 13 Regulaminu: wydatki w projekcie mogą być ponoszone przez beneficjenta i partnera krajowego. Podmiotami uprawnionymi do ponoszenia wydatków są również podmioty wybrane przez beneficjenta lub partnera do realizacji działania/poddziałania np. spółki komunalne, grantobiorcy, miasto partner szwajcarski. W takiej sytuacji zarówno w budżecie, który będzie załącznikiem do umowy o dofinansowanie, jak i w sprawozdaniach, konieczne będzie wskazanie podmiotu, który będzie ponosił wydatek lub podstawy jego wyboru. Zgodnie z powyższym katalog podmiotów uprawnionych do ponoszenia wydatków ma charakter otwarty. Wskazane w pytaniu miejskie instytucje kultury oraz biblioteki mogą być realizatorami działań lub ich części. Zlecanie im realizacji zadań winno odbywać się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  • 73. Czy obszar VI.13 Rozwój potencjału instytucjonalnego dotyczy wyłącznie zarządzania projektem i objęty jest limitem 10% planowanego dofinansowania?

   Działania związane z rozwojem potencjału instytucjonalnego mogą być elementem szerszych działań (towarzyszyć działaniom z OT 1 – 12) niż tylko tych zawierających się w kwocie 10% na zarządzanie. Zgodnie z rozdziałem 9 Regulaminu: „Miasta są zobowiązane ponadto do wykorzystania wskaźników w obszarze rozwoju instytucjonalnego określonego jako obszar tematyczny 13. Wskaźniki te odnoszą się do działań, w których występują poddziałania na rzecz poprawy zdolności zarządzania publicznego (edukacja pracowników, usługi doradcze, wymiana dobrych praktyk, szkolenia).”. OT 13 Rozwój potencjału instytucjonalnego co do zasady nie dotyczy więc wyłącznie zarządzania projektem i nie jest objęty limitem 10% planowanej kwoty dofinansowania. Natomiast w rozdziale 12 Regulaminu wskazany został otwarty katalog wydatków na zarządzanie, w których należy ująć m.in. wydatki na informację i promocję, koszty badania przez biegłego rewidenta sprawozdań rozliczających przekazane płatności, koszty usług zewnętrznych niezbędnych do zarządzania realizacją zadania. W wydatkach na zarządzanie projektem należy więc ująć te wydatki zwiększające potencjał instytucjonalny, które są niezbędne do zarządzania realizacją zadania (w takim przypadku dotyczy ich limit 10%). W tym kontekście należy zwrócić uwagę na „Indykatywny wykaz wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach kosztów zarządzania w projektach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”, który określa szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dotyczących np. szkoleń, jak również określa katalog wydatków niekwalifikowalnych (np. certyfikaty jakości instytucji).

  • 74. Czy partnerem w projekcie może być Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji, do którego gmina należy. Cele i zadania Związku (7 gmin) określone są w Statucie Związku i obejmuje szeroko pojętą gospodarką wodno-ściekową, politykę cenową świadczonych usług oraz inicjowanie i koordynowanie inwestycji ponadgminnych. Zgodnie z paragrafem 6 ust. 1 Statutu do realizacji w/w zadań Związek utworzył spółkę prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Czy projektem może być objęte zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta realizowane (samodzielnie lub poprzez wybranego wykonawcę) przez PWiK?

   Zgodnie z definicją partnera krajowego zawartą w Regulaminie partner krajowy to „gmina lub powiat lub ich związek połączony z Miastem funkcjonalnie poprzez wspólne dla danego obszaru cele”. W odniesieniu do związku należy wykazać połączenie funkcjonalne z wszystkimi tworzącymi go jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast wskazana spółka prawa handlowego nie może być partnerem. Może natomiast zostać podmiotem wybranym przez beneficjenta lub partnera do realizacji działania / poddziałania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta. W takiej sytuacji, zgodnie z rozdziałem 13 Regulaminu, „zarówno w budżecie, który będzie załącznikiem do umowy o dofinansowanie, jak i w sprawozdaniach, konieczne będzie wskazanie podmiotu, który będzie ponosił wydatek, lub podstawy jego wyboru”. Wybór taki winien zostać dokonany w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  • 75. Czy w związku z planowanym przedsięwzięciem dotyczącym uzbrojenia terenów inwestycyjnych może być kwalifikowany wykup nieruchomości w ramach procedury ZRID (350 tys. zł)?

   Procedura ZRID polega na wywłaszczeniu tzn. na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji, prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Niezależnie od procedury nabycia własności nieruchomości gruntowej jest niekwalifikowalne.

  • 76. Czy w przypadku projektu partnerskiego koszty zarządzania powinny być rozliczane proporcjonalnie w stosunku do udziału partnerów, czy też w całości mogą być ponoszone przez Beneficjenta – Lidera?

   Koszty zarządzania stanowią wydatki kwalifikowane i zgodnie z Rozdziałem 13 Regulaminu mogą być ponoszone przez Beneficjenta i partnera krajowego. Działania partnera związane z zarządzaniem projektem i związane z tym koszty powinny wynikać z zapisów umowy partnerstwa krajowego. Regulamin nie nakłada na Wnioskodawcę obowiązku proporcjonalnego – w stosunku do udziału partnera w projekcie – ustalania i rozliczania kosztów zarządzania.

  • 77. Czy Powiat może złożyć wniosek?

   Powiat nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie (Wstępnej Propozycji Projektu). Może natomiast zostać partnerem krajowym podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku (miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze, wskazanego w załączniku nr 1 do Regulaminu ), o ile jest z nim powiązany funkcjonalnie poprzez wspólne dla danego obszaru cele.

  • 78. Czy działanie może być zakończone na dzień składania wniosku, ale wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności, tj. po 7 marca 2024 roku? Przykładowo zakończone i zapłacone w czerwcu 2024 roku, przed terminem składania WPP.

   Zgodnie z Regulaminem naboru, pkt 7. Czas trwania projektu „Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w dniu ogłoszenia naboru wniosków, z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej…”. Dla Programu Rozwoju Miast dniem ogłoszenia naboru jest 7 marca 2024 r. Natomiast artykuł 6.1 pkt 2 szwajcarskich Regulacji stanowi, że wydatek uznaje się za poniesiony, gdy przedmiot został dostarczony (w przypadku towarów) lub wykonany (w przypadku usług i robót budowlanych), zafakturowany i opłacony. Zatem, aby wydatek uznać za kwalifikowalny, to dostarczenie przedmiotu (w przypadku towarów) lub jego wykonanie (w przypadku usług i robót budowlanych), wystawienie faktury i jej opłacenie musi nastąpić po 7 marca 2024 r. Jeśli umowa pomiędzy Miastem a wykonawcą została zawarta przed 7 marca 2024 r. ale dostarczenie/wykonanie przedmiotu (co jest potwierdzone protokołem odbioru), wystawienie faktury i zapłata za nią nastąpiły po 7 marca 2024 to wydatek uznaje się za kwalifikowalny. W przypadku, gdy umowa pomiędzy Miastem a wykonawcą została zawarta przed 7 marca 2024 r., a przedmiot umowy został częściowo dostarczony/wykonany (co zostało potwierdzone protokołem odbioru), została wystawiona częściowa faktura lub płatność za nią miała miejsce przed 7 marca, to ta część jest uznana za niekwalifikowalną. Za kwalifikowalną można uznać tę część przedmiotu umowy, która została dostarczona/wykonana (potwierdzone protokołem odbioru), zafakturowana i opłacona po 7 marca 2024 r. Zgodnie z Regulaminem naboru, pkt 7. Czas trwania projektu „Okres kwalifikowalności wydatków kończy się zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, nie później niż 31 marca 2029 r.” Tak więc z formalnego punktu widzenia możliwe jest, aby działanie wchodzące w skład Wstępnej Propozycji Projektu było zakończone na dzień złożenia wniosku.

  • 79.  Czy w projekcie może zostać przewidziana odpłatność np. uczestników za udział w zajęciach? Czy w projekcie może wystąpić przychód lub dochód i czy wiąże się to ze zmniejszeniem dofinansowania?

   Z Regulaminu nie wynikają zakazy dotyczące pobierania opłat od uczestników zajęć, jak również ograniczenia związane z wystąpieniem przychodu lub dochodu w projekcie. Zaprojektowanie opłat dla uczestników zajęć na pokrycie kosztów realizowanych w ramach projektu działań lub ich części może wpływać na wartość dofinansowania, tj. zmniejszać jego wartość o kwotę wnoszonych opłat zgodnie z zasadą, że nie można tego samego finansować z dwóch źródeł. Odpłatny udział powinien zostać opisany w opisie działania. Odmienne postanowienia w tym zakresie mogą wynikać z przepisów o pomocy publicznej, dotyczącej przedsięwzięć, w ramach których pobierane są opłaty.

  • 80. Zgodnie z tabelą, struktura wnioskowanego dofinansowania musi być zgodna z dostępnymi w ramach Programu źródłami finansowania. 63,76% wnioskowanej kwoty dofinansowania działań podstawowych musi zostać przeznaczone na realizację celów SECO, a 36,24% na realizację celów SDC. Wydatki na zarządzanie i współpracę bilateralną co do zasady będą dzielone zgodnie ze wskazaną alokacją procentową na etapie rozliczania wydatków projektu." - konstruując budżet projektu rozumiem, że wydatki na zarządzanie i współpracę bilateralną, nie wliczają się na obecnym etapie do działań podstawowych i do wyliczenia procentowego podziału pom. SECO/SDC? Są na tym etapie poza tym wyliczeniem 63,76% i 36,24%? Sprawdzając czy nie ma przekroczenia któregoś ze źródeł finansowania należy przeliczyć procent od całości dofinansowania działań podstawowych bez kwot na zarządzanie i współpracę bilateralną? A działanie w ramach OT 13 rozwój potencjału instytucjonalnego? Czy jest to działanie podstawowe?

   Wydatki na zarządzanie i współpracę bilateralną nie wliczają się do wydatków na realizację działań podstawowych. Stanowią one odrębne grupy wydatków kwalifikowalnych, co do których proporcja 63,76% finansowania z SECO i 36,24% finansowania z SDC zostanie zastosowana dopiero na etapie rozliczenia. Nie ma konieczności podziału wydatków na zarządzanie projektem według wskazanej wyżej proporcji w budżecie projektu. Dlatego sprawdzając, czy w budżecie utrzymano proporcję 63,76% finansowania SECO i 36,24% finansowania SDC, należy wziąć pod uwagę wyłącznie wnioskowaną wartość dofinansowania działań podstawowych. W ramach obszaru tematycznego OT 13 „Rozwój potencjału instytucjonalnego” nie można zaplanować odrębnych działań (podstawowych lub uzupełniających). Przedsięwzięcia wspierające rozwój instytucjonalny mogą stanowić element działań realizowanych w obszarach tematycznych od OT-1 do OT-12 lub być finansowane w ramach kosztów zarządzania (z uwzględnieniem wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków wskazanych w szczególności w Załączniku nr 8 do Regulaminu).

  • 81. Czy w ramach projektu można realizować zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj ?

   W ramach projektu można realizować działania infrastrukturalne w formule „zaprojektuj i wybuduj”, jednak w przypadku działań, których wartość stanowi równowartość lub jest większa niż 35% wartości dofinansowania działań podstawowych, konieczne jest uzyskanie i załączenie do Wstępnej Propozycji Projektu prawomocnego pozwolenia na budowę pod rygorem negatywnej oceny formalnej Wstępnej Propozycji Projektu. W przypadku działań, których wartość jest mniejsza niż 35% wartości dofinansowania działań podstawowych, decyzja o zastosowaniu formuły „zaprojektuj i wybuduj” może skutkować obniżeniem liczby punktów w ramach kryterium „Przygotowanie do realizacji” (zgodnie z kartą oceny merytorycznej).

  • 82. W przypadku braku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, czy konieczne jest zaświadczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku wymagania tego dokumentu?

   Wnioskodawca w pkt. 15.3 fiszki działania (część B wniosku o dofinansowanie) oświadcza (zakreślając właściwą odpowiedź: „tak” lub „nie”), czy działanie obejmuje roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Oświadczenie wskazujące, iż działanie nie obejmuje robót budowlanych wymagających pozwolenia lub zgłoszenia, zawarte w fiszce działania powinno być oparte na powszechnie obowiązujących przepisach prawa, których nie trzeba potwierdzać zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej.

  • 83. Czy projekt może obejmować zadania remontowe (wydatki bieżące) np. remont drogi?

   Zgodnie z punktem 22 Regulaminu, do wydatków kwalifikowalnych w Programie należą: „wydatki na nabycie, budowę, renowację i modernizację obiektów budowlanych, bez wydatków na nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntów, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki: – są zgodne z zasadami kwalifikowalności wydatków oraz trwałości projektu, – są niezbędne do skutecznej i efektywnej realizacji działań ujętych w projekcie, – są ponoszone przez podmioty uprawnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych”. Regulamin posługuje się pojęciem obiekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. Droga stanowi obiekt liniowy, czyli obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość. Zatem możliwe jest finansowanie remontu drogi.

  • 84. Czy w ramach Programu możliwa jest realizacja zadań inwestycyjnych drogowych, w ramach decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) przy budowie drogi w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych? Czy koszty zw. z odszkodowaniami za wywłaszczenie mogą być kwalifikowane?

   Przez termin „pozwolenie na budowę” w Regulaminie należy rozumieć także decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jak również inne decyzję tego rodzaju przewidziane w tzw. specustawach. W ramach Programu co do zasady możliwa jest więc realizacja zadań inwestycyjnych drogowych na podstawie decyzji ZRID. Zgodnie z rozdziałem 22 Regulaminu niekwalifikowalne (wyłączone) są wydatki na nabycie gruntów, w tym nabycie prawa do użytkowania wieczystego, jak również wydatki na grzywny, kary, odszkodowania lub inne rekompensaty, w tym utracone zyski i koszty postępowania sądowego, z wyjątkiem przypadków, gdy postępowanie sądowe jest integralnym i niezbędnym elementem osiągnięcia rezultatu projektu. Powyższe zapisy jednoznacznie wskazują, że koszty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości nie są wydatkami kwalifikowalnymi.

  • 85. Zgodnie z regulaminem, "każdy projekt musi realizować co najmniej jedno działanie wpisujące się w wymieniony poniżej szczegółowy cel finansowane ze środków SECO (dalej: cel SECO) oraz co najmniej jedno działanie finansowane ze środków SDC (dalej: cel SDC) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)". Czy to oznacza, że należy zrealizować minimum jedno działanie SECO i jedno działanie SDC w każdym z 6 celów szczegółowych? Czy można na przykład zrealizować jedno działanie SECO z celu Ochrona środowiska i klimatu i jedno działanie SDC z celu Wzmocnienie systemów społecznych?

   Co do zasady projekt musi zawierać co najmniej dwa działania – co najmniej jedno w ramach obszarów tematycznych finansowanych przez SECO i co najmniej jedno w ramach obszarów tematycznych finansowanych przez SDC. Projekt mógłby zatem składać się przykładowo z jednego działania z celu „Ochrona środowiska i klimatu” w obszarze tematycznym finansowanym przez SECO oraz jednego działania z celu „Wzmocnienie systemów społecznych” w obszarze tematycznym finansowanym przez SDC.

  • 86. Jak należy obliczyć 35% wartości dofinansowania działań podstawowych, które nie posiadają prawomocnych pozwoleń na budowę? Od jakie wartości należy dokonać obliczenia? Czy przez działania należy rozumieć każde działanie z danego obszaru tematycznego oddzielnie, czy łącznie z różnych obszarów tematycznych?

   Wartość tę oblicza się od sumy dofinansowania WSZYSTKICH działań podstawowych (bez względu na ich poziom gotowości), łącznie z obu źródeł finansowania (tj. SECO i SDC). Przy wyliczeniu tej wartości nie uwzględnia się kosztów współpracy bilateralnej oraz kosztów zarządzania.

  • 87.  Czy w ramach Programu możliwa jest realizacja zadań inwestycyjnych w trybie "zaprojektuj i wybuduj"?

   W ramach projektu można realizować działania infrastrukturalne w formule „zaprojektuj i wybuduj”, jednak w przypadku działań, których wartość stanowi równowartość lub jest większa niż 35% wartości dofinansowania działań podstawowych, konieczne jest uzyskanie i załączenie do Wstępnej Propozycji Projektu prawomocnego pozwolenia na budowę pod rygorem negatywnej oceny formalnej Wstępnej Propozycji Projektu. W przypadku działań, których wartość jest mniejsza niż 35% wartości dofinansowania działań podstawowych decyzja o zastosowaniu formuły „zaprojektuj i wybuduj” może skutkować obniżeniem liczby punktów w ramach kryterium „Przygotowanie do realizacji” (zgodnie z kartą oceny merytorycznej).

  • 88. Koszty zarządzania są kosztami kwalifikowanymi, kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się od dnia ogłoszenia naboru. Pytanie: czy koszty zarządzania poniesione już od dnia ogłoszenia naboru są kosztami kwalifikowanymi? Wnioskodawca powołał zespół zadaniowy ds. przygotowania projektu, tenże zespół będzie odpowiedzialny za wdrażanie projektu po uzyskaniu dofinansowania. Przewidywane koszty kwalifikowane: koszty osobowe, materiałowe i edukacyjne związane z przygotowaniem i wdrażaniem projektu.

   Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w dniu ogłoszenia naboru wniosków. W związku z powyższym, koszty zarządzania poniesione już od dnia ogłoszenia naboru są kosztami kwalifikowanymi. Proszę sprawdzić czy planowane przez Państwa wydatki w ramach kosztów zarządzania zostały ujęte w „Indykatywnym wykazie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz sposobów ich rozliczenia w ramach kosztów zarządzania” (załącznik nr 8 do Regulaminu). Ponadto należy pamiętać, że koszty zarządzania, o których mowa w pytaniu, Miasto ponosi na własne ryzyko. Będą one zrefundowane tylko w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

  • 89. Czy wydatek związany z opracowaniem dokumentacji budowlanej inwestycji (która nie jest objęta pomocą publiczną), która będzie jednym z elementów przyszłego projektu, dla którego faktura pojawi się w połowie marca 2024 roku, a zapłata zostanie zrealizowana w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury będzie mógł zostać uznany za wydatek kwalifikowany. Postępowanie na opracowanie tej dokumentacji zostało rozstrzygnięte na początku roku 2023 i wtedy też zawarta została umowa na prace projektowe.

   Zgodnie z Regulaminem naboru, pkt 7. Czas trwania projektu „Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w dniu ogłoszenia naboru wniosków, z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej…”. Dla Programu Rozwoju Miast dniem ogłoszenia naboru jest 7 marca 2024 r. Natomiast artykuł 6.1 pkt 2 szwajcarskich Regulacji stanowi, że wydatek uznaje się za poniesiony, gdy przedmiot został dostarczony (w przypadku towarów) lub wykonany (w przypadku usług i robót budowlanych), zafakturowany i opłacony. Zatem, aby wydatek uznać za kwalifikowalny, to dostarczenie przedmiotu (w przypadku towarów) lub jego wykonanie (w przypadku usług i robót budowlanych), wystawienie faktury i jej opłacenie musi nastąpić po 7 marca 2024 r. Jeśli umowa pomiędzy Miastem a wykonawcą została zawarta przed 7 marca 2024 r. ale dostarczenie/wykonanie przedmiotu (co jest potwierdzone protokołem odbioru), wystawienie faktury i zapłata za nią nastąpiły po 7 marca 2024 to wydatek uznaje się za kwalifikowalny. W przypadku, gdy umowa pomiędzy Miastem a wykonawcą została zawarta przed 7 marca 2024 r., a przedmiot umowy został częściowo dostarczony/wykonany (co zostało potwierdzone protokołem odbioru), została wystawiona częściowa faktura lub płatność za nią miała miejsce przed 7 marca, to ta część jest uznana za niekwalifikowalną. Za kwalifikowalną można uznać tę część przedmiotu umowy, która została dostarczona/wykonana (potwierdzone protokołem odbioru), zafakturowana i opłacona po 7 marca 2024 r. Proszę także zapoznać się z pytaniem i odpowiedzią nr 78 w kategorii Wymogi formalne.

  • 90. Proszę o informację czy jest możliwość objęcia projektem zadania polegającego na poprawie efektywności energetycznej obiektu/budynku należącego do spółki miejskiej, ze 100% udziałem Miasta. Właścicielem obiektu i gruntu na którym znajduje się budynek jest spółka. W tym przypadku podmiotem ponoszącym wydatki byłaby spółka miejska.

   Zgodnie z rozdziałem 13 Regulaminu „Wydatki w projekcie mogą być ponoszone przez beneficjenta i partnera krajowego. Podmiotami uprawnionymi do ponoszenia wydatków są również podmioty wybrane przez beneficjenta lub partnera do realizacji działania/poddziałania np. spółki komunalne, grantobiorcy, miasto partner szwajcarski. W takiej sytuacji zarówno w budżecie, który będzie załącznikiem do umowy o dofinansowanie, jak i w sprawozdaniach, konieczne będzie wskazanie podmiotu, który będzie ponosił wydatek, lub podstawy jego wyboru.”. Jednocześnie zgodnie z rozdziałem 22 Regulaminu jednym z koniecznych do spełnienia kryteriów kwalifikowalności wydatków jest, by były „ponoszone zgodnie z przepisami i wytycznymi, w tym m.in. z prawem zamówień publicznych, wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, prawem podatkowym oraz przepisami z zakresu ubezpieczeń społecznych.”. Spółka komunalna może więc być podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków, pod warunkiem, że zostanie wybrana przez beneficjenta na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a dokonywany przez nią wydatek będzie zgody z wszystkimi wskazanymi w Regulaminie kryteriami kwalifikowalności.

  • 91.  Proszę o informację, czy istnieje możliwość łączenia dofinansowania z Programu Polsko-Szwajcarskiego z dofinansowaniem z innych środków w tym np. UE, budżetu państwa, dotacji celowych i innych, tj. np. czy można do projektu włączyć zadanie, które posiada dofinansowanie np. 80 % z budżetu państwa/UE, a w przypadku Programu Szwajcarskiego chcielibyśmy starać się o dofinansowanie na pokrycie wkładu własnego tj. 20 % wartości zadania.

   W Programie Rozwoju Miast działanie musi być przypisane do danego celu szczegółowego programu, a w nim do obszaru tematycznego. Ponadto w uzasadnieniu działania należy opisać celowość jego realizacji wynikającą z dokumentu strategicznego miasta. Działanie musi być powiązane z innymi działaniami w ramach projektu. Zatem trudno sobie wyobrazić, aby można było wydatek równy 20% wartości inwestycji realizowanej poza programem szwajcarskim przedstawić jako działanie celowe, uzasadnione i powiązane z odpowiednimi dokumentami w Programie Rozwoju Miast. Działanie realizowane w PRM może być komplementarne do innych działań realizowanych przez Miasto i finansowanych z innych źródeł, np. UE, budżetu państwa lub dotacji celowych, ale musi być organizacyjnie wydzielone i zgłoszone świadomie do projektu w ramach PRM. Zgodnie z pkt 12 Regulaminu, „Wydatki niekwalifikowane oraz wymagany wkład własny na wydatki kwalifikowane mogą zostać pokryte ze środków własnych i przychodów zwrotnych (kredyty, pożyczki i emisja obligacji).” Niemożliwe jest zatem pokrycie wkładu własnego ze środków pochodzących z innych źródeł niż wymienione, gdyby miasto zastanawiało się czy może funduszami unijnymi zapewnić wkład własny do Programu Rozwoju Miast.

  • 92. Czy partnerstwo może być tylko z jednym samorządem czy może być zarówno gmina jak i powiat.

   Partnerem krajowym może być gmina, powiat lub ich związek tworzący z Miastem obszar powiązany funkcjonalnie o wspólnych celach społecznych, gospodarczych lub środowiskowych. Regulamin nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w liczbie partnerów, istotne jest natomiast, aby partnerów łączyły rzeczywiste powiązania funkcjonalne, a także problemy i potrzeby rozwojowe, które zostaną w czytelny i wiarygodny sposób przedstawione w dokumentacji aplikacyjnej.

  • 93. Zakładając, że w związku ze składanym projektem Miasto identyfikuje możliwość częściowego odzyskania podatku VAT, czy w takiej sytuacji w stosunku do kalkulacji wydatków w podziale na kwalifikowalne i niekwalifikowalne należy zastosować proporcję (relację), która wynika z możliwości częściowego odliczenia podatku VAT? Czy jednak w całości należy wówczas uznać podatek VAT jako wydatek niekwalifikowalny (zarówno część, którą będzie można odzyskać, jak również tę część, co do której miastu nie przysługuje możliwość odzyskania podatku VAT). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy np. zakupiono artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i w pewnej części zakup ten dotyczy pracownika, który wykonuje czynności związane ze sprzedażą opodatkowaną (np. wystawia faktury sprzedażowe, zajmuje się wynajmem pomieszczeń, a także sprzedażą majątku, w tym działek i innych nieruchomości), wówczas przysługuje miastu częściowe odliczenie podatku VAT od zakupu, obliczone na podstawie stosownej proporcji.

   Wnioskodawca składając wniosek aplikacyjny jest zobowiązany przeanalizować kwalifikowalność podatku VAT do każdego działania. Podatek VAT będzie kwalifikowalny tylko tam, gdzie nie będzie prawnej możliwości odzyskania VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego. W przypadku identyfikacji możliwości odzyskania VAT w całości planowanych wydatków VAT należy uznać za wydatek niekwalifikowalny. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia, że może on odzyskać podatek VAT w całości lub w części powoduje, że podatek VAT w danym działaniu będzie wydatkiem niekwalifikowalnym (zgodnie z punktem 22.4 ppkt 6 Regulaminu). Jednocześnie należy podkreślić, że Beneficjent składa Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, na wzorze przekazanym przez KIK-OP wraz z pierwszym raportem finansowym (w którym występują pierwsze wydatki). W przypadku zmiany dotyczącej sposobu rozliczania podatku VAT, beneficjent jest zobowiązany (każdorazowo) załączyć do raportu finansowego Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

  • 94.  W kontekście wymogu przedstawiania prawomocnych pozwoleń na budowę proszę o wyjaśnienie czy w przypadku realizacji inwestycji w oparciu o decyzję ZRID taka decyzja także ma mieć klauzulę prawomocności?

   Wymogi dotyczące prawomocności dotyczą także decyzji ZRID. Proszę także zapoznać się z pytaniem i odpowiedzią nr 84 w kategorii Wymogi formalne.

  • 95. Zgodnie z regulaminem, do wniosku należy dołączyć wszystkie prawomocne pozwolenia na budowę / zgłoszenia niezbędne dla realizacji działania o wartości równej lub większej niż 35% wartości dofinansowania wszystkich działań podstawowych, składających się na wstępną propozycję projektu. Czy bierzemy pod uwagę wartość działania obejmującą jedynie koszty kwalifikowalne (np. kwotę netto) czy całkowitą wartość działania (np. kwotę brutto działania, jeżeli występuję możliwość odliczenia VAT bądź wartość działania z pomocą publiczną)? Przy założeniu 35% z np. 80 mln zł maksymalna kwota, przy której beneficjent nie będzie zobligowany do przedłożenia pozwolenia, to 28 mln. Czy wartość ta obejmuje, w przypadku działania, w którym beneficjent będzie odzyskiwał w 100% podatek VAT, wartość netto czy działanie należy powiększyć o podatek VAT (23%), tj. 6,44 mln i wtedy okaże się, iż łącznie jego wartość przekracza 35% wartości dofinansowania i niezbędne będzie przedłożenie pozwolenia?

   Wartość działania obejmuje jedynie dofinansowanie, które zostanie pokryte ze środków Programu. Zachęcamy do zapoznania się z pytaniem i odpowiedzią nr 86 w kategorii Wymogi formalne.

  • 96. Czy w ramach programu możliwa jest realizacja zadań rewitalizacyjnych, mających na celu ożywienie/odtworzenie terenów zdegradowanych w mieście? Czy do realizacji tego typu zadań wymagany jest GPR? W jaki OT wpisuje się ww. zamierzenie?

   Dokumenty strategiczne, na podstawie których Miasta przygotowują wniosek o dofinansowanie obejmują: strategie rozwoju, programy rozwoju, plany oraz inne dokumenty planistyczne w zakresie polityki rozwoju, które zostały przyjęte lub uchwalone przez Miasto (proszę zapoznać się z pytaniem nr 25 w kategorii Wymogi formalne). W kontekście wymogów stawianych przez Program posiadanie GPR nie jest warunkiem niezbędnym do realizacji działań o charakterze rewitalizacyjnym, o ile wynikają one z innych dokumentów strategicznych. Ostateczny kształt projektu, w tym dobór poszczególnych działań tworzących projekt zależy od Wnioskodawcy, pod warunkiem, że spełniają one wszystkie warunki wskazane w Regulaminie naboru. Jeżeli warunki te zostaną spełnione (w tym m.in. wynikanie z diagnozy, wpisywanie się w cele strategiczne miasta) zadania rewitalizacyjne o charakterze społecznym lub gospodarczym lub środowiskowym mogą być realizowane w ramach Programu. Zakres planowanych działań musi wpisywać się w cel/cele szczegółowe i obszar/obszary tematyczne Programu. Do wnioskodawcy należy przeanalizowanie, czy działanie mieści się we wskazanych w Programie obszarach tematycznych.

  • 97. Czy w ramach programu możliwa jest realizacja zadań, polegających na: wykonaniu górki saneczkowej, skateparku, placu zabaw, zagospodarowania nieurządzonych terenów, pod rekreację, sport i aktywne spędzanie czasu? Zapotrzebowanie na realizację ww. zadań wynika z postulatów zgłaszanych przez mieszkańców miasta.

   Kwalifikowalność wydatków oceniana jest nie tylko na podstawie zgodności z kryteriami kwalifikowalności opisanymi w pkt 22 Regulaminu, ale przede wszystkim wynika z uzasadnienia realizacji działania (pkt 17 Części B wniosku o dofinansowanie projektu) i celu projektu, uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta (pkt 6 Części A wniosku o dofinansowanie projektu). Zgodnie z pkt 22.2. Regulaminu, kwalifikowalne są wydatki m.in. na zakup usług, dostaw i robót budowlanych związanych z przygotowaniem, projektowaniem, konsultowaniem i realizacją działań. Realizacja ww. zadań w ramach programu jest możliwa, o ile spełnione zostaną kryteria kwalifikowalności wydatków wskazane w pkt 22.1. Regulaminu. Ponadto, wszelkie działania zgłoszone w ramach Wstępnej Propozycji Projektu, oceniane są zgodnie z regulaminem naboru pod względem ich zgodności z diagnozą problemów miasta, celami projektu, a także uzasadnieniem potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi ujętymi w dokumentach strategicznych miasta. Szerszy komentarz dotyczący podobnego zagadnienia znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 1 w kategorii „OT 11. Mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej”.

  • 98. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 74 (katalog wymogi formalne) zwracam się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia. W otrzymanej odpowiedzi zapisano, że „wskazana spółka prawa handlowego nie może być partnerem. Może natomiast zostać podmiotem wybranym przez beneficjenta…”. Czy oznacza to, że beneficjent, czyli miasto może wskazać poddziałanie, którego realizatorem będzie Spółka z o.o. bez konieczności zawierania umowy partnerstwa ze Związkiem, a w uzasadnieniu opisać, że Miasto realizuje zadania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej poprzez Związek (Związek utworzył Spółkę do realizacji tych zadań). Przy czym Spółka, która posiada dokumentację techniczną dokona wyboru wykonawcy robót. W udzielonej odpowiedzi zapisano również, że „w odniesieniu do związku należy wykazać połączenie funkcjonalne z wszystkimi tworzącymi go jednostkami samorządu terytorialnego”. Czy miasto wskazując Związek jako partnera musi wykazać połączenie funkcjonalne odrębnie dla każdej gminy tworzącej związek. Czy w tym przypadku wystarczającym będzie jedno uzasadnienie dla wszystkich gmin w oparciu o cel związku, czyli szeroko pojętą gospodarkę wodno-ściekową.

   W odniesieniu do pierwszej części pytania – na jakich zasadach Spółka z o.o. utworzona przez Związek może zostać podmiotem realizującym działanie w projekcie – poruszone zagadnienie zostanie odrębnie opisane w dokumencie dotyczącym podmiotów uprawnionych do ponoszenia wydatków, który najprawdopodobniej w maju zostanie przekazany Miastom. W odniesieniu do drugiej części pytania dotyczącej uzasadnienia udziału Związku w projekcie – uzasadnienia tego należy szukać w zakresie tematycznym i terytorialnym projektu. Uzasadnienie dla realizacji projektu w obszarze funkcjonalnym miasta – wnioskodawcy musi wynikać z dokumentu strategicznego. Udział Związku w projekcie jako partnera wnioskodawcy jest potwierdzeniem istnienia takich powiązań funkcjonalnych pomiędzy gminami realizującymi projekt. We wniosku o dofinansowanie należy udowodnić, że Związek przyczyni się do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów.

  • 99. Prosimy o uszczegółowienie, jakiego rodzaju dokumentacja projektowa będzie kwalifikowana na podstawie pkt 3.1 Indykatywny wykaz wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach kosztów zarządzania, w ramach punktów: 5) Opracowanie ekspertyz, analiz, studiów, koncepcji itp. w związku z realizacją projektu; 7) Przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym doradztwo, weryfikacja dokumentacji).

   W ramach opracowania ekspertyz, analiz, studiów, koncepcji oraz przygotowania dokumentacji projektowej można uwzględnić koszty zadań (min. opracowanie dokumentów, doradztwo), które są związane z przygotowaniem i realizacją projektu. Ważne jest, by te koszty nie obejmowały bezpośrednio dokumentacji koncepcyjnej i technicznej związanej z przygotowaniem lub projektowaniem działań. Katalog wydatków kwalifikowanych, przedstawiony w części 3 załącznika „Wykaz kosztów”, ma charakter otwarty. Nie jest możliwe przewidzenie wszystkich niezbędnych do opracowania ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji, które będą potrzebne do wsparcia Miasta i zespołu projektowego w trakcie przygotowania i wdrażania projektu. Podczas decydowania o przypisaniu wydatku – czy bezpośrednio do działania merytorycznego, czy do kosztów zarządzania – należy rozważyć czemu on służy, np. koszty opracowania dokumentacji budowlanej będą miały bezpośredni związek z realizacją działania i zostaną ujęte w działaniu merytorycznym w odpowiednim obszarze tematycznym. Z kolei analiza dotyczących luk kompetencyjnych zespołu projektowego czy doradztwo dotyczące pomocy publicznej powinny być ujęte w kosztach zarządzania.

  • 100. W ramach jednego z działań planuje się poddziałanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej służącej realizacji celów ujętych w dokumentach strategicznych gminy. Czy wydatek na opracowanie dokumentacji technicznej (w tym PFU) będzie traktowany jako wydatek kwalifikowany w ramach niniejszego programu? Zauważyć należy, iż realizacja samej inwestycji (przygotowanej na podstawie dokumentacji sfinansowanej w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast) może zostać sfinansowana z innych środków (np. środków własnych gminy) poza projektem, tj. w perspektywie czasowej przekraczającej 31 marca 2029 r.

   Wskazany wydatek może być wydatkiem kwalifikowanym pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w rozdziale 22.1 Regulaminu. Wśród nich jest kryterium mówiące o tym, że wydatek jest niezbędny do realizacji projektu. Wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej nie znalazły się w zamkniętym katalogu wydatków niekwalifikowalnych (wyłączonych), określonym w rozdziale 22.4 Regulaminu. Jednak kwalifikowalność wydatków oceniana jest nie tylko na podstawie zgodności z kryteriami kwalifikowalności opisanymi w pkt 22 Regulaminu, ale przede wszystkim wynika z uzasadnienia realizacji działania (pkt 17 Części B wniosku o dofinansowanie projektu) i celu projektu, uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta (pkt 6 Części A wniosku o dofinansowanie projektu).

  • 101. Czy planując do realizacji 1 działanie finansowane z SDC i 1 działanie finansowane z SECO/SDC (OT - 9) będzie spełniony warunek konieczności realizacji minimum 1 działania z SDC i 1 działania z SECO?

   Co do zasady projekt musi zawierać co najmniej dwa działania – co najmniej jedno w ramach obszarów tematycznych finansowanych przez SECO i co najmniej jedno w ramach obszarów tematycznych finansowanych przez SDC. Proszę zwrócić uwagę na pytanie i odpowiedź nr 4 w kategorii Wymogi formalne. Planując do realizacji 1 działanie finansowane z SDC i 1 działanie finansowane z SECO (OT – 9) będzie spełniony warunek konieczności realizacji minimum 1 działania z SDC i 1 działania z SECO. Należy jednak, pamiętać, że na etapie Wstępnej Propozycji Projektu kwota wnioskowanego dofinansowania na działania podstawowe finansowane przez SECO musi stanowić 63,76%, a przez SDC 36,24%. Przyporządkowanie działania dotyczącego różnorodności biologicznej będzie dokonywane przez wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie wybierać, czy przyporządkuje działanie do SECO, czy SDC. Nie ma możliwości przyporządkowania działania do obu źródeł finansowania.

  • 102. Czy kosztem kwalifikowanym może być zakup nowych (wymiana) samochodów służbowych (bezemisyjnych, elektrycznych) jst wraz ze stacjami ładowania?

   Nie ma możliwości zakupu samochodu o napędzie elektrycznym wraz ze stacjami ładowania w ramach kosztów zarządzania. Szerzej zagadnienie to zostało już opisane w odpowiedzi na pytanie nr 1 w kategorii OT 6 Transport publiczny.

  • 103. W Regulaminie naboru projektów przewidziane są działania grantowe. Czy w ich ramach możliwy jest regranting w rozumieniu art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?

   Działanie grantowe może przewidywać regranting, o którym mowa we wspomnianym przepisie. Należy pamiętać, że wybór realizatorów projektów winien odbyć w sposób określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a operator projektu zobowiązany jest do uwzględnienia w umowie z realizatorami projektów wszelkich zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu.

  • 104.  Z uwagi na limit 10 000 znaków określony we wniosku o dofinansowanie pkt 6 Diagnoza, możliwym jest ujęcie w tym miejscu wniosków z diagnozy (podsumowania), oraz jednocześnie dołączenie raportu z przeprowadzenia diagnozy w załącznikach do wniosku? W ocenie merytorycznej mówi się o raporcie/raportach z badań.

   We wniosku o dofinansowanie należy ująć kluczowe wnioski w zakresie diagnozy wraz z podaniem dokumentów i materiałów źródłowych. Nie ma możliwości dołączania tego typu dokumentów do wniosku, jednocześnie w opisie we wniosku (część A, pkt 6 Diagnoza problemów miasta) należy wskazać link do dokumentu źródłowego oraz miejsce w dokumencie, do którego odnosi się wnioskodawca celem ewentualnej weryfikacji przez eksperta oceniającego wniosek.

  • 105.  Nawiązując do regulaminu naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, uprzejmie proszę o informację, czy działania projektowe mogą być zlokalizowane również na terenie wiejskim gminy miejsko-wiejskiej.

   Miasto, które należy do miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i może być wnioskodawcą w niniejszym konkursie, może realizować działania w granicach administracyjnych całej jednostki samorządu terytorialnego, tj. zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

  • 106.  Jako Gmina chcielibyśmy zrealizować m.in. zadanie polegające na przebudowie pompowni ścieków. Spółka gminna (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) posiada już dokumentację techniczną na realizację ww. zadania. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Czy jesteśmy zobowiązani przenieść decyzję pozwolenia na roboty budowlane na Gminę? 2. Czy ewentualną możliwość wystąpienia pomocy publicznej mamy analizować dla Gminy czy dla spółki - w przypadku, gdy to spółka realizowałaby projekt i ponosiła wydatki. 3. Co w przypadku, gdy zrealizowany już projekt nie był konsultowany społecznie przed przystąpieniem do jego wykonania? Czy nie możemy uwzględnić tego typu działania we Wstępnej Propozycji Projektu? Czy taka konsultacja może być przeprowadzona po przygotowaniu dokumentacji technicznej, a przed rozpoczęciem realizacji projektu?

   W przypadku odpowiedzi na pytanie 1 i 2 trwają uzgodnienia z Operatorem Programu nad poradnikiem dotyczącym podmiotów uprawnionych do ponoszenia wydatków oraz poradnikiem dotyczącym pomocy publicznej, który w najbliższym czasie zostanie przekazany Miastom. Nie ma przeszkód aby uwzględnić takie zadanie, jednak zgodnie z Regulaminem istotnym i ocenianym elementem fiszki jest m.in. opis stosowanych narzędzi partycypacji i identyfikacji interesariuszy zarówno w przygotowaniu, jak i podczas realizacji działań składających się na projekt. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów będzie możliwe – zgodnie z zapisami Karty oceny merytorycznej Wstępnej Propozycji Projektu – gdy m.in. „prowadzono działania partycypacyjne na etapie przygotowawczym. Kluczowi interesariusze i odbiorcy ostateczni zostali zaproszeni i zaangażowani w proces oceny uzasadnienia działania, poinformowani o zakresie działania i potencjalnych skutkach. Zastosowano różnorodne formy partycypacji społecznej oraz nowatorskie formy włączania społecznego.” Pozostałe wymagania określone w Karcie oceny merytorycznej dotyczą analizy doboru interesariuszy, analizy potrzeb odbiorców i procesu planowanej partycypacji społecznej odbiorców i interesariuszy. Zatem możliwe jest włączenie interesariuszy już po przygotowaniu dokumentacji technicznej, ale ważne jest uwzględnienie wniosków z procesu partycypacji na etapie realizacji zadania.

  • 107. Czy w przypadku wystąpienia konieczności zaangażowania wkładu własnego w realizację projektu wkład ten musi być pieniężny? Czy możliwe jest np. zaangażowanie wkładu niepieniężnego, jak np. grunt, czy budynek (skosztorysowane na podstawie operatu szacunkowego)?

   Zgodnie z pkt 12 Regulaminu, „Wydatki niekwalifikowane oraz wymagany wkład własny na wydatki kwalifikowane mogą zostać pokryte ze środków własnych i przychodów zwrotnych (kredyty, pożyczki i emisja obligacji)”, zatem wkład musi być pieniężny.

  • 108. Czy realizacja zadania w formule "zaprojektuj i zbuduj", przy zachowaniu wskaźnika 35% wpływa na wysokość dofinansowania? Czy zadania realizowane w powyższym trybie mogą zostać dofinansowane na poziomie do 100%?

   Zgodnie z Regulaminem: „Dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych w projektach, w których nie występuje pomoc publiczna, wynosi 100%, jeżeli całkowita wnioskowana kwota dofinansowania mieści się w ramach finansowych, ograniczonych minimalną i maksymalną kwotą dofinansowania jednego projektu. Na wydatki przewyższające kwotę maksymalną oraz na wydatki niekwalifikowane wnioskodawca musi zabezpieczyć wkład własny ze środków własnych lub przychodów zwrotnych, tj. kredyty, pożyczki i emisje obligacji.”. Formuła „zaprojektuj i wybuduj” nie wpływa więc na wysokość dofinansowania – wydatki muszą spełnić kryteria kwalifikowalności określone w Regulaminie, a wartość działania (na potrzeby oceny czy jest równa bądź wyższa od 35% wartości dofinansowania działań podstawowych) należy obliczać z uwzględnieniem wszystkich wydatków kwalifikowalnych, którymi mogą być zarówno prace projektowe, jak i roboty budowlane.

  • 109. Czy Zespół Doradczy i Zespół Roboczy w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie wymaga sformalizowania? Np. powołanie zespołu w formie zarządzenia burmistrza?

   Zgodnie z regulaminem nie ma wymogu sformalizowania Zespołu Doradczego lub Zespołu Roboczego w formie np. zarządzenia w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż Miasto musi uwiarygodnić, że dysponuje potencjałem do zarządzania i realizacji projektu, a zaplanowane działania są realne do wykonania w planowanym terminie. W szczególności należy opisać strukturę zarządzania, jej umocowanie w strukturze organizacyjnej Miasta, dobór personelu i jego doświadczenie, umiejętność korzystania z zasobów zewnętrznych. Informacje te powinny być umieszczone w Części A wniosku w pkt. 9 za co Miasto może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

  • 110. Czy w Programie kwalifikowane do dofinansowania są wydatki na ograniczenie zużycia energii elektrycznej budynku szkoły, tj. wymiana urządzeń AGD/RTV na mniej energochłonne?

   Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Miast ma charakter otwarty. Oznacza to, że wskazany wydatek może być wydatkiem kwalifikowanym pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w rozdziale 22.1 Regulaminu. Wydatki takie muszą być związane z przedmiotem projektu, niezbędne do jego realizacji i mają służyć wyłącznie osiągnięciu celów i rezultatów projektu oraz Programu Rozwoju Miast. Ocena kwalifikowalności wynika przede wszystkim z uzasadnienia realizacji działania i celu projektu, a także uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta. Należy również pamiętać, że każde działanie/poddziałanie ma w istotny sposób przyczynić się do poprawy sytuacji Miasta i podniesienia jakości życia mieszkańców. Sama wymiana urządzeń AGD/RTV w budynku w niewielkim stopniu spełnia ten wymóg natomiast mogłaby stanowić element kompleksowego działania/poddziałania np. w zakresie efektywności energetycznej budynku.

  • 111. Czy w Programie kwalifikowane do dofinansowania są wydatki związane z modernizacją oświetlenia budynku (wymiana opraw oświetleniowych). Czy kwalifikowane są również wydatki na modernizację instalacji elektrycznej budynku (wymiana przewodów, itp.).

   Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Miast ma charakter otwarty. Oznacza to, że wskazany wydatek może być wydatkiem kwalifikowanym pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w rozdziale 22.1 Regulaminu. Wydatki takie muszą być związane z przedmiotem projektu, niezbędne do jego realizacji i mają służyć wyłącznie osiągnięciu celów i rezultatów projektu oraz Programu Rozwoju Miast. Ocena kwalifikowalności wynika przede wszystkim z uzasadnienia realizacji działania i celu projektu, a także uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta. Należy również pamiętać, że każde działanie/poddziałanie ma w istotny sposób przyczynić się do poprawy sytuacji Miasta i podniesienia jakości życia mieszkańców. Sama wymiana opraw oświetleniowych i przewodów w budynku w niewielkim stopniu spełnia ten wymóg natomiast mogłaby stanowić element kompleksowego działania/poddziałania np. w zakresie efektywności energetycznej budynku.

  • 112. W ramach Programu miasto planuje zadanie dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych dla mśp (uzbrojenie terenu, budowa drogi itp.). Tego rodzaju przedsięwzięcie zostało też wskazane jako przykładowe w poradniku OT2 Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na moment zakończenia programu przygotowany zostanie teren inwestycyjny dla mśp (nie ulokują się tam jeszcze żadne przedsiębiorstwa, gdyż koniecznym będzie przeprowadzenie procedury scalenia i podziału - teren ten zostanie udostępniony przyszłym przedsiębiorcom w drodze konkurencyjnej). Proszę o udzielenie informacji jaki wskaźnik, z tego obszaru tematycznego, byłby adekwatny do wykazania dla tego rodzaju przedsięwzięcia? Czy w tym przypadku można założyć, że w wyniku przedsięwzięcia wydzielonych zostanie np. 6 działek i wybrać wskaźnik W03P (liczba mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie) utożsamiając liczbę działek z przedsiębiorcami, którzy nabędą działki. Jednak na moment zakończenia projektu przedsiębiorcy mogą jeszcze nie być wyłonieni. Wskaźnikiem rezultatu mógłby być W01R (liczba utworzonych miejsc pracy), przy założeniu, że każdy przedsiębiorca musiałby spełnić warunek utworzenia np. 2 miejsc pracy.

   Obydwa wskaźniki dobrze odzwierciedlają planowane przedsięwzięcie związane z przygotowaniem i udostępnieniem przedsiębiorcom terenów inwestycyjnych, jednakże muszą Państwo sami realnie ocenić dobór wskaźników i możliwość ich realizacji na moment zakończenia projektu. Należy pamiętać, że wskaźniki produktu i rezultatu należy osiągnąć w trakcie realizacji projektu. Dla wskaźnika W03P „Liczba mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie” źródłem danych jest rejestr podmiotów, które otrzymały wsparcie, prowadzony przez miasto na podstawie źródłowej dokumentacji projektu. Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem metodycznym wskaźniki projektowe dostępnym na stronie wsparciemiast.pl, który charakteryzuje wszystkie wskaźniki. Jednocześnie zgodnie z Regulaminem naboru Programu Rozwój Miast nie w każdym przypadku działanie zaplanowane przez wnioskodawcę znajdzie odzwierciedlenie w zestawieniu wskaźników. W takim przypadku brak wskaźnika dla danego działania nie jest błędem.

  • 113.  Czy działanie/poddziałanie może być współfinansowane z KPO (jako wkład własny do projektu) i z Polsko-Szwajcarskiego PRM? Działanie będzie przypisane do danego celu szczegółowego programu, a w nim do obszaru tematycznego. Ponadto celowość jego realizacji będzie wynikała z dokumentu strategicznego miasta. Działanie będzie powiązane z innymi działaniami w ramach projektu i będzie wydzielone w ramach PRM.

   Zgodnie z Regulaminem (zob. też odpowiedź na pytanie nr 91 w kategorii „Wymogi formalne”) w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast nie jest możliwe łączenie różnych źródeł finansowania w ramach tego samego projektu, a zatem nie ma możliwości wykorzystania środków np. z KPO do uzupełnienia wkładu własnego.

  • 114. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dla projektów związanych z termomodernizacją obiektów wymagany jest audyt energetyczny? Czy będzie on wymagany/brany pod uwagę na etapie oceny wniosku?

   Z warunków konkursu nie wynika obowiązek posiadania audytu energetycznego dla projektów związanych z termomodernizacją obiektów. Niemniej jednak projekty muszą być realizowane i wydatki muszą być ponoszone zgodnie z polskim prawem. Jeśli do realizacji termomodernizacji polskie prawo wymaga audytu energetycznego, to należy zastosować się do tego wymagania.

  • 115. Czy w projekcie jedno działanie może dotyczyć kilku obszarów tematycznych. Np. jedno działanie dotyczyłoby celu szczegółowego "Ochrona środowiska i klimatu" i obejmowałoby przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie: zeroemisyjnego transportu (OT6), gospodarki wodno-ściekowej (OT7) i odpadów (OT8). Czy w tym przypadku we wskaźnikach liczba zrealizowanych inicjatyw powinna być jedna inicjatywa, czy 3 inicjatywy.

   Każde działanie stanowi odrębną zamkniętą część projektu i jest wiązką skoordynowanych inicjatyw mających wspólny cel. Jedno działanie (lub jego część) może dotyczyć kilku obszarów tematycznych, niemniej jednak we wniosku o dofinansowanie należy wskazać główny (kluczowy) obszar tematyczny, w którym działanie jest realizowane i cel szczegółowy Programu, który działanie realizuje. Liczba zrealizowanych inicjatyw edukacyjnych będzie zależała od sposobu realizacji działania, ale wskaźnik powinien się wpisywać w główny obszar tematyczny, w którym będzie realizowane działanie. Informacje związane z konstruowaniem listy wskaźników zawiera opracowanie „Wskaźniki projektowe. Poradnik metodyczny”, opublikowane na stronie wsparciemiast.pl. Zachęcamy do zapoznania się z ww. materiałem.

  • 116.  Czy jest określona maksymalna liczba obszarów tematycznych w które projekt będzie się wpisywać?

   Nie jest określona maksymalna liczba obszarów tematycznych, w które projekt musi się wpisywać. Miasto musi zaplanować minimum jedno działanie podstawowe z obszarów tematycznych finansowanych przez SECO oraz minimum jedno działanie podstawowe z obszarów tematycznych finansowanych przez SDC. W każdym obszarze tematycznym miasto może zaplanować dwa działania, jednak liczba działań podstawowych ogółem nie może przekroczyć 15. Obszar tematyczny ochrona przyrody i różnorodność biologiczna jako jedyny może być zaplanowany jako cel SECO lub cel SDC.

  • 117.  Czy proporcja wartości dofinansowania 63,76% SECO, 36,24% SDC jest sztywna, tj. czy musimy ją zachować także na etapie rozliczenia realizacji projektu?

   Proporcja wartości dofinansowania 63,76% SECO, 36,24% SDC na etapie składania wniosku jest niezmienna i należy ją zachować. Natomiast projekt będzie rozliczany zgodnie z proporcją wynikającą z zatwierdzonego budżetu stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie.

  • 118. Czy dla obszarów tematycznych 13 i 14 proporcja dofinansowania musi być na poziomie 63,76% SECO, 36,24% SDC? Czy można dla tych obszarów tematycznych wybrać tylko jedno źródło (SECO lub SDC)?

   Obszar Tematyczny 13 Rozwój instytucjonalny i OT 14 Współpraca bilateralna zgodnie z regulaminem muszą dzielić się na źródła finansowania z SECO i z SDC, jednakże nie należy dla nich przygotowywać osobnych fiszek działań. Zadania wpisujące się w OT 13 powinno być przygotowane w fiszkach działania przyporządkowanych do celów szczegółowych i obszarów tematycznych od 1 do 12. Natomiast na współpracę bilateralną każdy wnioskodawca obowiązkowo zobowiązany jest zaplanować kwotę 672 720,00 PLN (150 000 CHF po kursie referencyjnym 4,4848 PLN/CHF) na ten cel. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy bilateralnej, całkowita kwota dofinansowania zostanie pomniejszona o tę kwotę. Proporcja wartości dofinansowania działań podstawowych: 63,76% SECO i 36,24% SDC na etapie składania Wstępnej Propozycji Projektu musi zostać zachowana.

  • 119. Czy gmina, która będzie Partnerem projektu, będzie mogła ponosić wydatki na środki trwałe w ramach projektu? Czy nie ma tu problemu pod kątem formalnym-prawnym, że Miasto (Beneficjent) nie będzie właścicielem powstałego środka trwałego, a będzie nim Partner projektu.

   Tak, gmina, która będzie partnerem projektu, będzie mogła ponosić wydatki na środki trwałe w ramach projektu. Podmiotami uprawnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych mogą być beneficjent, partner krajowy oraz inne podmioty wybrane przez beneficjenta lub partnera do realizacji działań. Jeśli miasto decyduje się na partnerstwo, musi uzgodnić z partnerem krajowym zasady współpracy oraz prawa i obowiązki dotyczące realizacji projektu, w tym w szczególności w zakresie zapewnienia trwałości projektu po jego zakończeniu (proszę zapoznać się z pytaniem nr 28 w kategorii Wymogi formalne).

  • 120. Miasto zamierza zrealizować kilka projektów grantowych dla mieszkańców. Jeśli w opracowanym regulaminie projektu grantowego grantów nie udziela się jeśli stanowią pomoc publiczną (mieszkańcy prowadzący działalność gosp. lub właściciele budynków, w których prowadzona jest działalność gosp. nie będą mogli wziąć udziału w naborze) - czy można dla przedsięwzięcia zakładać 100% dofinansowanie?

   W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że przedstawione informacje nie wskazują szczegółowego przeznaczenia grantu. Oczywiście przekazanie grantu osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej uprawdopodobnia brak wystąpienia pomocy publicznej, niemniej jednak nie przesądza w pełni, że pomoc nie wystąpi. W przypadku grantów na montaż instalacji fotowoltaicznych należy mieć na uwadze, że warunki braku wystąpienia pomocy obejmują również inne kwestie. Uwzględniając przepisy o pomocy publicznej produkcja energii w instalacjach fotowoltaicznych typu on-grid stanowi działalność gospodarczą prowadzoną na konkurencyjnym rynku. W związku z tym dofinansowanie tego typu instalacji co do zasady powinno stanowić pomoc publiczną. Bazując na wyjaśnieniach przedstawionych przez Komisję Europejską dopuszcza się sytuację, w której dofinansowanie tego typu instalacji może zostać przyznane na zasadach ogólnych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: – instalacja montowana jest na budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności niegospodarczej; – instalacja nie przekracza zapotrzebowania danego obiektu na energię; wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana jest co do zasady na potrzeby własne tj. na pokrycie zapotrzebowania budynku na energię elektryczną; – w przypadku oddawania energii do sieci wielkość energii oddanej do sieci nie może przekroczyć 20% zdolności produkcyjnej danej instalacji (w odniesieniu do jednego roku). W sytuacji, gdy wartość oddanej energii do sieci przekroczy 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury – wówczas po stronie Beneficjenta istnieje obowiązek monitorowania ww. progu oraz niezwłocznego poinformowania Instytucji udzielającej dofinansowania o wszelkich zmianach skutkujących przekroczeniem ww. progu. W sytuacji, w której grant nie będzie stanowił pomocy publicznej wówczas jego wysokość może wynieść 100% kosztów kwalifikowanych.

  • 121. Czy Miasto może pozyskać środki finansowane z przeznaczeniem udzielenie grantu/dotacji celowej wspólnocie mieszkaniowej (zadanie dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków)? Czy tego typu zadanie będzie objęte pomocą publiczną, jeżeli w danym budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza? Jeżeli w tego typu zadaniu będzie występować pomoc publiczna, to czy beneficjentem pomocy jest Wnioskodawca (Gmina) czy Grantobiorca (Wspólnota mieszkaniowa)? Co oznaczało będzie, że to Miasto odpowiedzialne będzie za procedurę udzielenia pomocy jako Wnioskodawca, natomiast beneficjentem pomocy będzie Grantobiorca (wówczas nie będzie to miało wpływu na poziom dofinansowania oraz przyznane punkty).

   W sytuacji, w której środki będą przekazywane przez Miasto w formie grantu na rzecz np. wspólnoty mieszkaniowej na cele związane z efektywnością energetyczną to ewentualna pomoc publiczna wystąpi na poziomie grantobiorcy. To po stronie Miasta zatem leży zweryfikowanie czy pomoc publiczna wystąpi na tym poziomie. Ponadto w sytuacji, w której Miasto planuje udzielać pomocy publicznej/ pomocy de minimis, Miasto zobowiązane jest do przyjęcia programu udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis na rzecz grantobiorców, a następnie jej udzielenia. Odnosząc się do pytania czy udzielanie grantu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynku wspólnoty mieszkaniowej stanowi pomoc publiczną w pierwszej kolejności należy zweryfikować czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza (lup planowana jest w przyszłości). Jeżeli prowadzona jest działalność przez wspólnotę np. wynajem ścian jako powierzchnia reklamowa, wynajem powierzchni na cele usługowe lub też, gdy poszczególni członkowie wspólnoty prowadzą działalność gospodarczą wówczas grant powinien zostać przyznany w oparciu o pomoc publiczną lub pomoc de minimis.

  • 122. Zakłada się montaż instalacji PV off-grid na obiektach użyteczności publicznej należących do miasta - energia elektryczna nie będzie wprowadzana do sieci tzn. nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów unijnych (nie będzie oferowany towar na rynku tj. energia elektryczna). Czy można dla przedsięwzięcia zakładać 100% dofinansowania?

   Dofinansowanie instalacji PV of-grid realizowanych na obiektach użyteczności publicznej, w której nie jest prowadzona działalność gospodarcza nie stanowi pomocy publicznej. Wówczas dofinansowanie może wynieść 100% kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że również dofinansowanie instalacji PV typu on-grid nie musi wiązać się z wystąpieniem pomocy publicznej. Bazując na wyjaśnieniach przedstawionych przez Komisję Europejską dopuszcza się sytuację, w której dofinansowanie tego typu instalacji może zostać przyznane na zasadach ogólnych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: – instalacja montowana jest na budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności niegospodarczej; – instalacja nie przekracza zapotrzebowania danego obiektu na energię; – wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana co do zasady na potrzeby własne tj. na pokrycie zapotrzebowania budynku na energię elektryczną; – w przypadku oddawania energii do sieci wielkość energii oddanej do sieci nie może przekroczyć 20% zdolności produkcyjnej danej instalacji (w odniesieniu do jednego roku). W sytuacji, gdy wartość oddanej energii do sieci przekroczy 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury – wówczas po stronie Beneficjenta istnieje obowiązek monitorowania ww. progu oraz niezwłocznego poinformowania Instytucji przyznającej środki o wszelkich zmianach skutkujących przekroczeniem ww. progu.

  • 123. Czy aby złożyć Wstępną Propozycję Projektu gmina musi mieć zrobioną strategię rozwoju czy może być ona w opracowaniu?

   Wnioskodawca składa Wstępną Propozycję Projektu na podstawie przyjętych lub uchwalonych dokumentów strategicznych (proszę zapoznać się z pytaniem nr 25 w kategorii Wymogi formalne).

  • 124. Proszę o informację czy został już opublikowany dokument dot. dotyczący podmiotów uprawnionych do ponoszenia wydatków, którego przekazane przewidywano na maj?

   Dokument dotyczący podmiotów uprawnionych do ponoszenia wydatków został opracowany przez ekspertów Związku Miast Polskich i obecnie podlega weryfikacji przez Operatora Programu: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zatwierdzony dokument zostanie przekazany miastom uprawnionym do aplikowania w niniejszym programie poprzez stronę internetową www.wsparciemiast.pl.

  • 125. Czy w ramach zgłaszanych działań podstawowych można ujmować przedsięwzięcia, które wpisują się w określone w regulaminie cele SECO i/lub SDC i jednocześnie nie są bezpośrednio związane ze wskazanymi obszarami tematycznymi? Przykładem może być działanie z zakresu turystyki - rozbudowy potencjału turystycznego gminy, wpisujące się w cel: Promowanie wzrostu gospodarczego i dialogu społecznego, zmniejszanie bezrobocia (wśród młodzieży), które jednocześnie nie wpisuje się bezpośrednio w dwa zaproponowane obszary tematyczne, które mają realizować wskazany cel: 1. Kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne 2. Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

   Każdy projekt musi realizować co najmniej jedno działanie wpisujące się w wymienione cele szczegółowe finansowane ze środków SECO oraz co najmniej jedno działanie finansowane ze środków SDC Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Przez wpisywanie się w cele należy rozumieć wybór takiego działania, którego zakres zawiera się wśród obszarów tematycznych przyporządkowanych do celów szczegółowych. W związku z tym takie działanie, które nie wpisuje się w żaden obszar tematyczny nie powinno znaleźć się we Wstępnej Propozycji Projektu. Jeśli projektowane działanie na rzecz rozwoju turystyki nie wpisuje się w wymieniony OT 1 lub/i OT2 lub inny obszar tematyczny, to nie może być zawarte we Wstępnej Propozycji Projektu.

  • 126. Czy w przypadku odpowiedzi negatywnej, tj. dane przedsięwzięcie musi się wpisywać w zakres obszaru tematycznego, to jak się ma ocena formalna oraz merytoryczna takiego działania, które będzie posiadało przedsięwzięcie nie wpisujące się w jeden ze wskazanych obszarów tematycznych?

   Z regulaminu wynika wprost z jakich obszarów tematycznych dopuszczone są działania w ramach Projektu. W ocenie merytorycznej punkt 17 fiszki działania „Zakres działania oraz jego uzasadnienie” jest oceniany m.in. pod kątem powiązania z celami strategicznymi miasta, projektu i programu. Cele szczegółowe programu wyrażają się za pomocą obszarów tematycznych i podczas oceny będzie można przyjrzeć się, na ile zaproponowane działanie jest powiązane z obszarem tematycznym/celem szczegółowym programu, celem projektu i celami strategicznymi miasta.

  • 127. Miasto, jako jedno ze 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, planuje przystąpić do projektu w partnerstwie ze związkiem powiatowo-gminnym. Związek, który z sukcesem zrealizował Projekt w ramach pierwszej Edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zrzesza gminy z dwóch województw i od lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska, w przekonaniu, że czyste środowisko warunkuje rozwój regionu i przyczynia się do poprawy jakości życia jego mieszkańców. W ostatnim czasie z inicjatywy samorządów opracowana została strategia rozwoju ponadlokalnego, która stanowi instrument koordynacji rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących Związek, w tym Miasta. Dokument wyznacza i charakteryzuje najistotniejsze obszary z punktu widzenia realizacji zadań rozwojowych samorządów lokalnych, w szczególności w obszarze sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz na nowo definiuje kierunki polityki rozwojowej samorządów. Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu naboru Projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, prosimy o informacje czy działania planowane przez Miasto razem ze Związkiem w ramach wspólnego Projektu mogą być realizowane we wszystkich Gminach należących do Związku, jeśli planowany zakres rzeczowy wynika z diagnozy opracowanej w ramach Strategii?

   Zgodnie z pkt 5 Regulaminu naboru, deklaracja realizacji projektu w partnerstwie krajowym poszerza zasięg oddziaływania Programu w odniesieniu do zasięgu geograficznego (działania mogą być realizowane w granicach administracyjnych Miasta i partnera krajowego). Dalej wskazuje się, że partnerem krajowym może zostać gmina, powiat lub ich związek (mający osobowość prawną) tworzący z Miastem obszar powiązany funkcjonalnie o wspólnych celach społecznych, gospodarczych lub środowiskowych. Zatem jeżeli wszystkie gminy należące do Związku tworzą obszar funkcjonalny, które łączy wspólny cel to wówczas działanie może być realizowane na terytorium wszystkich gmin należących do Związku. Problemy i potrzeby rozwojowe należy w czytelny i wiarygodny sposób przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej. We wniosku o dofinansowanie należy także udowodnić, że Związek przyczyni się do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów. Zachęcamy także do zapoznania się z odpowiedziami na pytania nr 92 oraz 98 dotyczących partnerstwa krajowego w kategorii wymogi formalne.

  • 128.  Czy w ramach tego programu można uzyskać środki na budowę nowego lub rewitalizację istniejącego basenu?

   Realizacja ww. zadania w ramach programu jest możliwa, o ile spełnione zostaną kryteria kwalifikowalności wydatków wskazane w pkt 22.1. Regulaminu. Ponadto, wszelkie działania zgłoszone w ramach Wstępnej Propozycji Projektu, oceniane są zgodnie z regulaminem naboru pod względem ich zgodności z diagnozą problemów miasta, celami projektu, a także uzasadnieniem potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi ujętymi w dokumentach strategicznych miasta (proszę zapoznać się z pytaniem nr 97 w kategorii Wymogi formalne). Proszę pamiętać, że zaplanowane działanie musi mieścić się w jednym z 12 obszarów tematycznych.

  • 129. 1. Czy jest możliwość finansowania z projektu "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt" (projekt wyszedł z inicjatywy mieszkańców, ponieważ dokumentacja powstała z Budżetu Obywatelskiego) 2. Czy budowa zielonego i pasywnego Amifiteatru jest kosztem kwalifikowanym? 3. Czy Przebudowa mostów na drodze krajowej jest kosztem kwalifikowanym? 4. Jak liczymy pomoc publiczną w przypadku wybudowania w ramach projektu Zielonego i Pasywnego Amfitearu, jeżeli odbywać się będą w nim płatne koncerty? 5. Czy prace konserwatorskie przy Synagodze w celu stworzenia tam centrum kultury i dialogu są kosztem kwalifikowanym?

   Zgodnie z rozdziałem 10. Regulaminu „Wnioskodawcy we Wstępnej Propozycji Projektu muszą wykazać, że sformułowali przekonujące, poparte wnioskami z diagnozy, spójne ze strategią rozwoju cele projektu oraz konkretne działania, których realizacja może w istotny sposób przyczynić się do poprawy sytuacji Miasta i podniesienia jakości życia mieszkańców”. Natomiast w Rozdziale 8. zostały wskazane ogólne i szczegółowe cele Programu Rozwoju Miast, w które muszą wpisywać się planowane działania. Odrębnym zagadnieniem, choć związanym z powyższymi, są opisane w rozdziale 22 kryteria kwalifikowalności wydatków. W trakcie oceny merytorycznej, oceniane będą m.in. uzasadnienie projektu, a także zakres działania oraz jego uzasadnienie (w tym korelacja z celem strategicznym miasta, projektu i programu). Dlatego odpowiadając na pytania nr 1-3 oraz 5, nie jest wykluczone, że wskazane działania mogą być skorelowane z celami strategicznymi miasta, projektu i programu. Korelacja ta jednak musi zostać wykazana przez Wnioskodawcę, a dokonywanie jakichkolwiek ocen w tym zakresie poprzez odpowiedź na szczegółowe pytania Wnioskodawców nie jest możliwe. Odnosząc się do pytania nr 4, zgodnie z rozdziałem 22.4 Regulaminu w działaniach, w których występuje pomoc publiczna lub pomoc de minimis (lub ich mniejszych częściach, dla których wnioskowane będzie udzielenie pomocy publicznej) niekwalifikowane są wydatki mieszczące się w katalogu rodzajowym wydatków kwalifikowanych zamieszczonym w Regulaminie, a nie mieszczące się w katalogu wydatków kwalifikowanych wynikającym z przepisów, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna lub pomoc de minimis oraz odwrotnie. Zgodnie z rozdziałem 22.6 Regulaminu „Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy lub maksymalna dopuszczalna kwota pomocy zostaną określone w rozporządzeniu MFiPR. (…) Ze względu na niezakończenie procesu legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia, na stronie dotyczącej naboru został zamieszczony projekt rozporządzenia. Po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, na stronie naboru zostanie zamieszczone obowiązujące rozporządzenie.

  • 130. 1. Z jakiego OT moglibyśmy składać projekt na budowę Amfiteatru (zielony i pasywny budynek) w mieście i w jaki sposób obliczyć pomoc publiczną, jeśli miasto chciałoby część pomieszczeń wynajmować na organizowanie różnych imprez kulturalno -edukacyjnych? 2. Z jakiego OT moglibyśmy składać projekt na budowę Cmentarza Komunalnego?

   Ad. 1 Jeśli chodzi o wybór OT, Wnioskodawca sam musi podjąć taką decyzję, gdyż każda inwestycja musi być spójna z celem projektu, celami strategicznymi Miasta i celem Programu Rozwoju Miast. O przypisaniu działania do odpowiedniego OT decyduje zdefiniowany przez Wnioskodawcę cel działania i problem, który rozwiązuje realizacja inwestycji. Uzasadnienie przypisania do wybranego celu SECO i SDC należy opisać w części B Fiszka działania i należy opisać przyczynę/problem/potencjał, z którego wynika potrzeba realizacji działania oraz sposób pozyskania wiedzy o potrzebie jego realizacji. Należy także określić cel działania, a także wpływ działania na cele strategiczne miasta, cele projektu i wybrane cele SECO i SDC. Przedstawione pytanie jest bardzo ogólne i nie wskazuje szczegółów inwestycji, m.in. w zakresie wielkości amfiteatru (liczba miejsc widowni), planowanego wykorzystania (brak opisu instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie, informacji nt. zakładanego programu, czy obiekt będzie wykorzystywany cały rok czy tylko w sezonie letnim), miejsca realizacji (czy to będzie niezależny obiekt czy też element infrastruktury parkowej), oferty dodatkowej (czy to będzie tylko amfiteatr czy też np. planowane jest stworzenie kawiarni, restauracji, sal konferencyjnych itp.), odbiorców (czy to będzie element infrastruktury turystycznej czy też głównie na potrzeby społeczności lokalnej). W związku z tym nie ma możliwości zweryfikowania, czy faktycznie dofinansowanie tego typu infrastruktury spowoduje spełnienie przesłanek określonych w art. 107 ust. 1 TFUE i tym samym dofinansowanie będzie stanowiło pomoc publiczną. Dodatkowo brak tych informacji uniemożliwia wskazanie konkretnego rodzaju pomocy, jaki może zostać przyznany. Przyjmując, że dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną, to w zależności od przeznaczenia, sposobu wykorzystania, podmiotu zarządzającego infrastrukturą, oferty dodatkowej, zakresu inwestycji zastosowanie może mieć pomoc inwestycyjna na infrastrukturę kultury lub pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. W przypadku ubiegania się o pomoc inwestycyjną na infrastrukturę kultury należy mieć na uwadze, że ten rodzaj pomocy przeznaczony jest na budowę lub modernizację infrastruktury kulturalnej, m.in.: na muzea, archiwa, biblioteki, ośrodki lub przestrzenie kulturalne i artystyczne, teatry, kina, opery, sale koncertowe, inne organizacje wystawiające widowiska sceniczne, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz inne podobne infrastruktury, organizacje i instytucje kulturalne i artystyczne. Tym samym budynek amfiteatru powinien stanowić infrastrukturę kultury, a jego wykorzystanie powinno być na cele związane z kulturą. Dodatkowo za zarządzanie infrastrukturą odpowiedzialna powinna być jednostka kultury i to ona powinna być również beneficjentem pomocy. W zakresie wykorzystania infrastruktury należy mieć na uwadze, że w tym rodzaju pomocy koszty kwalifikowane obejmować mogą w szczególności prawne koszty budowy, modernizacji, nabycia, konserwacji lub poprawy infrastruktury – pod warunkiem, że wykorzystanie wspartej infrastruktury do celów związanych z kulturą musi wynosić przynajmniej 80% czasu lub przestrzeni tej infrastruktury – w tym zakresie konieczne jest przedstawienie wiarygodnej metodyki potwierdzającej spełnienie tego warunku. Warunek ten wymusza jako podstawowe wykorzystanie infrastruktury na działalność związaną z kulturą, jednocześnie dopuszczając wykorzystanie w ograniczonym zakresie na inne przeznaczenia, np. wynajem na rzecz organizacji innych wydarzeń. W przypadku, gdy planowany amfiteatr nie będzie mieć charakteru infrastruktury kultury, a wykorzystanie będzie na cele rekreacyjne, wówczas potencjalnie istnieje możliwość dofinansowania w oparciu o pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że pomoc ta może być przyznana na infrastrukturę rekreacyjną jedynie, jeżeli możliwe jest potwierdzenie, że jest to wielofunkcyjna infrastruktura składająca się z zaplecza rekreacyjnego o wielofunkcyjnym charakterze oferującego w szczególności usługi kulturalne i rekreacyjne. Pomoc ta może stanowić wsparcie, jeżeli będzie przeznaczona na infrastrukturę, która przewiduje więcej niż jeden cel rekreacji. Dodatkowo należy wykazać, że druga i kolejne aktywności będą więcej niż marginalne. W obu tych rodzajach pomocy maksymalny poziom dofinansowania powinien zostać obliczony na podstawie rozsądnej prognozy. W ramach rozsądnej prognozy należy ustalić wartość pomocy, która stanowi różnicę pomiędzy kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny należy ustalić w odniesieniu do kosztów i przychodów w całym okresie ekonomicznej użyteczności infrastruktury (amortyzacja podatkowa). W związku z tym konieczne będzie przedstawienie stosownych wyliczeń potwierdzających, że wyliczona kwota pomocy w ramach rozsądnej prognozy została ustalona w sposób prawidłowy. Alternatywnie, w sytuacji, w której wartość pomocy nie przekroczy 2,2 mln EUR, możliwe jest ustalenie intensywności pomocy na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych bez konieczności obliczania rozsądnej prognozy. Jednak, należy mieć na uwadze, że na etapie 1 naboru nie ma możliwości świadczenia indywidualnego doradztwa przez ZMP dla konkretnych propozycji. Dlatego nawet w przypadku przekazania szczegółowych danych na temat planowanej inwestycji, nie ma możliwości konsultacji indywidualnych. Zapraszamy natomiast na organizowane przez ZMP webinary i warsztaty na temat pomocy publicznej. Ad. 2 Cmentarz Komunalny byłoby trudno wpisać w OT w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

  • 131.  Czy jeśli jedno z zaproponowanych przez wnioskodawcę działań zostanie uznane przez Oceniających za nie do końca pasujące do reszty działań zaplanowanych we wniosku, to wpłynie to na niższą ocenę projektu lub zdyskwalifikuje cały projekt? Czy też w takim przypadku nie zostanie obniżona ocena projektu, a wskazane zostanie jedynie usunięcie tego działania i/lub zastąpienie go innym lub rekomendowana realizacja projektu bez tego elementu (przy spełnieniu pozostałych kryteriów regulaminowych)?

   Jeżeli jedno z działań zaproponowanych przez wnioskodawcę zostanie uznane przez ekspertów za nieadekwatne do celów projektu/programu, ocena projektu może zostać obniżona. Wynika to z faktu, że spójność i komplementarność działań są ważnymi kryteriami oceny. W przypadku braku spójności projekt może być oceniony niżej, szczególnie w kontekście kryteriów dotyczących logicznej struktury projektu oraz jego zgodności z celami programu. Na etapie oceny merytorycznej nie ma możliwości, aby projekt został „zdyskwalifikowany”. Wszystkie projekty zakwalifikowane do oceny merytorycznej będą oceniane. Wymagane jest zdobycie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów (100 pkt możliwych do uzyskania), by uzyskać ocenę pozytywną. Na etapie oceny merytorycznej działanie może zostać ocenione negatywnie (i tym samym będzie usunięte z WPP, a pozostałe działania będą oceniane) przez eksperta tylko w przypadku, gdy: – Harmonogram zostanie oceniony na poziomie 0 punktów, co oznacza, że nie przedstawiono harmonogramu realizacji działania, jego poszczególnych etapów/zadań albo jest on nierealistyczny (niewykonalny) lub pomija istotne elementy ważące na wykonalność działania; – Działanie będzie miało negatywny wpływ na realizację zasad horyzontalnych: upowszechnienie włączenia społecznego oraz kwestie łagodzenia zmian klimatu, przystosowania się do nich oraz wpływu na środowisko (opis realizacji powyższych zasad w części B wniosku stanowi kryterium dostępu w ocenie merytorycznej wniosku). Ekspert będzie sprawdzał m.in. czy cel działania jest skorelowany z celem strategicznym miasta, projektu i programu, wpływ działania na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów, a także komplementarność z innymi działaniami (proszę sprawdzić Kartę oceny merytorycznej część B, Zakres działania oraz jego uzasadnienie). Jeżeli w tych kwestiach ekspert będzie miał wątpliwości, liczba punktów za działanie zostanie obniżona, tym samym obniżona zostanie liczba punktów za cały projekt. Przyznanie konkretnej liczby punktów będzie wiązało się z uzasadnieniem oceny przez eksperta w szczególności, gdy nie przyzna maksymalnej liczby punktów. Po zakończeniu oceny merytorycznej Krajowa Instytucja Koordynująca – Operator Programu, na podstawie wyników oceny merytorycznej, tworzy listę rankingową, uwzględniając zasadę koncentracji geograficznej i dostępną kwotę dofinansowania. Następnie lista jest zatwierdzana przez Komitet Sterujący. Komitet Sterujący podejmuje decyzję o wyborze miast finalistów i miast rezerwowych. Może również sformułować rekomendacje do wdrożenia na etapie pracy nad Kompletną Propozycją Projektu, dotyczące zakresu projektu i wysokości dofinansowania, w tym zastąpienie działania usuniętego działaniem uzupełniającym lub realizację projektu bez tego działania.

  • 132. Czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które jest spółką gminną (100% udziałów Gmina i Miasto) może samodzielnie złożyć wniosek?

   Nie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie może samodzielnie złożyć wniosku nawet w przypadku 100% udziału Gminy i Miasta. Zgodnie z regulaminem uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie jest wyłącznie 139 jednostek samorządu terytorialnego – miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, wskazane w „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030” jako obszar strategicznej interwencji, wymienione w zał. nr 1 do Regulaminu.

  • 133. Czy partnerem krajowym może być Stowarzyszenie Lubuskiego Trójmiasta, w skład którego wchodzą gminy oraz Powiat tworzące wspólny obszarze funkcjonalny?

   Partnerem krajowym nie może być Stowarzyszenie Lubuskiego Trójmiasta, w skład którego wchodzą gminy oraz powiat tworzące wspólny obszar funkcjonalny. Zgodnie z Regulaminem naboru partnerem krajowym może być jedynie gmina, powiat lub ich związek (tj. związek międzygminny lub powiatowo-gminny) tworzący z Miastem obszar powiązany funkcjonalnie o wspólnych celach społecznych, gospodarczych lub środowiskowych. Proszę także zapoznać się z pytaniami nr 28, 54, 62, 92 i udzielonymi na nie odpowiedziami dotyczącymi partnerstwa, umieszczonymi w kategorii wymogi formalne.

  • 134. Czy Realizującym w projekcie (podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) może być spółka gminna, w której udziały w ok. 20% posiadają osoby fizyczne (obecni i byli pracownicy spółki)?

   Zgodnie z rozdziałem 13 Regulaminu „Wydatki w projekcie mogą być ponoszone przez beneficjenta i partnera krajowego. Podmiotami uprawnionymi do ponoszenia wydatków są również podmioty wybrane przez beneficjenta lub partnera do realizacji działania/poddziałania np. spółki komunalne, grantobiorcy, miasto partner szwajcarski. Podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych nie może być natomiast wykonawca (w rozumieniu art. 7 pkt 30 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych), czyli podmiot (w tym osoba prawna), który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. W zależności od rodzaju działalności spółki oraz w zależności od zakresu powierzanego przez gminę (wnioskodawcę) spółce zadania spółka prawa handlowego z większościowym udziałem tej gminy, a więc taka, w której gmina posiada ponad 50% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym może być albo wykonawcą albo podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. O statusie spółki przesądzi analiza zgodności przekazywanego zadania z działalnością spółki oraz możliwość przekazania jej zadania w inny sposób niż poprzez udzielenie zamówienia publicznego.

  • 135. Czy możliwe jest pozyskanie środków finansowych z przeznaczeniem na udzielenie grantów/dotacji placówkom oświatowym publicznym lub/i niepublicznym na zadania dotyczące inwestycji oraz działań edukacyjnych w ramach OT9.

   W ramach obszaru tematycznego OT-9 możliwa jest zarówno realizacja inwestycji, jak i zadań edukacyjnych, pod warunkiem, że potrzeba ich realizacji będzie wynikać z uzasadnionych diagnozą potrzeb miasta, a cel działania będzie spójny z celami strategicznymi miasta określonymi w dokumentach strategicznych i celami Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. O sposobie realizacji zadania, w tym powierzeniu go innym podmiotom będzie decydował wnioskodawca. Możliwość i sposób finansowania zadań powierzanych placówkom oświatowym, które powinny być wskazane lub wyłonione w zgodnym z przepisami prawa trybie będzie zależała od formy prawnej jednostki oraz zakresu powierzanych zadań.

  • 136. Czy gmina może realizować inwestycję dot. ścieżki rowerowej na gruncie będącym w części w posiadaniu zarządu dróg wojewódzkich, a dokładniej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Czy na dzień złożenia WPP musi być wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ? Czy Gmina może realizować inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych również na drogach wojewódzkich i powiatowych będących na terytorium gminy?

   Gmina nie może realizować inwestycji na nieruchomości, którą nie może dysponować w celach budowalnych. Inwestycje mogą być bowiem realizowane jedynie na tych gruntach, co do których gmina (lub jej partner krajowy, tj.: inna gmina, powiat lub ich związki, z którymi projekt jest realizowany w partnerstwie) takie prawo posiadają (tj. posiadają tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych). Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 84, przez termin „pozwolenie na budowę” należy rozumieć także decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jeśli zatem wartość działania, w ramach którego planowana jest inwestycja na podstawie decyzji ZRID będzie równa lub większa niż 35% wartości dofinansowania wszystkich działań podstawowych składających się na WPP, wówczas miasto musi przedstawić prawomocną decyzję ZRID na etapie oceny formalnej (przy składaniu WPP lub – w przypadku braków formalnych – na wezwanie Krajowej Instytucji Koordynującej-Operatora Programu). W pozostałych przypadkach, tj. jeśli wartość działania będzie niższa niż 35% wartości dofinansowania wszystkich działań podstawowych, brak prawomocnej decyzji ZRID skutkował będzie uzyskaniem niższej liczby punktów na etapie oceny merytorycznej. Inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa, realizowane w ramach działań (o ile działania te spełnią wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie, tj. będą wynikać z diagnozy, będą spójne z celami wynikającymi z dokumentów strategicznych i celami Programu) mogą obejmować drogi powiatowe, w przypadku, gdy powiat zostanie partnerem gminy w projekcie albo miasto uzyska prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Mogą też obejmować drogi wojewódzkie, o ile miasto uzyska prawo do dysponowania nimi na cele budowlane. Jednocześnie należy podkreślić, że na beneficjencie i partnerze krajowym (o ile zostanie zawarta umowa partnerstwa krajowego) będzie spoczywał obowiązek zachowania trwałości inwestycji realizowanych (finansowanych lub współfinansowanych) ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

  • 137. Czy działania zaplanowane w ramach OT 4 powinny być powiązane stricte z pozostałymi działaniami w ramach projektu? Czyli – w przypadku projektu dotyczącego OT 6: Transport publiczny i OT 9: Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej – czy działania z zakresu OT 4 powinny dotyczyć bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym pieszych i rowerzystów i innych uczestników ruchu? Czy zaplanowany monitoring powinien znajdować się w miejscach, które są przedmiotem projektu (np. ścieżki rowerowe wykonane w ramach projektu), czy też zakres monitoringu zastosowany w ramach poprawy bezpieczeństwa może być szerszy i obejmować także miejsca wykraczające terytorialnie poza obszar działań realizowanych w ramach projektu? Czy w ramach działań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym można doposażyć Komendę Miejską Policji (podmiot współpracujący z samorządem w ramach projektu) w mierniki prędkości, analizatory wydechu, rowery elektryczne dla patroli policyjnych, materiały edukacyjne i gadżety zwiększające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu? Czy kwalifikowany byłby zakup samochodu niskoemisyjnego dla departamentu bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego?

   W każdej fiszce działania należy wykazać jego komplementarność z innymi działaniami (część B Formularza wniosku o dofinansowanie (fiszka działania), punkt 17. „Zakres działania i jego uzasadnienie”). Komplementarność działań odnosi się do sytuacji, w której działania wskazane w WPP uzupełniają się wzajemnie, służąc realizacji strategicznych celów miasta i celów Programu. Komplementarność działań bada się więc na poziomie celów. Produkty i rezultaty poszczególnych działań powinny wspólnie przyczyniać się do osiągania całościowych rezultatów i oddziaływań na poziomie strategicznym. W związku z tym komplementarne działania powinny być ściśle ze sobą powiązane, powinny „widzieć się” wzajemnie, co pozwala na możliwie dużą integrację planowania i wykonania działań, a tym samym na bardziej wydajne i celowe wykorzystanie zasobów. W konsekwencji komplementarność projektu powinna występować na wielu różnych poziomach, w tym w szczególności: działań społecznych i działań inwestycyjnych; działań podstawowych i działań uzupełniających; obszaru realizacji; celów rozwojowych miasta (i jeżeli dotyczy, obszaru funkcjonalnego i partnerów krajowych). Działania powinny być planowane i harmonizowane w taki sposób, aby ich realizacja dawała wzmocnione impulsy rozwojowe poprzez ich dobre skoordynowanie w czasie (efekt synergii). Ten wymóg dotyczy również komplementarności pomiędzy działaniami w ramach OT 4 oraz OT 6 i OT 9. Oznacza to, że monitoring (OT 4) można planować nie tylko w miejscach prowadzenia działań planowanych w ramach OT 6 i OT 9, o ile przyczyni się to do realizacji celów miasta i celów Programu. W ramach działań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym istnieje możliwość przekazania policji środków finansowych (na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku). Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą miasto może bowiem uczestniczyć w pokrywaniu kosztów zakupu niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego towarów i usług. Oznacza to, że JST mogą przekazać środki finansowe na ww. potrzeby na podstawie porozumienia. Nie ma możliwości zakupu samochodu o napędzie elektrycznym wraz ze stacjami ładowania w ramach kosztów zarządzania. Szerzej zagadnienie to zostało już opisane w odpowiedzi na pytanie nr 1 w kategorii OT 6 Transport publiczny. Przykładowo, nie będzie kwalifikował się do wsparcia zakup pojazdu bezemisyjnego typu bus przeznaczonego na potrzeby podróży służbowych, ale będzie kwalifikował się do wsparcia zakup identycznego pojazdu przeznaczonego na potrzeby transportu DRT (transportu na żądanie).

  • 138. Czy w ramach projektu kwalifikowane będą wydatki na zrealizowanie zadania, dla którego dokumentacja projektowa została sfinansowana z POPT?

   Celem projektów zrealizowanych w ramach POPT było opracowanie dokumentacji projektowej, która może być wykorzystana do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027 i na taki cel, co do zasady powinna zostać wykorzystana. Natomiast Regulamin naboru w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast nie zawiera ograniczeń dotyczących źródeł finansowania dokumentacji, która będzie przesądzała o stopniu gotowości działania do realizacji.

  • 139. Jesteśmy spółką komunalną w 100% udziałowcem, której jest miasto. Realizujemy zadania gminy związane m.in. z gospodarką wodno-ściekową. Przed nami inwestycja związana z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. My jako spółka będziemy podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. W odpowiedziach na zadawane pytania jest informacja, że "Spółka komunalna może być podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków, pod warunkiem, że zostanie wybrana przez beneficjenta na podstawie powszechnie obowiązującego prawa..." W jakim trybie beneficjent winien dokonać wyboru by było to zgodne z pkt. 13 Regulaminu Naboru Projektów?

   Kwestii spółek miejskich dotyczyło tak wiele szczegółowych pytań miast, że przygotowywany jest obecnie szerszy materiał w tej sprawie, obejmujący również poruszone przez Państwo zagadnienie – przekażemy go niezwłocznie, gdy tylko powstanie.

  • 140. Zgodnie z kryteriami merytorycznymi dla Części B wniosku (fiszek działań) oceniana będzie poprawność kalkulacji i wykonalności budżetu działania, w tym najwięcej punktów otrzyma podmiot, którego budżet działania jest oparty na rzetelnych założeniach i kalkulacjach poszczególnych działań a koszty wykazane w budżecie będą racjonalne w stosunku do planowanego działania (jego etapów i zadań). Budżet w całości będzie poprawny, realistyczny i wykonalny. Proszę o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób badana będzie rzetelność, realistyczność i wykonalność budżetu działań inwestycyjnych szacowanych w 2024 roku, których rozpoczęcie planuje się od 2026 roku? Czy należy przewidzieć w takich szacunkach wzrost cen wynikający ze zmian społeczno-gospodarczych, czy też mają to być ceny wynikające z aktualnych kosztorysów i szacunków wartości zamówienia (co świadczyłoby o ich poprawności i rzetelności)? Pytanie wynika z obawy o uznanie przez oceniających budżetu za przeszacowany. Czy Operator Programu rekomenduje przeliczenie szacunków z 2024 roku w oparciu konkretny procent wzrostu cen i czy możliwa będzie korekta budżetu bez szkody dla całości projektu w wypadku opinii o nieadekwatnie wysokiej wartości konkretnych działań?

   Wnioskodawcy dokonując kalkulacji budżetu działania mogą zarówno opierać ją na cenach aktualnych w momencie składania WPP, jak również przewidzieć wzrost (lub spadek) cen w momencie rozpoczęcia realizacji działania. W każdym z tych przypadków należy w WPP jednoznacznie wskazać, jaki poziom cen przyjęto do kalkulacji kosztów. W pierwszym z opisanych wyżej przypadków (ceny aktualne w momencie składania WPP) ryzyko ewentualnego wzrostu cen (w szczególności robót budowlanych) ponoszą Wnioskodawcy. W drugim przypadku należy wskazać w oparciu o jaki wskaźnik lub dane przewidziano wzrost (lub spadek) cen w momencie rozpoczęcia realizacji działania. Źródłem takich danych mogą być np. projekcje inflacji dokonywane i publikowane przez Narodowy Bank Polski. Sam wybór jednej ze wskazanych wyżej metod nie będzie wpływał na poziom oceny WPP. Jednak w przypadku przewidywania wzrostu (lub spadku) cen w momencie realizacji działania Wnioskodawcy winni wskazać i uzasadnić sposób obliczenia zmiany cen, którego poprawność i rzetelność będzie przedmiotem oceny.

  • 141. Miasto na etapie składania WPP nie posiada pozwolenia na budowę na daną inwestycję (mieści się w wartości poniżej 35% wartości dofinansowania dla wszystkich działań). Na jakim etapie powinno ww. pozwolenie posiadać? Na etapie KPP czy do momentu podpisania umowy o dofinansowanie?

   Nie ma regulaminowo określonego momentu, do którego Wnioskodawca powinien/jest zobowiązany do przedstawienia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji realizowanej w ramach działania, którego wartość jest niższa niż 35% wartości dofinansowania działań podstawowych. Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę stopień przygotowania inwestycji do realizacji w momencie składania Wstępnej Propozycji Projektu, obowiązujące przepisy prawa regulujące proces inwestycyjny, doświadczenia w realizacji przedsięwzięć podobnych jak również regulaminowy obowiązek zakończenia inwestycji do 31.03.2029 r. Wyniki ustaleń przedstawiane są przez Wnioskodawcę w harmonogramie realizacji działania i opisie stopnia przygotowania działania do realizacji, zawartych w części B wniosku o dofinansowanie (Wstępnej Propozycji Projektu). Podkreślić należy, że rzetelność i konstrukcja harmonogramu, jak i stopień gotowości (a co za tym idzie zgromadzenia kompletu wymaganych prawem pozwoleń) do realizacji działania będzie przedmiotem oceny przez niezależnego eksperta w skali punktowej od 0 do 15.

  • 142. Wnioskodawca planuje realizację 5 działań podstawowych w ramach 5 obszarów tematycznych, na szacowaną łączną kwotę 80 mln zł. Czy możliwe jest zrealizowanie w ramach projektu jednego z działań (przedsięwzięcie inwestycyjne) na kwotę 40 mln zł w obszarze Społeczeństwo obywatelskie i przejrzystość (SDC), a pozostałych działań z obszarów tematycznych finansowanych z SECO ?

   W podanym przykładzie możliwe jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego o wartości 40 mln zł jedynie pod warunkiem, iż część tego kosztu zostanie pokryta ze środków własnych. Należy bowiem pamiętać o obligatoryjnej proporcji SDC do SECO wynoszącej 36,34% do 63,76% łącznego wnioskowanego dofinansowania na działania. Przywołany przykład, przy założeniu, że całość działań miałby stanowić koszty kwalifikowane, wskazywałby na proporcję SDC do SECO 50% do 50%, która jest niedopuszczalna.

  • 143. Czy we wniosku o dofinansowanie (w części A pkt 6) miasto winno skupić się na, jak czytamy: „diagnozie problemów, których rozwiązanie/zminimalizowanie będzie przedmiotem działań projektu” pomijając tym samym opracowanie diagnozy w zakresie Obszarów Tematycznych, które nie będą przedmiotem wniosku? Czy też, jak czytamy we wstępnie materiału pn. Dane i badania - Badanie ankietowe Ocena stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości: „W projekcie należy się odnieść oprócz wymiaru środowiskowego i społecznego, również do wymiaru gospodarczego (…)”? Zwracamy uwagę na ograniczoną liczbę znaków i nie sposób opisania problemów i potencjałów dwunastu OT w 10 tys. znaków (ok. 800 znaków/OT). Zatem jeżeli miasto nie planuje działań w zakresie np. OT1 i OT2 czy może w opracowanej diagnozie: pominąć opis problemów związanych z tymi zagadnieniami, nie prowadzić badania on-line z przedsiębiorcami za pomocą opracowanego przez ZMP narzędzia i nie korzystać z raportu pogłębionego dot. obszaru przedsiębiorczości z danymi POLTAX?

   Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w części A pkt 6 wniosku o dofinansowanie należy przedstawić wnioski z diagnozy problemów, których rozwiązanie lub zminimalizowanie będzie przedmiotem działań projektu. Jeśli miasto nie planuje działań w zakresie określonych obszarów tematycznych (np. OT1 i OT2) nie ma obowiązku szczegółowego opisywania problemów związanych z tymi zagadnieniami. Diagnoza powinna bowiem uzasadniać cele projektu i cele podejmowanych działań, realizowanych w określonych (wybranych) obszarach tematycznych. Miasto nie jest zobowiązane do stosowania narzędzi przygotowanych przez ZMP, w tym badań on-line z przedsiębiorcami oraz skorzystania z raportu pogłębionego dotyczącego obszaru przedsiębiorczości, zawierającego dane z POLTAX-u. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z udostępnionych raportów (w najbliższych dniach pojawia np. raporty dotyczące demografii, finansów oraz rynku pracy w zakresie szkolnictwa zawodowego, a przed końcem lipca także raporty dotyczące przedsiębiorczości (oparte na danych z systemu POLTAX) i rynku pracy (oparty na danych ZUS), które zawierają najbardziej aktualne dane statystyczne. Wykorzystanie tych danych i analiz z pewnością ułatwi miastu głębsze zrozumienie obecnej sytuacji miasta w danym obszarze tematycznym i pozwoli lepiej uzasadnić skale ewentualnych problemów bądź potencjałów, które staną się podstawą dalszego wnioskowania.

  • 144.  Jeśli jedno z działań objętych projektem będzie podlegało pomocy publicznej czy pozostałe działania będą podlegały wyliczeniu dofinansowania jak dla pomocy publicznej czy do pełnej wysokości kosztów kwalifikowanych niezależnie od rodzaju pozostałych działań? Czy w takiej sytuacji wszystkie działania są wyliczane jako objęte pomocą publiczną czy należy je rozpatrywać odrębnie.

   Analiza wystąpienia pomocy publicznej w ramach wniosków składanych w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy odnosić się powinna indywidualnie do poszczególnych działań i/lub poddziałań przewidzianych w projekcie. Zgodnie z zapisami Podrozdziału 11.1 Regulaminu naboru działanie stanowi odrębną zamkniętą część projektu; jest wiązką skoordynowanych inicjatyw mających wspólny cel. Działanie może być realizowane w następujący sposób: • jako jednorodne bez podziału na poddziałania, gdy w jego zakres nie wchodzą różne elementy, • w podziale na poddziałania, z których każde stanowi wyodrębnione przedsięwzięcie lub zespół przedsięwzięć powiązanych tematycznie. Poddziałanie jest wyodrębnioną częścią działania, które ma jednoznacznie określony podmiot lub podmioty odpowiedzialne za jego realizację, stanowi zamkniętą całość, w której można wskazać początek, koniec, spodziewany efekt i jasno określoną grupę docelową oraz ma czytelnie określoną wartość (wyodrębnione koszty). Podział na poddziałania wymienione w Części B wniosku w punkcie 3 będzie odzwierciedlony w liczbie testów pomocy publicznej (dla każdego poddziałania wnioskodawca będzie musiał wypełnić odrębny test pomocy publicznej). Zatem w zależności od przyjętego podziału projektu Wnioskodawca zobowiązany będzie do przedstawienia do każdego działania lub poddziałania załącznika – testu pomocy publicznej. Na jego podstawie dokonana zostanie weryfikacja wystąpienia pomocy publicznej w poszczególnych działaniach lub poddziałaniach, a w sytuacji, gdy dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną oceniona zostanie możliwość przyznania pomocy publicznej/pomocy de minimis na dane działanie lub poddziałanie. Zakładając, że działania lub poddziałania będą stanowić niezależny zakres, ocena pomocy publicznej w jednym działaniu lub poddziałaniu nie będzie wpływać na ocenę wystąpienia pomocy publicznej w innych działania lub poddziałaniach przewidzianych w projekcie. Co za tym idzie, w sytuacji gdy dane działanie lub poddziałanie zostanie objęte pomoc publiczną/pomocą de minimis nie spowoduje to automatycznie objęcia całego projektu lub innych działań lub poddziałań zasadami wynikającymi z pomocy publicznej/pomocy de minimis.

  • 145. Czy w przypadku działania realizowanego przez podmiot wskazany przez Miasto, kwalifikowalność podatku VAT oparta jest poprzez ocenę prawnej możliwości jego odzyskania przez Miasto czy przez podmiot wskazany do realizacji? Jeśli Miasto ma możliwość odzyskania VAT, a podmiot realizujący nie ma takiej możliwości to czy VAT jest w tej sytuacji kwalifikowany?

   Przyjmując założenie, że pytanie dotyczy podmiotu wskazanego przez miasto, a nie wykonawcy wyłonionego w trybie zamówień publicznych, należy zwrócić uwagę, iż wnioskodawca składając wniosek aplikacyjny jest zobligowany do dokonania analizy w zakresie kwalifikowalności podatku VAT dla każdego działania. Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru „podatek VAT, który jest teoretycznie możliwy do odzyskania, w dowolny sposób, nawet jeśli de facto beneficjent sam nie odzyskuje podatku VAT”. Przykładowo, jeżeli podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych będzie podmiot, który bezpośrednio nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ale zgodnie z przepisami prawa krajowego uprawnioną do odzyskania podatku VAT jest gmina (w ramach tzw. centralizacji VAT), wówczas uznać należy, że podatek VAT będzie stanowił koszt niekwalifikowalny. Zatem należy uznać, że jeżeli istnieje jakakolwiek możliwość odzyskania podatku VAT, będzie on stanowić wydatek niekwalifikowalny.

  • 146. Zgodnie z Regulaminem naboru projektów jeśli Wnioskodawca ma możliwość odliczenia VAT, podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Czy działania objęte projektem należy rozpatrywać odrębnie w kwestii kwalifikowalności VAT? Wnioskodawca zamierza objąć projektem zarówno działania do których ma prawną możliwość odzyskania VAT jak również działania, do których nie ma takiej możliwości np. drogi publiczne. Jak w takiej sytuacji należy obliczyć dofinansowanie?

   Analiza kwalifikowalności podatku VAT jest przeprowadzana odrębnie dla każdego wydatku, a wynik tej analizy znajduje odzwierciedlenie w poz. 22 fiszki działania, która stanowi część B wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym, jeżeli dla jakiegokolwiek wydatku istnieje możliwość odliczenia podatku VAT, wówczas będzie to koszt niekwalifikowalny. Tym samym w przypadku uznania podatku VAT za niekwalifikowalny należy pomniejszyć o tę kwotę wartość wnioskowanego dofinansowania. Wartość niekwalifikowalnego VAT na etapie Wstępnej Propozycji Projektu będzie ujęta w budżecie działania w części B wniosku w „Wydatkach Ogółem”. Na etapach późniejszych, szczególnie podczas wdrażania projektu (przy sprawozdawczości) beneficjent będzie szczegółowiej przedstawiał kwotę VAT kwalifikowalną i niekwalifikowalną, składając stosowne oświadczenie.

 • Dane i badania
  • 1. Rozdział 10 Regulaminu określa, że "Wnioskodawcy we Wstępnej Propozycji Projektu muszą wykazać, że sformułowali przekonujące, poparte wnioskami z diagnozy, spójne ze strategią rozwoju cele projektu oraz konkretne działania, których realizacja może w istotny sposób przyczynić się do poprawy sytuacji Miasta i podniesienia jakości życia mieszkańców". Jaki jest minimalny zakres badań i analiz, które muszą być przedstawione we Wstępnej Propozycji Projektu dla poparcia propozycji działań?

   Nie ma minimalnego zakresu badań i analiz, które muszą być przedstawione we Wstępnej Propozycji Projektu (WPP), które Wnioskodawca umieści dla poparcia propozycji swoich działań. Zgodnie z Regulaminem działania umieszczone w WPP powinny mieć formę kompleksowego projektu rozwojowego, zakładającego działania z co najmniej dwóch obszarów tematycznych finansowanych przez SECO oraz przez SDC utrzymując wymaganą proporcję dotyczącą planowanej wartości dofinansowania (63,76% SECO, 36,24% SDC). Kompleksowy projekt rozwojowy powinien być sporządzony w oparciu o dokument lub dokumenty strategiczne Miasta takie jak: strategie, programy, plany lub inne dokumenty o charakterze planistycznym w zakresie polityki rozwoju przyjęte lub uchwalone przez Miasto lub partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego w skład, którego wchodzi Miasto. „Spójne ze strategią rozwoju cele projektu oraz konkretne działania” oznaczają, że cele projektu i planowane działania są zgodne i harmonijne z ww. dokumentami strategicznymi, na które Wnioskodawca powołuje się w swojej diagnozie. Istotne jest to, że opracowując na podstawie dokumentów strategicznych wniosek o dofinansowanie, Miasto musi w pkt 6 sformułować wnioski z aktualnej diagnozy w obszarze objętym projektem, wskazać problemy, potencjały, cele projektu. Uzasadnienie dla realizacji projektu powinno wynikać bezpośrednio z przywołanego we wniosku dokumentu/ dokumentów strategicznych oraz analizy przeprowadzonej na podstawie aktualnej diagnozy. Wykazanie spójności projektu z diagnozą oraz celami strategicznymi Miasta oraz zasadność i realność celów projektu są przedmiotem oceny, w wyniku której projekt może otrzymać maksymalnie 17 punktów. Do przygotowania diagnozy (lub aktualizacji diagnozy znajdującej się w dokumencie strategicznym) oraz uzasadnienia potrzeb projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi Wnioskodawca, oprócz dostępnych publicznie lub gromadzonych przez siebie danych, może wykorzystać także narzędzia przygotowane przez Związek Miast Polskich, do których należą np.: raporty predefiniowane dla 139 miast na temat ich stanu, ankiety dla liderów czy ankiety dla młodzieży. Przygotowane przez ZMP raporty predefiniowane dla każdego z 139 miast, będą składały się z trzech części: ogólnego zestawu danych w 12 obszarach oraz dwóch suplementów zawierających analizy pogłębione: demografia i finanse, rynek pracy oraz szkolnictwo zawodowe. Raporty będą dostarczane Miastom w wersji elektronicznej sukcesywnie w pierwszym kwartale naboru oraz są dostępne na stronie www.wsparciemiast.pl.

  • 2. Gdzie można znaleźć wyniki pierwszej edycji programu (tytuły projektów)?

   Z wynikami pierwszej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy można się zapoznać na stronie: https://www.archiwum.programszwajcarski.gov.pl/. Szczegółowe informacje na temat zrealizowanych projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w układzie poszczególnych obszarów tematycznych można znaleźć pod linkiem: https://www.archiwum.programszwajcarski.gov.pl/strony/o-programie/projekty-1/. Projekty realizowane w 1. edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończyły się najpóźniej w 2017 roku.

  • 3. Czy jest możliwość udostępnienia zapisów / nagrań z poszczególnych webinarów?

   Nagrania z poszczególnych webinarów tematycznych zrealizowanych w pierwszej fazie Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, będą umieszczane na stronie https://wsparciemiast.pl, zarówno na podstronie „aktualności”, jak i na podstronie „baza wiedzy” w poszczególnych zespołach tematycznych.

  • 4. Czy wg. Państwa badanie młodzieży powinno być przeprowadzone tylko w szkołach na terenie miasta? Czy może zostać rozszerzone na sąsiadującą gminę? Mamy na myśli konkretną szkołę na terenie gminy sąsiadującej, szkoła ta jest położona bardzo blisko miasta. Czy jeśli rozszerzamy na sąsiednią gminę, czy nie należałoby przeprowadzić badania we wszystkich szkołach w powiecie? Badanie planujemy przeprowadzić wśród uczniów ostatnich klas szkół branżowych oraz przedostatnich klas liceów i techników (z uwagi na zbliżający się okres matur).

   Decyzja dotycząca tego, w jakich szkołach przeprowadzić badanie, należy do Miasta. Może się zdarzyć, że uczniowie z danego miasta jeżdżą do szkoły położonej w innej gminie lub nawet innym powiecie. Jeśli jest to znacząca liczba osób, rekomendujemy przeprowadzenie badania również w tych szkołach. Jednocześnie nie wiąże się to z obowiązkiem poszerzenia badania na cały powiat. Warto zaznaczyć, że w takim przypadku ankietę będą wypełniać całe klasy, czyli wszyscy uczniowie niezależnie od miejsca zamieszkania, ale dzięki pytaniom z metryczki, na etapie analizy danych będzie można dokonać rozróżnienia i wziąć pod uwagę wyłącznie odpowiedzi udzielone przez uczniów zamieszkujących Miasto. Badanie warto rozszerzyć na inne gminy, jeżeli miasto dokonuje diagnozy i analizuje obszar funkcjonalny.

  • 5. Zgodnie z informacją w pytaniach i odpowiedziach "przygotowane przez ZMP raporty predefiniowane dla każdego ze 139 miast będą dostarczone miastom w wersji elektronicznej sukcesywnie w pierwszym kwartale naboru. Czy to oznacza, że diagnozy dla poszczególnych miast będą przygotowane przez ZMP? W informacji wynika, że jest również możliwość skorzystania z ankiet, które możemy i chcielibyśmy wykorzystać do diagnozy. Czy takie ankiety możemy umieścić na swojej stronie oraz powiatu oraz rozesłać do potencjalnych odbiorców badania?

   Do przygotowania diagnozy (lub aktualizacji diagnozy znajdującej się w dokumencie strategicznym) oraz uzasadnienia potrzeb projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi Wnioskodawca, oprócz dostępnych publicznie lub gromadzonych przez siebie danych, może wykorzystać także narzędzia przygotowane przez Związek Miast Polskich. Obecnie, na stronie „Wsparcie Miast” w zakładce https://wsparciemiast.pl/baza-wiedzy/dane-i-badania/ dostępne są już „Raporty predefiniowane” obejmujące zarówno ogólne wskaźniki rozwoju, jak i wskaźniki w poszczególnych 12 obszarach tematycznych. Dodatkowo, w najbliższym czasie ZMP przygotuje dodatkowe raporty zawierające pogłębione analizy dotyczące: demografii, finansów samorządowych, rynku pracy oraz szkolnictwa zawodowego. Zostaną one zamieszczone w tym samym miejscu, w którym obecnie znajdują się raporty predefiniowane. ZMP nie przygotowuje diagnoz dla miast, a jedynie dostarcza zestawy danych, które mogą (o ile zostaną wykorzystane) wesprzeć miasta w procesie opracowania swoich diagnoz, w tym poszerzyć obszar wnioskowania na etapie sporządzania diagnoz, a także mogą być pomocne w sporządzaniu wniosków z posiadanych diagnoz. Miasta mogą również wykorzystać udostępnione przez ZMP propozycje formularzy ankiet do przeprowadzenia badań społecznych skierowanych do liderów, młodzieży i przedsiębiorców. Na stronie www.wsparciemiast.pl w zakładce Baza wiedzy/dane i badania są udostępnione materiały informacyjne (noty metodologiczne wraz z zakresem kwestionariuszy) dotyczące procesu badawczego. W celu doprecyzowania szczegółów poszczególnych badań uprzejmie proszę o kontakt: – w sprawie badań młodzieży z Panią Joanna Sikorską (joanna.sikorska@zmp.poznan.pl; tel. 721 728 857); – w sprawie badań liderów z Panem Wojciechem Zarzyckim (wojciech.zarzycki@zmp.poznan.pl; tel.731 777 815); – w sprawie badań przedsiębiorców z Panem Andrzejem Sobczykiem (andrzej.sobczyk@zmp.poznan.pl tel. 601 727 369).

  • 6. Zgodnie z wytycznymi naboru wniosków: "Miasto musi sformułować wnioski z aktualnej diagnozy w obszarze objętym projektem, wskazać problemy, potencjały, cele projektu". Czy za aktualną diagnozę oraz partycypację uznana będzie diagnoza/partycypacja przeprowadzona na rzecz opracowania strategii rozwoju lokalnego, przyjętej przez Radę Miasta w kwietniu 2024 r. Wskazując przy tym jednocześnie że pracę nad diagnozą i strategią trwały od 2021 r.

   Dokumentacja konkursowa konsekwentnie wspomina o analizach prowadzonych „na podstawie aktualnej diagnozy”. To w pierwszej kolejności do wnioskodawcy należy ocena tego czy dane zawarte w diagnozie, której początek opracowania sięga roku 2021 są dziś aktualne i mogą stanowić podstawę formułowania działań w projekcie. Przede wszystkim zależy to od faktu czy są dostępne bardziej aktualne dane. Ponadto od faktu, czy na podstawie posiadanych danych w obecnej sytuacji można wyciągać prawidłowe wnioski. Zapewne inna będzie sytuacja towarzysząca opracowaniu projektu z zakresu bioróżnorodności i wykorzystywania statycznych danych dotyczących udziału terenów zielonych w mieście, a inna będzie sytuacja, w której opracowywane będzie działanie odpowiadające na zwiększony napływ migrantów do miasta, w sytuacji, w której dane wykorzystywane do prowadzenia analiz są z lat poprzedzających zwiększony napływ migrantów spowodowany sytuacją zza wschodnią granicą Polski. Ocenie podlegać będzie zatem spójność projektu z diagnozą (nie tylko w rozumieniu diagnozy zawartej w strategii) i problemami w niej analizowanymi oraz celami strategicznymi Miasta. Odnosząc się do partycypacji należy podkreślić, iż istotnym elementem oceny jest opis zastosowanych narzędzi partycypacji zarówno podczas identyfikacji interesariuszy danego działania, jak i odbiorców działania, a także przedstawienie rzetelnych informacji na temat poziomu zaangażowania interesariuszy w podejmowanie decyzji o realizacji danego działania i wskazanie ich udziału w wypracowaniu ostatecznego kształtu działania. W konsekwencji nie należy zrównywać partycypacji na etapie przygotowywania strategii z partycypacją towarzyszącą decyzji o zasadności realizacji i ostatecznym kształcie zgłaszanego do dofinansowania działania.

  • 7. Czy jest możliwość udostępnienia danych z systemu POLTAX dla Miasta, w celu wykorzystania ich do diagnozy i analizy sytuacji w mieście?

   Dane z bazy POLTAX znajdują się w systemie Monitor Rozwoju Lokalnego www.monitorrozwoju.pl, w części dotyczącej przedsiębiorczości (http://przedsiebiorczosc.monitorrozwoju.pl/). Są one dostępne dla wszystkich gmin w Polsce. Prezentowane są w formie danych wyjściowych oraz wskaźników. Na dzień dzisiejszy tj. 07.06.2024 – dostępne są zestawienia dla lat 2015 – 2020. Do końca czerwca tego roku zostaną uzupełnione o dane za lata 2021-2022, jesteśmy obecnie na etapie weryfikowania danych i importowania ich do systemu. Oprócz danych z systemu POLTAX w portalu przedsiębiorczość są również dostępne dane i wskaźniki w zakresie rynku pracy oparte o dane pochodzące z ZUS (dostępne na poziomie powiatów). Obecnie widoczne dla lat 2019 – 2021. Do końca czerwca będą dostępne dane obejmujące lata 2022-2023.

  • 8. Czy na etapie przygotowywania oraz późniejszej realizacji badań jst obligatoryjnie powinno ustanowić koordynatora takich badań?

   Zaleca się, aby miasto, które realizuje badania, wyznaczyło osobę odpowiedzialną za ich realizację. Osoba zajmująca się badaniami w mieście opiera swoją pracę na notach metodologicznych poszczególnych badań, np. przygotowuje bazę danych szkół, jest odpowiedzialna za relacje z liderami społeczności lokalnej czy przedsiębiorców, zapraszając ich do badań i tworząc bazę danych respondentów. Ponadto taka osoba współpracuje z doradcami miast Związku Miast Polskich w technicznym przygotowaniu badań. Po przeprowadzeniu badań osoba ta wraz ze współpracownikami formułuje wnioski do diagnozy miasta wynikające z badań.

  • 9. W poradniku przygotowanym przez ZMP, dotyczącym badania opinii lokalnych liderów napisane jest, że podczas zbierania adresów e-mail, jst powinno zrealizować wobec lidera obowiązek informacyjny, poprzez okazanie liderowi klauzuli informacyjnej. Proszę o informację czy jst powinno w tym celu wykorzystać gotową klauzę znajdującą się na stronie wsparciemiast.pl, w zakładce "baza wiedzy" -> "dane i badania" czy stworzyć własną klauzulę informacyjną?

   Miasto podejmujące badania i zapraszające przyszłych respondentów do udziału w badaniu powinno dopełnić obowiązków związanych z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Zaleca się, aby stosowne rozwiązania zatwierdził Inspektor Ochrony Danych w danym urzędzie. Miasto może wzorować się na klauzuli informacyjnej stosowanej na stronie www.wsparciemiast.pl.

  • 10.  Pytanie dotyczy ostatecznej formy przeprowadzanej analizy. We wniosku w pkt 6 jest napisane: "Proszę przeprowadzić diagnozę problemów, których rozwiązanie / zminimalizowanie będzie przedmiotem działań projektu..." w dalszej części punktu 6 opisuje się treści i wnioski płynące z przeprowadzonej diagnozy i to jest jasne. Natomiast pytanie - jak powinna wyglądać forma przeprowadzonej diagnozy: czy ma być to dokument w kompletnej formie przygotowany jak do publikacji, czy też robocza forma do użytku wewnętrznego, ale z której wyraźnie płyną konkrety przeniesione do opisu w pkt 6?

   Program nie wymaga opracowania odrębnego dokumentu diagnozy, zatem forma jej przygotowania zależy od Wnioskodawcy. Istotne jest aby WNIOSKI z przeprowadzonej diagnozy, które zostaną zawarte w punkcie 6 WPP w sposób TRAFNY pokazywały dalszą logikę projektu, tj. aby z prezentowanych wniosków jasno wynikały sformułowane w projekcie cele oraz proponowane do realizacji działania i zadania. Warto – z uwagi na ograniczoną liczbę znaków – rozważyć także odesłanie w treści punktu 6 WPP do innych, szerszych dokumentów, omawiających prezentowane treści, czy to w formie tytułu ogólnodostępnego dokumentu/opracowania, czy wręcz czytelnej ścieżki dostępu do tych opracowań (np. w formie linku).

  • 11. W jaki sposób możemy zgłosić zapotrzebowanie na wsparcie w przeprowadzeniu badań z wykorzystaniem ZMP. Skorzystać z poradników? Czy musimy być członkiem ZMP?

   Dostęp do badań jest równy dla wszystkich 139 miast uprawnionych do udziału w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast. Zgłoszenie zapotrzebowania danego miasta dotyczące badań społecznych (liderów, młodzieży lub przedsiębiorców) odbywa się za pomocą zakładki „Zadaj pytanie”, która znajduje się na stronie wsparciemiast.pl. W zgłoszeniu należy podać osobę, która z ramienia miasta będzie koordynować badania. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z notami metodologicznymi poszczególnych badań, które znajdują się na stronie wsparciemiast.pl/baza-wiedzy/dane-i-badania/narzedzia-badania-spoleczne-do-diagnozy.

  • 12.  W Q&A „Dane i badania” pytanie nr 6 czytamy: „To w pierwszej kolejności do wnioskodawcy należy ocena tego czy dane zawarte w diagnozie, której początek opracowania sięga roku 2021 są dziś aktualne i mogą stanowić podstawę formułowania działań w projekcie”. Jak interpretować powyższe w kontekście przygotowywanego obecnie przez ZMP raport dot. przedsiębiorczości opartego o bazę POLTAX z danymi odnoszącymi się do 2020 r. Obszar przedsiębiorczości po roku 2020 dotknięty został skutkami COVID-19 oraz zmagał się z inflacją, kryzysem energetycznym i następstwami wojny w Ukrainie.

   Przygotowywane przez specjalistów ZMP raporty mają charakter pomocniczy i uzupełniający. To miasto w pierwszej kolejności powinno przeanalizować posiadane dane dotyczące obszaru tematycznego, który jest istotny z punktu widzenia planowanego projektu (w tym dane statystyczne oraz własne dane gromadzone przez urząd i ew. jego jednostki). Jednocześnie w najbliższym czasie pojawią się kolejne raporty – tym razem tematyczne, opracowane przez Zespół ZMP. Raporty dotyczące DEMOGRAFII, FINANSÓW oraz RYNKU PRACY W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Zostaną one opublikowane na początku lipca i szczegółowo omówione na webinarze 11 lipca. Raporty te będą zawierały najbardziej aktualne, dostępne na tym etapie dane. Natomiast dwa kolejne raporty pogłębione dotyczące PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (oparty na danych z systemu POLTAX) i RYNKU PRACY (oparty na danych ZUS) – zostaną opublikowane do końca lipca br. Raport dotyczący przedsiębiorczości będzie zawierał dane dla lat 2018-2022 i informacje na temat aktywności ekonomicznej mieszkańców i konkurencyjności lokalnych firm. Raport zaprezentuje dane dla miasta i jego bezpośredniego otoczenia jakim jest powiat, na terenie którego znajduje się Miasto-Wnioskodawca. Pomoże to każdemu z aplikujących miast w ocenie zmian zachodzących w gospodarce lokalnej i skutków pandemii, wprowadzenia tzw. polskiego ładu, pierwszego roku wojny na Ukrainie i działania w czasach wysokiej inflacji. W tym samym czasie opublikowany zostanie raport dotyczący rynku pracy, który będzie prezentował dane aż do roku 2023.

 • Informacja i promocja
  • 1. Proszę o udzielenie informacji na temat terminu uruchomienia oraz sposobu rejestracji na spotkania informacyjne zaplanowane w 2024 roku.

   Termin uruchomienia naboru będzie publikowany na stronie Operatora Programu tj. www.programszwajcarski.gov.pl oraz na stronie Projektu Predefinowanego tj. www.wsparciemiast.pl. W celu zapisania się na spotkania informacyjne należy na stronie www.wsparciemiast.pl skorzystać z zakładki pn. Wydarzenia, gdzie są niezbędne informacje w zakresie harmonogramu spotkań oraz planu webinarów z właściwym formularzem zgłoszeniowym.

  • 2. Czy możemy prosić o prezentację ze spotkania w Częstochowie.

   Całość materiałów prezentowanych na spotkaniach informacyjnych jest już dostępna na stronie www.wsparciemiast.pl (w informacji podsumowującej cykl tych spotkań: https://wsparciemiast.pl/podsumowanie-spotkan-informacyjnych/).

 • Strategia i aktualizacja dokumentów strategicznych
  • 1. Zgodnie z kartą oceny merytorycznej Wstępnej Propozycji projektu ocenie podlegać będzie diagnoza problemów miasta w powiązaniu z celami rozwojowymi ujętymi w dokumencie strategicznym. Miasto (...) podjęło uchwałę o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej (...) na lata 2025-2032. Zgodnie z harmonogramem, który jest załącznikiem do uchwały Rady Miasta, w terminie składania wstępnej propozycji projektu, strategia będzie na etapie konsultacji społecznych. Będzie opracowany projekt strategii. Czy wówczas taki dokument będzie mógł być uwzględniony w składanym wniosku o dofinansowanie?

   Zgodnie z zapisami regulaminu projekt i zaplanowane w nim działania powinny być sporządzone w oparciu o dokument lub dokumenty strategiczne Miasta (…) przyjęte lub uchwalone przez Miasto lub partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego w skład, którego wchodzi Miasto. Zatem dokument strategiczny będący na etapie konsultacji społecznych nie będzie spełniał warunku dokumentu uchwalonego. Warto – szczególnie w takiej sytuacji – dokonać przeglądu posiadanych przez miasto programów strategicznych i operacyjnych i wskazać jako jedną z podstaw formułowania projektu także inne posiadane (i przyjęte już) dokumenty o charakterze strategicznym. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej (…) na lata 2025-2032 może być przydatny do opracowywania wniosków do diagnozy.

  • 2. Czy Gminny Program Rewitalizacji można zaliczyć do dokumentów strategicznych, w oparciu o które można sporządzać projekty rozwojowe?

   Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym. Może też stanowić źródło danych (zarówno statystycznych, jak i wynikających z badania potrzeb i nastrojów społecznych). W tym znaczeniu część diagnostyczna (w szczególności zawarta w delimitacji obszaru) może stanowić podstawę formułowania diagnozy na potrzeby wniosku o dofinansowanie w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miasta. Należy jednocześnie pamiętać, iż GPR skupia się na WYBRANYCH obszarach kryzysowych (zarówno w sensie tematycznym, jak i terytorialnym), a zatem jego użyteczność do prowadzenia analiz diagnostycznych we wniosku i formułowania na ich podstawie celów oraz konkretnych działań, będzie zależna od ostatecznego kształtu projektu. Sformułowane cele i działania winny bowiem wynikać z przeprowadzonej diagnozy i być odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby, wyzwania i potencjały miasta. Więcej na ten temat w odpowiedzi na pytanie nr 25 i 96 w kategorii „Wymogi formalne”.

 • OT 1. Kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne
  • 1. Jakie są możliwości uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu zawodowym w ramach Programu? czy wyjazdy studyjne mogą być realizowane?

   Ze środków Programu Rozwoju Miast mogą być finansowanie działania związane z kształceniem zawodowym, o ile są one spójne z celem projektu, celami strategicznym Miasta-Wnioskodawcy i celem Programu. Decyzję o zakresie działań edukacyjnych (w tym o objęciu działaniem wyjazdów studyjnych) oraz zasadach uczestnictwa w działaniach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu podejmuje Miasto aplikujące o dofinansowanie projektu ze środków Programu Rozwoju Miast.

 • OT 2. Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • 1. Czy w związku z planowanym przedsięwzięciem dotyczącym uzbrojenia terenów inwestycyjnych może być kwalifikowany wykup nieruchomości w ramach procedury ZRID (350 tys. zł)?

   Procedura ZRID polega na wywłaszczeniu tzn. na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji, prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Niezależnie od procedury nabycia własności nieruchomości gruntowej jest niekwalifikowalne.

  • 2. Gdyby w ramach wnioskowanego działania przewidywany był zakup nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na rozwój działalności gospodarczej, to czy można grunty te wnieść aportem do spółki ze 100% udziałem gminy, a następnie poprzez tą spółkę sprzedać przedsiębiorcom? Czy w takim przypadku obowiązuje okres trwałości?

   Zgodnie z zapisami Rozdziału 22.4. Regulaminu koszt zakupu nieruchomości gruntowych (niezależnie od celu ich nabycia) stanowi wydatek niekwalifikowalny. Jeżeli Miasto zdecyduje się nabycie nieruchomości gruntowych w ramach projektu, to koszt nabycia gruntów będzie musiało pokryć z własnych środków. Wydatki niekwalifikowalne nie są ujmowane w budżecie projektu.

  • 3. Czy mogą być kwalifikowane wydatki związane z opracowaniem MPZP dla całego miasta w kontekście rozwoju przedsiębiorczości. Dokument został już zlecony, częściowe faktury były płacone, ale kolejne płatności będą realizowane w przyszłości (łącznie z płatnością końcową). Czy w tym przypadku faktury wystawione w okresie kwalifikowalności mogą być refundowane?

   Zgodnie z pkt 22.2 Regulaminu kwalifikowalne są wydatki na zakup usług związanych m.in. z przygotowaniem i projektowaniem działań. Koszt usługi opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może być kosztem kwalifikowalnym związanym z przygotowaniem lub projektowaniem działania, o ile spełnione zostaną kryteria kwalifikowalności wydatków wskazane w pkt 22.1. Regulaminu. W przypadku, gdy umowa pomiędzy Miastem a wykonawcą została zawarta przed 7 marca 2024 r., a przedmiot umowy został częściowo dostarczony/wykonany (co zostało potwierdzone protokołem odbioru), została wystawiona częściowa faktura i lub płatność za nią miała miejsce przed 7 marca, to ta część jest uznana za niekwalifikowalną. Za kwalifikowalną można uznać tę część przedmiotu umowy, która została dostarczona/wykonana (potwierdzone protokołem odbioru), zafakturowana i opłacona po 7 marca 2024 r.

  • 4. Czy przykładowym działaniem może być uzbrojenie przez gminę terenów inwestycyjnych w celu udostępnienia ich (sprzedaży) przedsiębiorcom w procedurze przetargowej?

   Możliwość realizacji działania dotyczącego „uzbrojenia przez gminę terenów inwestycyjnych w celu ich udostępnienia (sprzedaży) przedsiębiorcom w procedurze przetargowej” zależeć będzie od tego, czy takie działanie będzie uzasadnione potrzebami Miasta, będzie realizować cel projektu oraz będzie zgodne z celami Programu. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych wpisuje się w kluczowe kierunki wspierania rozwoju przedsiębiorczości wskazane w Poradniku Ot_2: Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie uzbrojenie terenów inwestycyjnych będzie prowadzić do ulepszenia środków trwałych, do których w myśl art. 3 ust. 15 lit a ustawy z dnia 29.09.1994 r. należą również grunty. Zgodnie z Rozdziałem 26 Regulaminu (Zasady trwałości projektów) Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania środków trwałych wytworzonych (w opisywanej sytuacji – uzbrojenia terenu) lub ulepszonych (w opisywanym przypadku – terenów inwestycyjnych) w toku realizacji projektu przez okres realizacji umowy i co najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu (tj. akceptacji przez Krajową Instytucję Koordynującą (KIK-OP) sprawozdania końcowego z realizacji projektu). Podkreślić należy, że środki trwałe ulepszone (tj. grunty) z udziałem środków finansowych Programu Rozwoju Miast mogą być sprzedawane w czasie realizacji projektu lub w okresie trwałości projektu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody KIK-OP oraz State Secretariat for Economic Affairs (SECO)/ Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) zgodnie z Art. 4.15 pkt 7 Regulacji. Procedura uzyskiwania zgody opisana jest w Rozdziale 26 Regulaminu. Dodać także należy, że sprzedaż gruntów ulepszonych z udziałem środków finansowych Programu Rozwoju Miast w okresie trwałości projektu – po uzyskaniu wymaganej zgody przez KIK-OP oraz SECO/SDC – powinna się odbyć zgodnie z zasadami określonymi we właściwych, obowiązujących przepisach prawa.

  • 5. Czy w związku z możliwością przygotowania przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem uzbrojenie terenów inwestycyjnych, to czy w sytuacji udostępnienia tych terenów (już uzbrojonych) inwestorom, możliwe jest ich zbycie dużym przedsiębiorstwom?

   Środki trwałe ulepszone (np. grunty) z udziałem środków finansowych Programu Rozwoju Miast mogą być sprzedawane w czasie realizacji projektu lub w okresie trwałości projektu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody KIK-OP oraz State Secretariat for Economic Affairs (SECO)/ Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) zgodnie z Art. 4.15 pkt 7 Regulacji. Procedura uzyskiwania zgody opisana jest w Rozdziale 26 Regulaminu. Szczegółowe wyjaśnienie podnoszonej w pytaniu kwestii zawiera odpowiedź na pytanie nr 4 opublikowane na stronie www.wsparciemiast.pl w zakładce „Pytania i odpowiedzi”, kategoria OT.2. – Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  • 6. Czy w ramach programu mogę starać się o dotację na rozwój prowadzonej przeze mnie smażalni ryb i frytek w mieście, które objęte jest Polsko-Szwajcarskim Programem Rozwoju Miast?

   Do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast uprawnione są wyłącznie miasta średnie, tracące funkcje społeczno-gospodarcze, które zostały wskazane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 jako obszar strategicznej interwencji. Wnioskodawcą nie mogą być osoby fizyczne/przedsiębiorcy, a jedynie ww. miasta.

  • 7. Nawiązując do pytania nr 5 i udzielonej na nie odpowiedzi doprecyzowując: istota mojego pytania polega na wątpliwości, czy można sprzedawać, wydzierżawiać, oddawać w użytkowanie wieczyste uzbrojony w ramach projektu teren inwestycyjny dużemu przedsiębiorcy. Zgodnie bowiem z nazwą OT.2. - Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - ukierunkowuje ona (przynajmniej w tytule obszaru tematycznego) na wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

   Zgodnie z celem szczegółowym programu „Promowanie wzrostu gospodarczego i dialogu społecznego, zmniejszanie bezrobocia (wśród młodzieży)”, do którego jest przypisany obszar tematyczny 2 – Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wskaźniki wskazują, że działania w projekcie mają być dedykowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatem działania, których odbiorcą są duże firmy są niekwalifikowane w projekcie.

  • 8. Obecnie w strukturze miasta funkcjonuje jako jednostka budżetowa Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej. Jest to jednostka zajmująca się na terenie miasta wsparciem innowacyjnej edukacji oraz rozwojem przedsiębiorczości na terenie miasta. Chcemy w ramach środków z funduszy szwajcarskich zrealizować modernizację obiektu na terenie miasta, który po modernizacji będzie służył jako siedziba Centrum (obecnie Centrum nie posiada stałej siedziby). Chcemy, aby Centrum w ramach funduszy szwajcarskich udzielało też grantów dla start-upów oraz na rozwój lokalnych firm. Mamy pytanie czy modernizacja tego obiektu będzie podlegała pomocy publicznej? Jeśli tak, jaki będzie poziom dofinansowania modernizacji tego obiektu z funduszy szwajcarskich? Jaki będzie poziom dofinansowania ewentualnych grantów dla start-upów oraz na rozwój MŚP?

   Uwzględniając fakt, że Centrum działać będzie jako jednostka budżetowa możliwe jest przyjęcie, że Centrum stanowi jednostkę organizacyjną JST realizującą zadania z zakresu pobudzania przedsiębiorczości oraz inicjatyw lokalnych, która w swoim zakresie ma udzielanie grantów dla start-upów oraz na rozwój lokalnych firm. Jeżeli zatem zmodernizowany budynek będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby Centrum (bez wynajmowania powierzchnia na rzecz stat-upów) na potrzeby realizacji ww. celów możliwe jest potwierdzenie, że Centrum będzie realizowało jedynie zadania publiczne. Tym samym dofinansowanie na modernizację Centrum nie będzie stanowiło pomocy publicznej. Z kolei pomoc publiczna lub pomoc de minimis będzie udzielana przez Centrum na rzecz start-upów oraz na rozwój lokalnych firm. W tym zakresie konieczne jest stworzenie programu pomocy umożliwiającego przyznanie tej pomocy na poziomie Centrum-przedsiębiorcy. Wysokość tej pomocy uzależniona będzie od warunków określonych w przyjętym programie pomocy.

  • 9.  Czy w ramach działania dla przedsiębiorców możemy utworzyć Lokalny Fundusz Grantowy dla MŚP w tym dla start-upów ? Jeśli tak, czy udzielając wsparcia dla MŚP w wysokości do 300 tys euro czyli pomocy de minimis możemy dotować np. start-upy w wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych?, oczywiście zachowując zasady pomocy de minimis.

   Działanie związane z utworzeniem Lokalnego Funduszu Grantowego jest dopuszczalne do realizacji w ramach OT-2 Finansowanie dla mikro i MŚP, jeżeli jego podjęcie będzie uzasadnione wynikami diagnozy. W przypadku gdy wsparcie na start-upy będzie udzielane na podstawie pomocy de minimis wówczas intensywność pomocy może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że wartość udzielonej pomocy mieści się w dostępnym dla danego przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem ewentualnych powiązań z innymi przedsiębiorstwami) limicie pomocy de minimis. Należy pamiętać, że udzielenie takiej pomocy musi nastąpić z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Ponadto należy mieć na uwadze zapisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Jedocześnie należy podkreślić, iż to na Wnioskodawcy ciąży obowiązek i odpowiedzialność za przekazanie (w teście pomocy publicznej) wszystkich informacji pozwalających na weryfikację możliwości wystąpienia pomocy publicznej w projekcie oraz ewentualnej możliwości jej przyznania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

  • 10. Czy przewiduje się środki w 2024 lub 2025 roku?

   Zgodnie z Rozdziałem 7 Regulaminu okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w dniu ogłoszenia naboru wniosków (tj. z dniem 07 marca br.), z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej, a kończy się zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, nie później niż 31 marca 2029 r. Podkreślić należy, że kwalifikowalność wydatków dotyczy tylko tych projektów, które będą przedmiotem umowy o dofinansowanie podpisanej między KIK-OP a Beneficjentem. Przekazanie finansowania na realizację takich projektów (w tym termin przekazania finansowania) będą regulowane w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, która będzie podpisywana między Laureatami a KIK-OP, po zakończeniu etapu naboru (a ten zgodnie z Regulaminem będzie trwał ok. 25 mc od daty uruchomienia naboru).

 • OT 3. Wspieranie zarządzania migracją i promowanie działań integracyjnych
  • 1. Czy w obszarze tematycznym OT 3 kwalifikowany będzie remont substancji mieszkaniowej w odniesieniu do zasobu komunalnego?

   Zgodnie z Rozdziałem 22 Regulaminu, do wydatków kwalifikowalnych w  Programie należą m.in. wydatki na  renowację i modernizację obiektów budowlanych, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności wydatków oraz trwałości projektu, są niezbędne do skutecznej i efektywnej realizacji działań ujętych w projekcie, są ponoszone przez podmioty uprawnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Można zatem uznać, że kwalifikowane będą wydatki na remont substancji mieszkaniowej w odniesieniu do zasobu komunalnego w obszarze tematycznym OT-3, o ile remont substancji mieszkaniowej w zasobie komunalnym będzie związany z przedmiotem projektu, będzie niezbędny do jego realizacji oraz będzie służył osiągnięciu celu realizowanego w ramach projektu i celów działania z obszaru tematycznego OT3 (tj. zarządzaniu migracją i wspieranie integracji). Ocena kwalifikowalności wynikać będzie z uzasadnienia realizacji działania i celu projektu, a także uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami miasta.

  • 2. Czy w obszarze tematycznym OT 3 kwalifikowany będzie remont substancji mieszkaniowej w odniesieniu do zasobu komunalnego?

   Zgodnie z Rozdziałem 22 Regulaminu, do wydatków kwalifikowalnych w  Programie należą m.in. wydatki na  renowację i modernizację obiektów budowlanych, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności wydatków oraz trwałości projektu, są niezbędne do skutecznej i efektywnej realizacji działań ujętych w projekcie, są ponoszone przez podmioty uprawnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Można zatem uznać, że kwalifikowane będą wydatki na remont substancji mieszkaniowej w odniesieniu do zasobu komunalnego w obszarze tematycznym OT-3, o ile remont substancji mieszkaniowej w zasobie komunalnym będzie związany z przedmiotem projektu, będzie niezbędny do jego realizacji oraz będzie służył osiągnięciu celu realizowanego w ramach projektu i celów działania z obszaru tematycznego OT3 (tj. zarządzaniu migracją i wspieranie integracji). Ocena kwalifikowalności wynikać będzie z uzasadnienia realizacji działania i celu projektu, a także uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta.

 • OT 4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
  •  1. Jakie działania wpisują się konkretnie w obszar tematyczny - poprawa bezpieczeństwa publicznego?

   Regulamin Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast nie wskazuje zamkniętego katalogu działań możliwych do realizacji w ramach Obszaru Tematycznego Poprawa Bezpieczeństwa Publicznego. Co do zasady, miasto-wnioskodawca ma dowolność w formułowaniu koniecznych działań w tym zakresie. Należy jednak pamiętać o konieczności uzasadnienia planowanych działań w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi ujętymi we wskazanym dokumencie strategicznym. Jednocześnie, pewną wskazówką w zakresie planowania działań, może być lista wskaźników produktu i rezultatu przypisana do Obszaru Tematycznego Poprawa Bezpieczeństwa Publicznego (patrz. zał. Lista wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych obszarów tematycznych Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy). Wskazany katalog wskaźników nie stanowi listy zamkniętej. Nie w każdym przypadku działanie zaplanowane przez wnioskodawcę znajdzie odzwierciedlenie w zestawieniu wskaźników. W takim przypadku brak wskaźnika dla danego działania nie jest błędem. Ponadto, na stronie www.wsparciemiast.pl prowadzonej przez Związek Miast Polskich – Operatora Komponentu Predefiniowanego – opublikowane zostały materiały pomocnicze, w tym poradnik dotyczący Obszaru Tematycznego Poprawa Bezpieczeństwa Publicznego, przygotowany przez ekspertów Związku Miast Polskich, który przedstawia przykładowy zakres tematyczny obszaru.

  • 2. W ramach działań planowanych w OT4, zasadna byłaby współpraca z Komendą Miejską Policji. W jakiej formie w ramach projektu może być ona zrealizowana? Czy taka Komenda może być realizatorem działań w ramach projektu? Rozumiem, że nie może być Partnerem (zgodnie z regulaminem partnerem może być tylko gmina/powiat połączony funkcjonalnie).Dodatkowo Komenda Miejska Policji podlega pod Komendę Wojewódzką, przez którą przechodzą wszelkie środki finansowe (Komenda Miejska nie może np. założyć konta bankowego do ponoszenia wydatków w ramach projektu). Czy w takim wypadku istnieje możliwość w jakiś sposób włączenia Komendy Miejskiej w planowane działania w ramach OT4 tak żeby były one kwalifikowalne w ramach projektu?

   Komenda Miejska Policji nie może być partnerem, partnerem krajowym może być gmina, powiat lub ich związek tworzący z Miastem obszar powiązany funkcjonalnie o wspólnych celach społecznych, gospodarczych lub środowiskowych. Poruszone zagadnienie zostanie odrębnie opisane w dokumencie dotyczącym podmiotów uprawnionych do ponoszenia wydatków, który najprawdopodobniej w maju zostanie przekazany Miastom.

  • 3. Czy w ramach programu możliwa jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu monitoringu miejskiego? Czy ww. zadanie wpisuje się w OT4 Poprawa bezpieczeństwa publicznego?

   Kwalifikowalność wydatków oceniana jest nie tylko na podstawie zgodności z kryteriami kwalifikowalności opisanymi w pkt 22 Regulaminu, ale przede wszystkim wynika z uzasadnienia realizacji działania (pkt 17 Części B wniosku o dofinansowanie projektu) i celu projektu, uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta (pkt 6 Części A wniosku o dofinansowanie projektu). Wykonanie monitoringu miejskiego teoretycznie jest możliwe do realizacji w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Takie działanie wpisuje się w OT4 Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

  • 4. Czy w ramach obszaru tematycznego OT 4 i OT 9 możliwa jest przebudowa centrum miasta w ramach przywrócenia historycznej funkcji jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacją i przebudową niezbędnych obiektów budowlanych. W ramach w/w zadania planowana jest także przebudowa pobliskiego parku w aspekcie bioróżnorodności wraz z zagospodarowaniem istniejących niecek - poprzez wykorzystanie wód opadowych z centrum miasta. W ramach przedmiotowego zadania rozważana jest budowa parkingów w bliskim sąsiedztwie centrum.

   Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast narzuca wnioskodawcom 5 celów szczegółowych i 12 obszarów tematycznych. Przy planowaniu modernizacji przestrzeni publicznych w centrum miasta, należy mieć na uwadze, że P-SPRM nie proponuje wprost dedykowanego takiemu zadaniu obszaru tematycznego. Realizację takiego celu należy rozpisać na działania przynależące do właściwych obszarów tematycznych, jak np. wskazane w pytaniu OT4 i OT9. Przy planowaniu działań rekomendujemy zwrócić szczególną uwagę m.in. na Kartę oceny merytorycznej Wstępnej Propozycji Projektu – część B. Ocenie podlega między innymi: zakres merytoryczny działania; uzasadnienie jego realizacji; powiązanie z celami strategicznymi miasta, projektu i programu, powiązanie z innymi działaniami w projekcie (Pkt 17 fiszki działania).

  • 5. Czy miasto (wnioskodawca) planując działania w obszarze OT4, np. poprzez zakup radiowozów lub innego sprzętu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa - może po nabyciu przekazać te przedmioty lokalnej Policji?

   Zgodnie z Art. 13. ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług, przy zachowaniu warunków formalnych wynikających z przepisów prawa.
   W związku z powyższym miasto (wnioskodawca) planując działania w obszarze OT4, np. poprzez zakup radiowozów lub innego sprzętu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa – może przekazać środki finansowe na zakup, niezbędnych do realizacji celu projektu, środków trwałych. Jednocześnie w umowie z podmiotem (Policją), któremu Miasto przekaże środki finansowe na zakup towarów, będących jednocześnie środkami trwałymi powinny zostać zawarte uregulowania zobowiązujące ten podmiot do zachowania zasady trwałości, zgodnie z Rozdziałem 26 Regulaminu.
   Poruszone zagadnienie zostanie odrębnie opisane w dokumencie dotyczącym podmiotów uprawnionych do ponoszenia wydatków, który najprawdopodobniej w maju zostanie przekazany Miastom.

  • 6. Czy w ramach OT.04 Poprawa bezpieczeństwa publicznego (poza strefą Tempo 30) kwalifikowanym kosztem będzie: Dostosowanie przejść dla pieszych poprzez budowę instalacji elektrycznej aktywnych przejść dla pieszych z doświetleniem tych przejść oraz systemami towarzyszącymi m.in. - montaż słupów oświetleniowych - montaż opraw doświetlających przejścia dla pieszych na słupach - montaż lamp ostrzegawczych oraz znaków drogowych na słupach - ułożenie ziemnych kabli elektroenergetycznych 0,4kV - ułożenie przewodów instalacji elektrycznej niskonapięciowej (12V i 24V) - montaż szafek sterowniczej - badania i pomiary powykonawcze, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. Budowa nowych aktywnych przejść dla pieszych ma na celu podwyższenie standardów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W celu doświetlenia przejścia dla pieszych zastosowano „Wytyczne Projektowania Infrastruktury Dla Pieszych, cz.4: Projektowanie Oświetlenia Przejść Dla Pieszych” rekomendowane przez ministra właściwego ds. transportu – WR-D-41-4 z dn. 01.07.2021r. Działanie powyższe wynika z dokumentów strategicznych miasta.

   Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Miast ma charakter otwarty. Oznacza to, że wskazany wydatek może być wydatkiem kwalifikowanym pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w rozdziale 22.1 Regulaminu. Wydatki takie muszą być związane z przedmiotem projektu, niezbędne do jego realizacji i mają służyć wyłącznie osiągnięciu celów i rezultatów projektu oraz Programu Rozwoju Miast. Ocena kwalifikowalności wynika przede wszystkim z uzasadnienia realizacji działania i celu projektu, a także uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta. Opisane przez Państwa działanie wpisuje się w Obszar Tematyczny 4 – Poprawa bezpieczeństwa publicznego. Wydatki na realizację działania, po spełnieniu warunków opisanych powyżej i warunków kwalifikowalności wskazanych w rozdziale 22.2 Regulaminu mogą zostać ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

  • 7.  W pytaniach i odpowiedziach dotyczących zakupów dla Policji piszecie Państwo o dokumencie dotyczącym podmiotów uprawnionych do ponoszenia wydatków, który najprawdopodobniej w maju miał zostać przekazany miastom. Jako przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie takiego dokumentu na skrzynkę mailową.

   Dokument dotyczący podmiotów uprawnionych do ponoszenia wydatków został opracowany przez ekspertów Związku Miast Polskich i obecnie podlega weryfikacji przez Operatora Programu: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zatwierdzony dokument zostanie przekazany miastom uprawnionym do aplikowania w niniejszym programie. Zaraz po jego otrzymaniu udostępnimy go również Państwu.

  • 8. Zgodnie z punktem 22.2. Regulaminu naboru tj. Katalog rodzajów wydatków kwalifikowanych, do wydatków kwalifikowanych zaliczają się : "zakup usług, dostaw i robót budowlanych związanych z przygotowaniem, projektowaniem, konsultowaniem i realizacją działań". Czy zgodnie z powyższym zapisem jako wydatek kwalifikowany można uznać zakup usług np. szkoleniowych czy wyłącznie są to usługi i dostawy związane z robotami budowlanymi?

   Usługi i dostawy wskazane w pkt 22.2 ppkt 1 Regulaminu nie ograniczają się do usług i dostaw związanych z robotami budowlanymi. Mogą to być np. usługi szkoleniowe związane z realizacją działań, o ile zostaną uwzględnione w budżecie projektu, poniesione zostaną w związku z realizacją projektu i spełnią kryteria kwalifikowalności wskazane w pkt 22.1 Regulaminu.

  • 9. Czy dofinansowanie na utworzenie strefy płatnego parkowania przez miasto na drogach publicznych będzie stanowiło pomoc publiczną? Operatorem strefy będzie jednostka organizacyjna - Straż Miejska.

   W sytuacji, w której jednostka samorządu terytorialnego (dalej JST) w ramach aktu prawa miejscowego tworzy strefę parkowania na podstawie przepisów obowiązujących ustaw w tym z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3 i 4 i 6, art. 13f) wówczas należy uznać stworzenie strefy jako zadanie własne JST związane z szeroko rozumianą polityką transportową w tym w szczególności organizacją ruchu publicznego. Idąc dalej pobieranie opłat za korzystanie ze strefy będzie traktowane jako opłata związana z wykonywaniem zadań własnych i traktowana będzie jako danina publiczna. W związku z tym JST w zakresie prowadzenia strefy parkowania nie będzie traktowana jako przedsiębiorca, a zatem dofinansowanie infrastruktury związanej z prowadzeniem strefy parkowania nie będzie stanowiło pomocy publicznej.

 • OT 5. Efektywność energetyczna i energia odnawialna
  • 1. Czy w ramach OT5 możliwa będzie budowa budynków wielorodzinnych komunalnych/czynszowych (1 budynek na ok 30 rodzin)? Czy musi to być budynek pasywny? Planowane jest wybudowanie budynków wykończonych, z podłączonymi mediami, gotowych do zamieszkania. Czy jest możliwość budowy budynków wielorodzinnych komunalnych/czynszowych w tradycyjny sposób (bez pasywności)?

   Możliwość budowy budynków wielorodzinnych komunalnych/czynszowych i technologia ich realizacji w ramach OT-5 Efektywność energetyczna i energia odnawialna zależeć będzie od przyjętego przez Wnioskodawcę celu działania. Jeżeli celem działania będzie np. zmniejszenie energochłonności zasobu komunalnego lub inne, kluczowe aspekty energetyczne Wnioskodawca może rozważyć budowę budynków wielorodzinnych komunalnych/czynszowych w ramach OT 5 Efektywność energetyczna i energia odnawialna i odpowiednio do tego celu dostosować technologię ich realizacji. W przypadku, gdy celem działania będzie przede wszystkim wsparcie osób o niskich dochodach i trudnej sytuacji mieszkaniowej – należy rozważyć realizację działania w ramach OT 11 – Mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej. „Regulamin naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast” nie stanowi o wymogu pasywności przy realizacji budynków komunalnych/czynszowych. Należy jednak podkreślić, że dla każdego działania Wnioskodawca w fiszce działania będzie musiał wykazać neutralny lub pozytywny wpływ działania na zasadę upowszechnienia kwestii łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich oraz uwzględnienia kwestii środowiskowych. Negatywna ocena eksperta oceniającego w zakresie wpływu działania na powyższą zasadę powoduje ocenę negatywną całego działania bez konieczności oceny spełnienia pozostałych kryteriów.

  • 2. Czy jest możliwość realizacji działania polegającego na zakupie i montażu pomp ciepła przez mieszkańców miasta w systemie grantowym?

   Zgodnie z punktem 11.2 „Regulaminu naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast” miasto może zaplanować w ramach projektu realizację działania lub poddziałania grantowego. Jest to szczególny rodzaj działania, które będzie realizowane poprzez wyłonienie grantobiorców przez Miasto, polegające na przekazaniu części dofinansowania innym podmiotom (np. przedsiębiorcom lub osobom fizycznym) w celu realizacji określonych zadań. Działania/poddziałania grantowe muszą realizować cele Programu i mieścić się w obszarach tematycznych Programu Rozwoju Miast.

  • 3. W przypadku gdyby jednym z przedsięwzięć był "Montaż instalacji OZE, wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych" czy są wytyczne w jakiej formule powinien być przeprowadzony program (parasolowy, grantowy?)

   Regulamin nie precyzuje formuły realizacyjnej programów związanych z wymianą źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej, pozostawiając Wnioskodawcom dowolność w tym zakresie. Ogólne założenia do planowanych działań, w tym także sposoby ich realizacji określa Rozdział 11 Regulaminu, a warunki kwalifikowalności wydatków – Rozdział 22 Regulaminu. Decyzję o sposobie realizacji programu Wnioskodawca powinien poprzedzić dokładną analizą wykonalności i skuteczności poszczególnych rozwiązań oraz konsultacjami z interesariuszami i odbiorcami ostatecznymi działań.

  • 4.  Czy w przypadku działań polegających na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzaniu jej do sieci elektroenergetycznej z możliwością rozliczania nadwyżek (rozliczenie prosumenckie net-billing) dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej (np. Urząd Miasta, szkoły, przedszkola) w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast występują ograniczenia w zakresie: - rozmiaru (zdolności wytwórczej) instalacji fotowoltaicznej, - ilości oddawanej energii elektrycznej do sieci?

   Regulamin nie nakłada na Wnioskodawców żadnych ograniczeń w zakresie rozmiaru (zdolności wytwórczej) instalacji fotowoltaicznej ani ilości oddawanej energii elektrycznej do sieci dla przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu, a polegających na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzaniu jej do sieci elektroenergetycznej. Wnioskodawca powinien poprzedzić decyzję o parametrach realizacyjnych tego typu przedsięwzięć dokładną analizą wykonalności i skuteczności poszczególnych rozwiązań oraz konsultacjami z interesariuszami (w tym przedsiębiorcami energetycznymi, które będą właściwe do wyrażenia zgody na przyłączanie do sieci kolejnych instalacji). Jednocześnie kwestia rozmiaru, jak również ilości oddawanej energii do sieci może mieć wpływ na kwestię wystąpienia pomocy publicznej w przypadku dofinansowanie tego typu przedsięwzięć. W tym zakresie należy mieć na uwadze, że instalacje fotowoltaiczne typu on-grid dają możliwość sprzedaży energii elektrycznej do sieci. Uwzględniając fakt, że produkcja energii niezależnie od wielkości instalacji oraz ilości oddanej energii do sieci co do zasady wiąże się z prowadzeniem działalność gospodarczej na w pełni konkurencyjnym rynku, dofinansowanie tego typu instalacji, co do zasady podlega przepisom o pomocy publicznej. Jednocześnie Komisja Europejska dopuściła wyjątek, kiedy finansowanie instalacji on-grid nie powoduje wystąpienia pomocy publicznej. Wyjątek ten możliwy jest do zastosowania w sytuacji, gdy będą łącznie spełnione następujące warunki: • Główna działalność beneficjenta ma charakter niegospodarczy (np. osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, działalność administracji publicznej), • Energia musi być zużywana na potrzeby własne, • Rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego zapotrzebowania na energię prosumenta, • oddawanie energii do sieci nie może przekroczyć 20% rocznej wydajności infrastruktury – w tym zakresie należy zwrócić uwagę, że w przypadku rozliczania w ramach net-bilingu należy dokonać przeliczenia kasowego na ilościowe w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Zgodnie z interpretacja KE, spełnienie tych warunków pozwala na uznanie, iż wprowadzenie nadwyżek wytworzonej energii do sieci stanowi działalność o charakterze pomocniczym w rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia KE w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

  • 5. Czy miasto składając wniosek na działanie modernizacji sieci ciepłowniczej (w ramach poprawy efektywności energetycznej) na swoim terenie, będzie podlegać pomocy publicznej, gdy właścicielem sieci po wykonaniu inwestycji będzie nadal gmina, ale zmodernizowana sieć zostanie przekazana zakładowi budżetowemu (zakład energetyki cieplnej) w trwały zarząd? Jeśli takie działanie będzie podlegało pomocy publicznej, jaki wówczas będzie poziom pomocy (dofinansowania w %) dla tego rodzaju inwestycji?

   Inwestycje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła co do zasady wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej na konkurencyjnym rynku, na którym działają również podmioty z kapitałem zagranicznym. W związku z tym finansowanie inwestycji z zakresu budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej, co do zasady wiązać się będzie ze spełnieniem przesłanek pomocy publicznej. Na podstawie planowanego Rozporządzenia MFIPR w sprawie udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy de minimis na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy możliwe będzie udzielenie na ten zakres pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w oparciu o art. 46 Rozporządzenia KE nr 651/2014. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że tę pomoc przyznaje się wyłącznie na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, które są lub staną się efektywne energetycznie zgodnie z definicją podaną w art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE. Dopuszczalna jest sytuacja, w której w wyniku prac objętych pomocą dotyczących sieci dystrybucji system nie stanie się jeszcze w pełni efektywny energetycznie, jednocześnie dodatkowe modernizacje wymagane do spełnienia warunków objęcia zakresem definicji efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego, w przypadku zakładów wytwarzania energii cieplnej lub chłodniczej objętych pomocą, muszą rozpocząć się w ciągu 3 lat od rozpoczęcia prac objętych pomocą dotyczących sieci dystrybucji. Zgodnie z art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy oznacza system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej 50 % energię ze źródeł odnawialnych, lub w co najmniej 50 % ciepło odpadowe, lub w co najmniej 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w co najmniej 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła. Dodatkowo pomoc na modernizację sieci magazynowania i dystrybucji przesyłających energię cieplną i chłodniczą wytwarzaną przy użyciu paliw kopalnych można przyznać wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków: a) sieć dystrybucji jest lub stanie się odpowiednia do przesyłu energii cieplnej lub chłodniczej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii lub ciepła odpadowego; b) modernizacja nie skutkuje zwiększeniem wytwarzania energii z paliw kopalnych, z wyjątkiem gazu ziemnego. W przypadku modernizacji sieci magazynowania lub dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej wytwarzanej z gazu ziemnego, o ile modernizacja skutkuje zwiększeniem wytwarzania energii z gazu ziemnego, te instalacje wytwórcze muszą być zgodne z celami klimatycznymi na 2030 r. i 2050 r., zgodnie z sekcją 4.31 załącznika 1 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1214. W przypadku tego rodzaju pomocy poziom dofinansowania może wynieść 30% plus ewentualna premia 15% w przypadku inwestycji wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii, ciepło odpadowe lub ich połączenie, w tym zieloną kogenerację. W ramach tego rodzaju pomocy przewidziana jest również premia za status MŚP, który w sytuacji opisanej w pytaniu nie będzie mieć zastosowania. Alternatywnym sposobem wyliczenia poziomu dofinansowania dla tego rodzaju pomocy jest luka w finansowaniu. W tej metodzie koniecznym jest określenie dodatkowego kosztu netto stanowiącego różnicę między przychodami i kosztami gospodarczymi (w tym inwestycyjnymi i operacyjnymi) projektu objętego pomocą, a przychodami i kosztami alternatywnego projektu, który beneficjent pomocy zrealizowałby w sposób wiarygodny w razie braku pomocy. Aby określić lukę w finansowaniu należy określić ilościowo – w odniesieniu do scenariusza faktycznego i wiarygodnego scenariusza alternatywnego – wszystkie główne koszty i przychody, szacunkowy średni ważony koszt kapitału (WACC) beneficjentów w celu zdyskontowania przyszłych przepływów środków pieniężnych, a także wartość bieżącą netto w przypadku scenariusza faktycznego i alternatywnego w całym cyklu życia projektu. Typowy dodatkowy koszt netto można oszacować jako różnicę między wartością bieżącą netto w przypadku scenariusza faktycznego i scenariusza alternatywnego w cyklu życia projektu referencyjnego. W sytuacji, gdy dofinansowania dotyczyć będzie tylko sieci, dopuszczalna jest sytuacja, w której brak będzie alternatywnego modelu. Tym samym w takim przypadku luka w finansowaniu wyniesie 100%, a tym samym dofinansowanie będzie mogło wynieść 100%. W sytuacji, w której brak będzie możliwości zastosowania ww. rodzaju pomocy, dopuszczalnym będzie sfinansowanie inwestycji w oparciu o pomoc de minimis. W takim przypadku należy mieć na uwadze, że dofinansowanie w oparciu o pomoc de minimis jest dopuszczalne jedynie w limicie pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo (maksymalnie 300 tys. EUR w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych). Uwzględniając informację, że podmiotem korzystającym z infrastruktury będzie zakład budżetowy to ten podmiot powinien zostać ujęty jako beneficjent pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy lub/oraz pomocy de minimis. Tym samym to ten podmiot zobowiązany będzie do wykazania zgodności z właściwym rodzajem pomocy.

  • 6. Czy w ramach remontu oświetlenia ulicznego koszt wykonania pomiarów elektrycznych stanowić będzie koszt kwalifikowany?

   Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Miast ma charakter otwarty. Oznacza to, że wskazany wydatek może być wydatkiem kwalifikowanym pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w rozdziale 22.1 Regulaminu. Wydatki takie muszą być związane z przedmiotem projektu, niezbędne do jego realizacji i mają służyć wyłącznie osiągnięciu celów i rezultatów projektu oraz Programu Rozwoju Miast. Ocena kwalifikowalności wynika przede wszystkim z uzasadnienia realizacji działania i celu projektu, a także uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta.

  • 7.  W sytuacji realizacji przez beneficjenta zadania polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, czy koszty związane z zakupem, montażem słupa wraz z wysięgnikiem, źródłem oświetlenia oraz powierzchnią fotowoltaiczną do zasilania oświetlenia zostanie uznane za koszt kwalifikowany.

   Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Miast ma charakter otwarty. Oznacza to, że wskazany wydatek może być wydatkiem kwalifikowanym pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w rozdziale 22.1 Regulaminu. Wydatki takie muszą być związane z przedmiotem projektu, niezbędne do jego realizacji i mają służyć wyłącznie osiągnięciu celów i rezultatów projektu oraz Programu Rozwoju Miast. Ocena kwalifikowalności wynika przede wszystkim z uzasadnienia realizacji działania i celu projektu, a także uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta.

  • 8. Czy w obszarze tematycznym OT 5 kwalifikowanym będzie zakup budynku i jego adaptacja z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej?

   Zgodnie z Rozdziałem 22 Regulaminu do wydatków kwalifikowalnych w  Programie należą m.in. wydatki na  zakup (bez wydatków na zakup gruntu) budynków oraz wydatki na renowację i modernizację obiektów budowlanych, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności wydatków oraz trwałości projektu, są niezbędne do skutecznej i efektywnej realizacji działań ujętych w projekcie, są ponoszone przez podmioty uprawnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Ocena kwalifikowalności wynikać będzie z uzasadnienia realizacji działania i celu projektu, a także uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta. Możliwość zakupu i adaptacji budynku w ramach OT 5 „Efektywność energetyczna i energia odnawialna” zależeć będzie więc od przyjętego przez Wnioskodawcę celu działania. Jeżeli celem działania będzie poprawa efektywności energetycznej obiektu (np. termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła) lub inne, kluczowe aspekty energetyczne to Wnioskodawca może rozważyć zakup budynku i jego adaptację (modernizację energetyczną) w ramach OT -5 i odpowiednio do tego celu dostosować zakres działania oraz wskaźniki. Zmodernizowany budynek Wnioskodawca może przeznaczyć na cele publiczne. W przypadku jednak, gdy w ramach działania zostanie zaplanowana adaptacja na potrzeby zmiany funkcjonalności budynku (przeznaczenia go na cele użyteczności publicznej) należy ustalić, jaki cel publiczny będzie realizowany z wykorzystaniem zmodernizowanego budynku, a co z tym związane – czy i w który obszar tematyczny Programu Rozwoju Miast planowane działanie związane z modernizacją budynku będzie się wpisywało. Należy ponadto podkreślić, że dla każdego działania Wnioskodawca będzie musiał wykazać neutralny lub pozytywny wpływ zaplanowanego działania na zasady horyzontalne obejmujące upowszechnienie kwestii łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich oraz uwzględnienia kwestii środowiskowych, jak również upowszechnienie włączenia społecznego. Negatywna ocena eksperta oceniającego w zakresie wpływu działania na powyższe zasady powoduje ocenę negatywną całego działania bez konieczności oceny spełnienia pozostałych kryteriów.

  • 9.  Przedsięwzięcie miałoby polegać na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej. Budynek stanowi siedzibę straży miasta, jednak część pomieszczeń w budynku jest wynajmowana przez spółkę z o.o. (100% udziałów miasta). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 161,60 m2, powierzchnia wynajmowana przez spółkę wynosi 18 m2 - co stanowi 11,14% powierzchni całej infrastruktury (uznano, że jest to działalność pomocnicza tzn. pomoc publiczna/pomoc de minimis można wykluczyć). Ponadto spółka użytkuje części wspólne budynku tzn. korytarze i wc – czy do powierzchni wynajmowanej przez spółkę należy doliczyć powierzchnię części wspólnych?

   Zgodnie z zapisami pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie działalność pomocnicza dotyczy sytuacji, w których działalność gospodarcza prowadzona jest na infrastrukturze, której podstawowe wykorzystanie jest niegospodarcze np. sala gimnastyczna w szkole (sala wykorzystywana jest do działalności edukacyjnej jednocześnie po lekcjach sala jest wynajmowana na rzecz odpłatnych zajęć). Z kolei w sytuacji, w której infrastruktura jest wykorzystywana, co do zasady do działalności gospodarczej np. wynajem lokali użytkowych w budynku użyteczności publicznej wówczas taka działalność nie mieści się w pojęciu działalności pomocniczej w rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia KE. Tym samym w przypadku opisanym w pytaniu, prowadzony jest na stałe wynajem części powierzchni, a tym samym niemożliwe jest uznanie wynajmu na rzecz spółki za działalność pomocniczą. W związku z tym konieczne jest zweryfikowanie czy dofinansowanie termomodernizacji budynku wskazanego w pytaniu stanowi pomoc publiczną. Na podstawie przedstawionych informacji brak jest możliwości wykluczenia wystąpienia pomocy publicznej. Przyjmując, że podmiot prowadzący działalność związaną z wynajmem powierzchni co do zasady spełnia definicję przedsiębiorcy w rozumieniu art. 107 ust.1 TFUE to w celu ustalenia, czy dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w tym budynku stanowi pomoc publiczną konieczne jest przeanalizowanie pozostałych przesłanek pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Jeżeli w wyniku ustaleń potwierdzi się występowanie pomocy publicznej, wówczas dofinansowanie prac termomodernizacyjnych opisanego budynku w części wynajmowanej może zostać przyznane w oparciu o pomoc publiczną (w oparciu o Rozporządzenie MFiPR w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach) lub pomocy de minimis. W tym zakresie konieczne jest dokonanie podziału powierzchni na część objętą pomocą publiczną/pomocą de minimis i dofinansowaną bez pomocy publicznej/pomocy de minimis. Cześć objęta pomocą publiczną/pomocą de minimis powinna obejmować część wynajmowaną wraz z częściami wspólnymi (w tym ciągi komunikacyjne, dach, wspólne pomieszczenia np. toalety, pomieszczenia socjale). Części wspólne mogą w całości zostać przypisane do części objętej pomocą publiczną/pomocą de minimis lub też podzielone na podstawie klucza powierzchni i przypisane odpowiednio do części objętej i nieobjętej pomocą publiczną/pomocą de minimis.

  • 10. Przedsięwzięcie miałoby polegać na wymianie oświetlenia wewnętrznego w placówkach oświatowych i jednostkach miejskich zarządzanych przez Miasto. Zakłada się, że ewentualne wynajmowanie sali gimnastycznej lub innych pomieszczeń podmiotom komercyjnym (prowadzenie działalności gospodarczej) jest niewielkie w stosunku do prowadzonej działalności niegospodarczej w budynku, tzn. działalność gospodarcza nie przekracza 20 % w odniesieniu do rocznej wydajności infrastruktury (max. 20% powierzchni całej infrastruktury) i może zostać uznane za działalność pomocniczą (pomoc publiczną/pomoc de minimis można wykluczyć). Czy można dla przedsięwzięcia zakładać 100% dofinansowania?

   W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że sformułowanie „jednostki miejskie” jest bardzo ogólne i uniemożliwia potwierdzenie, że co do zasady w tego typu jednostkach dofinansowanie na wymianę oświetlenia nie będzie stanowiło pomocy publicznej. W odniesieniu do placówek oświatowych należy stwierdzić, że jeżeli placówki te działają w ramach krajowego systemu edukacji, a ich działalność finansowana jest w oparciu o subwencję oświatową, to placówki te nie prowadzą działalności gospodarczej. Tym samym dofinansowanie kosztów wymiany oświetlenia nie będzie stanowiło pomocy publicznej. Dopuszczalna jest sytuacja, w której w budynkach tych prowadzona jest również działalność gospodarcza w rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia KE w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1. Istotne jest jednak przedstawienie metodyki określenia zasobów wykorzystywanych do prowadzenia działalności pomocniczej. W przypadku dofinansowania wymiany oświetlenia w budynkach przeznaczonych do prowadzenia działalności niegospodarczej, w tym tych, w których prowadzona jest działalność pomocnicza w rozumieniu ww. pkt 207 dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publiczne, a co za tym idzie może wynieść 100%.

  • 11. Czy w ramach programu możliwe jest sfinansowanie budowy publicznego przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym?

   Możliwość budowy publicznego przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym w ramach OT-5 Efektywność energetyczna i energia odnawialna zależeć będzie od przyjętego przez Wnioskodawcę celu działania. Jeżeli celem działania będzie np. zmniejszenie energochłonności budynków publicznych lub inne, kluczowe aspekty energetyczne Wnioskodawca może rozważyć budowę takiego przedszkola w ramach OT 5 Efektywność energetyczna i energia odnawialna i odpowiednio do tego celu dostosować technologię ich realizacji. W przypadku, gdy celem działania będzie przede wszystkim zwiększenie i upowszechnienie edukacji przedszkolnej – należy rozważyć realizację działania w ramach OT 11 – Mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej. Warto pamiętać, że zgodnie z „Regulaminem naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast” ocenie podlegać będzie m.in. zasadność i realność celów oraz czytelna ich korelacja ze zidentyfikowanymi i opisanymi w diagnozie problemami.

  • 12. 1. Czy finansowanie jest przewidywane, kiedy źródło wytwarzania ciepła jest zewnętrzne? 2. W jaki sposób potwierdzić efektywność cieplną źródła, kiedy jest źródłem zewnętrznym? 3. Czy program przewiduję modernizacje systemu cieplnego, który na dany moment jest już efektywny? 4. Czy jest możliwość przeznaczenia środków na modernizację sieci przesyłowej (wymienienie starego rurociągu, co zmniejszyło by straty na przesyle) bez modernizacji źródła wytwarzania ciepła? 5. Czy jest możliwość realizacji tego programu, przez komunalną spółkę ciepłowniczą, należącą do gminy?

   Udzielając odpowiedzi na pytanie nr 1, 3 i 4 należy przede wszystkim zaznaczyć, że zgodnie z punktem 22.2 Regulaminu, do wydatków kwalifikowanych w Programie Rozwoju Miast należą wydatki uwzględnione w budżecie projektu, poniesione w związku z realizacją projektu i spełniające kryteria kwalifikowalności, w tym wydatki na nabycie, budowę, renowację i modernizację obiektów budowlanych, bez wydatków na nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntów. Kwalifikowalność wydatków oceniana jest nie tylko na podstawie zgodności z kryteriami kwalifikowalności opisanymi w pkt 22 Regulaminu, ale przede wszystkim wynika z uzasadnienia realizacji działania (pkt 17 Części B wniosku o dofinansowanie projektu) i celu projektu, uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta (pkt 6 Części A wniosku o dofinansowanie projektu). Warto pamiętać, że zgodnie z „Regulaminem” ocenie podlegać będzie m.in. zasadność i realność celów oraz czytelna ich korelacja ze zidentyfikowanymi i opisanymi w diagnozie problemami. Ponadto, dla każdego z realizowanych działań określony powinien zostać wskaźnik produktu i rezultatu (punkt 8 części A Wstępnej Propozycji Projektu), a ocenie podlegać będzie poprawność doboru wskaźników i realistyczność osiągnięcia wartości docelowej. W przypadku pytania nr 2 należałoby doprecyzować, czy dane źródło ciepła stanowi źródło konwencjonalne (bazujące na tradycyjnych technologiach spalania paliw kopalnych) czy niekonwencjonalne (wykorzystujące np. odnawialne źródła energii). Niezależnie od rodzaju źródła, potwierdzając jego efektywność cieplną, należy zbadać takie czynniki jak np. zużycie energii, pomiar dostarczonego ciepła, sprawność cieplną czy wartości opałowe. Narzędziem przydatnym w tym procesie okazać może się przeprowadzenie audytu energetycznego. Odpowiadając na pytanie nr 5, zgodnie z rozdziałem 13 Regulaminu, wydatki w projekcie mogą być ponoszone przez beneficjenta i partnera krajowego. Podmiotami uprawnionymi do ponoszenia wydatków są również podmioty wybrane przez beneficjenta lub partnera do realizacji działania/poddziałania np. spółki komunalne, grantobiorcy. W takiej sytuacji zarówno w budżecie, który będzie załącznikiem do umowy o dofinansowanie, jak i w sprawozdaniach, konieczne będzie wskazanie podmiotu, który będzie ponosił wydatek lub podstawy jego wyboru. Spółka komunalna może więc być podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków, pod warunkiem, że zostanie wybrana przez beneficjenta na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a dokonywany przez nią wydatek będzie zgodny z wszystkimi wskazanymi w Regulaminie kryteriami kwalifikowalności.

  • 13. Czy w ramach Polska-Szwajcarskiego Programu Współpracy można zrealizować zadanie polegające na zakupie magazynów energii do już istniejących instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na Stacji Uzdatniania Wody oraz na Oczyszczalni Ścieków oraz mobilnych agregatów prądotwórczych? Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej tych obiektów, a w przypadku zaniku napięcia w sieci zapewni możliwość świadczenia usług (dostarczania wody i odbierania ścieków) oraz kontynuacji procesów oczyszczania ścieków. Czy jeśli zmagazynowana energia będzie wykorzystywana wyłącznie do zbiorowego zaopatrywania w wodę / oczyszczania ścieków, a mobilne agregaty prądotwórcze będą wykorzystywane na przepompowniach ścieków zlokalizowanych na terenie miasta to taka inwestycja będzie objęta pomocą publiczną? Z uwzględnieniem, że zadanie realizowane będzie przez spółkę komunalną (Sp. z o.o.) ze 100% udziałem gminy.

   Udzielając odpowiedzi na pierwszą część pytania należy przede wszystkim zaznaczyć, że zgodnie z punktem 22.2 Regulaminu, do wydatków kwalifikowanych w Programie Rozwoju Miast należą wydatki uwzględnione w budżecie projektu, poniesione w związku z realizacją projektu i spełniające kryteria kwalifikowalności, w tym wydatki na nabycie, budowę, renowację i modernizację obiektów budowlanych, bez wydatków na nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntów. Kwalifikowalność wydatków oceniana jest nie tylko na podstawie zgodności z kryteriami kwalifikowalności opisanymi w pkt 22 Regulaminu, ale przede wszystkim wynika z uzasadnienia realizacji działania (pkt 17 Części B wniosku o dofinansowanie projektu) i celu projektu, uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta (pkt 6 Części A wniosku o dofinansowanie projektu). Warto pamiętać, że zgodnie z „Regulaminem” ocenie podlegać będzie m.in. zasadność i realność celów oraz czytelna ich korelacja ze zidentyfikowanymi i opisanymi w diagnozie problemami. Ponadto, dla każdego z realizowanych działań określony powinien zostać wskaźnik produktu i rezultatu (punkt 8 części A Wstępnej Propozycji Projektu), a ocenie podlegać będzie poprawność doboru wskaźników i realistyczność osiągnięcia wartości docelowej. Z kolei zagadnienie pomocy publicznej i dofinansowania magazynów energii do już istniejących instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody oraz na oczyszczalni ścieków oraz mobilnych agregatów prądotwórczych wymaga zweryfikowania dwóch kwestii. Pierwsza z nich to kwestia ustalenia czy magazyny energii oraz agregaty będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne czy też będą umożliwiały oddawanie energii do sieci. W sytuacji, w której dofinansowana infrastruktura wykorzystywana będzie na potrzeby własne konieczne jest przeanalizowanie drugiej kwestii tj. zweryfikowanie wystąpienia pomocy publicznej w zakresie dofinansowania elementu instalacji związanej z prowadzeniem działalności w zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków. Odnosząc się do pierwszej kwestii należy wskazać, że w sytuacji, w której możliwe będzie oddawanie energii do sieci ze wspartej infrastruktury wówczas należy uznać, że dofinansowanie tego typu infrastruktury stanowić będzie pomoc publiczną. Działalność związana z oddawaniem energii do sieci stanowi działalność gospodarczą, która prowadzona jest na wysoce komercyjnym rynku, na którym działa wiele podmiotów krajowych i zagranicznych. W związku z tym dofinansowanie tego typu instalacji może być dofinansowane jedynie w oparciu o pomoc de minimis lub w zakresie dotyczącym magazynów energii w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji (z zastrzeżeniem konieczności spełnienia warunków dla tych rodzajów pomocy). Z kolei w sytuacji, w której magazyny energii oraz agregaty wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby własne (tj. bez możliwości oddawania energii do sieci) wówczas infrastruktura ta będzie traktowana jako element związany wyłącznie z działalnością podstawową przedsiębiorstwa komunalnego i stanowiła element infrastruktury sieciowej. W takim przypadku dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane na zasadach ogólnych tj. bez pomocy publicznej/pomocy de minimis pod warunkiem potwierdzenia warunków określonych w pkt 221 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01). Zgodnie z zapisami pkt 221 Zawiadomienia „chociaż eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowi działalność gospodarczą, to budowa kompleksowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jako taka zwykle spełnia warunki określone w pkt 211 i w związku z tym jej finansowanie zazwyczaj nie zakłóca konkurencji ani nie ma wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi. W związku z tym konieczne jest wykazanie, że w przypadku wspieranej infrastruktury spełnione będą warunki określone w pkt 211 poprzez potwierdzenie, że: • infrastruktura nie podlega bezpośredniej konkurencji; • finansowanie prywatne jest nieznaczące w danym sektorze i w państwie członkowskim; • infrastruktura nie jest zaprojektowana, aby selektywne sprzyjać jednemu przedsiębiorstwu lub sektorowi, ale przynosi korzyści całemu społeczeństwu. Dodatkowo w sytuacji, w której spółka komunalna prowadzi również inną działalność koniecznym jest zagwarantowanie, że dofinansowanie nie będzie wykorzystane do subsydiowania skrośnego lub subsydiowania pośredniego innej działalności gospodarczej tzn. przychody z działalności wod.-kan. nie będą finansować bezpośrednio lub pośrednio kosztów pozostałej działalności (jeżeli jest prowadzona). W sytuacji, gdy brak będzie możliwości potwierdzania tych warunków np. na rynku działają prywatne przedsiębiorstwa prowadzące stacje uzdatniania lub istnieją komercyjne sieci wodociągowe wówczas brak będzie możliwości zastosowania zapisów pkt 221 Zawiadomienia KE. Tym samym koniecznym będzie ustalenie na ile wsparcie konkretnej infrastruktury skutkować będzie zakłóceniem konkurencji oraz wpływem na wymianę handlową. W przypadku potwierdzenia takiego wpływu dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane jedynie w oparciu o pomoc de minimis lub w zakresie dotyczącym magazynów energii w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji (z zastrzeżeniem konieczności spełnienia warunków dla tych rodzajów pomocy). Jedocześnie należy podkreślić, iż to na Wnioskodawcy ciążyć będzie obowiązek i odpowiedzialność za przekazanie (w teście pomocy publicznej) wszystkich informacji pozwalających na weryfikację możliwości wystąpienia pomocy publicznej w projekcie oraz ewentualnej możliwości jej przyznania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 • OT 6. Transport publiczny
  • 1. W poradniku dla OT 6 Transport publiczny wśród przykładowych działań wymieniono "Elektromobilność, wymiana floty pojazdów na bezemisyjne (pojazdy jednostek samorządu terytorialnego), montaż ładowarek elektrycznych przy generatorach ruchu w miastach". W związku z tym, czy zakup pojazdów bezemisyjnych na potrzeby jednostki samorządu terytorialnego (wykorzystywanych przez Urząd Miasta) będzie zadaniem kwalifikującym się do wsparcia, jako wpływające na promowanie i wdrażanie w mieście elektromobilności. Na jednym ze spotkań przekazano informację, że nie ma możliwości zakupu samochodu o napędzie elektrycznym w ramach kosztów zarządzania. Ale rozumiem że w ramach szerszego działania dla OT6 jest możliwy taki zakup.

   Zakresu obszaru tematycznego 6 „Transport publiczny” nie można interpretować rozszerzająco. W zakres ten – jeśli chodzi o zakup pojazdów – wchodzi zbiorowy transport pasażerski organizowany przez władzę publiczną, nie zaś całość zadań transportowych samorządu. Wobec tego zakup pojazdów bezemisyjnych na potrzeby jednostki samorządu terytorialnego będzie zadaniem kwalifikującym się do wsparcia tylko w przypadku, gdy pojazdy takie w sposób niebudzący wątpliwości będą przeznaczone do realizowania zadań zbiorowego transportu pasażerskiego. Przykładowo nie będzie kwalifikował się do wsparcia zakup pojazdu bezemisyjnego typu bus przeznaczonego na potrzeby podróży służbowych, ale będzie kwalifikował się do wsparcia zakup identycznego pojazdu przeznaczonego na potrzeby transportu DRT (transportu na żądanie).

  • 2.  Czy w ramach obszaru tematycznego - transport publiczny beneficjent wraz z partnerem (powiat) będzie miał możliwość realizacji zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie/remoncie dróg będących siecią dróg prowadzących z obszarów wiejskich powiązanych funkcjonalnie z miastem będącym centrum (mieszkańcy w mieście załatwiają sprawy urzędowe, dojeżdżają do szpitala, na zakupy, uczniowie do szkół średnich, itp.). W chwili obecnej konkretne odcinki dróg są w bardzo złym stanie technicznym, co wpływa na realne wykluczenie komunikacyjne mieszkańców obszarów wiejskich powiązanych funkcjonalnie z miastem. Oczywiście modernizacja dróg byłaby kompleksowym działaniem polegającym na zakupie środka transportu zeroemisyjnego, zakupie wiat przystankowych dla pasażerów itp. Należy dodać, że działanie byłoby komplementarne z realizowanym obecnie z funduszy norweskich budową Centrum Komunikacyjnego na terenie miasta, które będzie służyło mieszkańcom miasta jak i terenów wiejskich powiązanych z miastem.

   Jednym z oczekiwanych efektów (rezultatów) o kluczowym znaczeniu dla obszaru transportu publicznego jest likwidacja wykluczenia transportowego w obszarach funkcjonalnych miast. W poradniku OT6 „Transport publiczny” na s. 12 i 13 czytamy, że w zakresie dążenia do likwidacji wykluczenia transportowego w obszarach funkcjonalnych miast może być realizowany przykładowo rozwój sieci transportowej obejmującej gminy sąsiednie. Jednakże sieci transportowej nie należy utożsamiać z infrastrukturą transportową: infrastruktura to system techniczny, a sieć to system organizacyjny. Przez rozwój sieci rozumiemy przede wszystkim zorganizowanie transportu zbiorowego: powołanie organizatora, zakup taboru i wybudowanie infrastruktury obsługi, wytyczenie tras, wyznaczenie i wyposażenie przystanków, zaplanowanie rozkładu jazdy, zorganizowanie systemu informacji pasażerskiej i podobne przedsięwzięcia w ramach działania, które będzie opisane we Wstępnej Propozycji Projektu. Tymczasem remont lub budowa infrastruktury drogowej co do zasady nie tworzy priorytetu transportu zbiorowego i rowerowego, a w równym stopniu służy ruchowi samochodów indywidualnych. Wobec tego nie jest to właściwie zaplanowane działanie na rzecz zrównoważonej mobilności. Wspierane mogą być tylko te elementy infrastruktury transportowej, które służą bezpośrednio mobilności zrównoważonej, a więc wspierają transport zbiorowy i rowerowy lub mobilność pieszą. Przykładowo wspierana będzie budowa infrastruktury przystankowej i węzłów przesiadkowych oraz cała infrastruktura rowerowa, w tym – drogi dla rowerów. Natomiast inwestycja w odcinkową przebudowę drogi gminnej czy powiatowej może być kwalifikowalna wtedy, gdy polega ona na wyodrębnieniu z jezdni drogi rowerowej. Cel likwidacji wykluczenia transportowego jako uzasadnienie przebudowy drogi może być przywoływany wyjątkowo tylko wtedy, gdy wnioskodawca przekonująco uzasadni, że bez takiej przebudowy nie da się zlikwidować wykluczenia transportowego dotykającego mieszkańców konkretnego obszaru. Poszczególne działania muszą wpisywać się w cel ogólny projektu, który z kolei jest uzasadniony w zapisach dokumentu strategicznego miasta. W przypadku „realizacji zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie/remoncie dróg” trzeba brać pod uwagę takie aspekty jak cel, jakiemu służy to działanie, na ile jest uzasadnione w strategii rozwoju, na ile poprawia sytuację społeczno-gospodarczą w mieście, jakie problemy rozwiązuje, jak uzupełnia się z innymi działaniami, czy jest co najmniej neutralne dla klimatu i środowiska, czy jest gotowe do realizacji, a także pozostałe kryteria oceny.

  • 3. Czy w ramach programu kwalifikowany jest zakup autobusów niskoemisyjnych hybrydowych? Jeśli tak, to w jakiej technologii? Na przykład w przypadku środków KPO dopuszczone są autobusy hybrydowe typu „plug-in” oraz zasilane olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI), w tym napęd hybrydowy HEV/MHEV.

   W Regulaminie naboru nie ma wprost zapisanego warunku zeroemisyjności, czy niskoemisyjności taboru transportu publicznego. Jednak obowiązuje horyzontalna reguła ograniczania wpływu na klimat (w ramach zasady upowszechnienia kwestii łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich oraz uwzględnienia kwestii środowiskowych). Z punktu 14.1 Regulaminu naboru wynika, że „wnioskodawcy muszą wstępnie ocenić każde działanie, czy jest narażone na znaczące ryzyko związane ze zmianami klimatu, degradacją środowiska i zagrożeniami naturalnymi, a także czy dane działanie może potencjalnie mieć znaczący wpływ na emisję gazów cieplarnianych i/lub środowisko oraz tworzyć nowe lub nasilać istniejące zagrożenia. W przypadku znaczącego ryzyka lub potencjalnego wpływu wnioskodawcy muszą wskazać odpowiednie środki zaradcze”. Ze wskazanego wyżej zapisu wynika, że nie budzi wątpliwości kwalifikowalność zakupu autobusów zeroemisyjnych (w rozumieniu przepisu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, art. 4, p. 9a). Natomiast zakup dowolnego pojazdu emisyjnego może mieć znaczący wpływ na emisję gazów cieplarnianych, a w takim wypadku będzie wymagał wskazania odpowiednich środków zaradczych (wnioskodawcy MUSZĄ je wskazać). W praktyce środki zaradcze trudno będzie wskazać dla pojazdów typu hybryda HEV, a tym bardziej dla MHEV, w przypadku których emisja gazów cieplarnianych jest nieunikniona i znacząca. Można natomiast rozważać zakup autobusów hybrydowych PHEV (plug-in hybrid electric vehicle), dla których obowiązkowo wymaganym środkiem zaradczym, o którym mowa w regulaminie naboru, może być – przykładowo – przyjęty przez wnioskodawcę wewnętrzny regulamin eksploatacji pojazdów hybrydowych PHEV zapewniający minimalizację emisji przez wprowadzenie obowiązku jazdy na napędzie elektrycznym w maksymalnym zakresie dostępnym technicznie dla danego pojazdu. Podkreślić także należy, że aby wydatek na zakup autobusu uznany był za kwalifikowalny musi spełniać wszystkie warunki kwalifikowalności wydatków wskazane w Rozdziale 22 Regulaminu naboru.

  • 4. Proszę o informację, czy przy zakupie autobusów elektrycznych podmiotem ponoszącym wydatki może być spółka miejska ze 100% udziałem miasta. Czy zlecenie realizacji tego działania może odbyć się na podstawie Art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie? Czy baza dla autobusów, zaplecze utrzymania i naprawcze może być zrealizowanie na gruncie, które należy do tej spółki?

   Organizator publicznego transportu zbiorowego (jednostka samorządu terytorialnego) może zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem (w tym przypadku – spółką ze 100% udziałem gminy), na podstawie art. 22 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, gdy spełnione będą wszystkie warunki określone ustawowo. Warunek opisany w art. 22 ust. 2 tego przepisu odwołuje się do pojęcia operatora wewnętrznego w rozumieniu Rozporządzenia 1370/07/WE (2007) (art. 5 ust. 2 rozporządzenia). Z kolei rozporządzenie 1370/07/WE (2007) w odniesieniu do przewozów autobusowych i tramwajowych jednoznacznie wskazuje na możliwość bezpośredniego zawierania umowy ze spółką-operatorem w przypadku, gdy całość udziałów/akcji należy do odpowiedniej władzy publicznej (tu – jednostki samorządu terytorialnego). Tak więc spółka ze 100% udziałem JST może zostać operatorem transportu na podstawie umowy z JST i – co do zasady – podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją publicznego transportu zbiorowego. Natomiast kwalifikowalność konkretnych wydatków ponoszonych przez spółkę mającą status podmiotu uprawnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych związanych ze świadczeniem przez nią usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (np. wydatków na zakup środków transportu – autobusów czy realizację zamierzania budowalnego związanego z realizacją publicznego transportu zbiorowego) będzie zależała z jednej strony od przedmiotu umowy zawartej między JST a spółką i warunków przez nią wskazanych; z drugiej zaś strony od wypełnienia przez wydatek wszystkich warunków wskazanych w Rozdziale 22 Regulaminu naboru. Jeżeli umowa zawierana między JST a spółką na podstawie art. 22 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym umożliwi spółce realizację działań inwestycyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego, to zamierzenie inwestycyjne – zgodnie z regulacjami Prawa budowalnego – może zostać zrealizowane na gruncie, co do którego spółka posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowalne (a więc i tych nieruchomości, których spółka jest właścicielem).

 • OT 7. Gospodarka wodno-ściekowa
  • 1.  Czy w ramach OT 7 wydatkiem kwalifikowalnym będzie zakup: 1. Wielofunkcyjnego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego z odzyskiem wody ze ścieków do utrzymania sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, oraz do utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków; 2. Pojazdów N1 z napędem elektrycznym ze stacją ładowania - zakup trzech pojazdów z napędem elektrycznym, dwa pojazdy typu „minivan” oraz pojazd typu „pick-up” 4x4 wraz z montażem stacji ładowania na potrzeby funkcjonowania miejskiej spółki wodociągowej.

   Kwalifikowalność wydatków oceniana jest nie tylko na podstawie zgodności z kryteriami kwalifikowalności opisanymi w pkt 22 Regulaminu, ale przede wszystkim wynika z uzasadnienia realizacji działania (pkt 17 Części B wniosku o dofinansowanie projektu) i celu projektu, uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta (pkt 6 Części A wniosku o dofinansowanie projektu). Przykładowe typy działań mieszczące się w OT 7 podaje poradnik „Gospodarka wodno-ściekowa” zamieszczony na stronie www.wsparciemiast.pl. Ostatecznie jednak typ działania, rodzaj wydatków muszą być dopasowane jak najlepiej do realizacji celu projektu. Wydatki m.in. na dostawy związane z realizacją działań są kwalifikowalne. Koszt zakupu przedmiotowych pojazdów może być zatem kosztem kwalifikowalnym, o ile ich zakup jest niezbędny do realizacji działania, przyczynia się do osiągnięcia jego celu i wpisuje się w realizację celu projektu. Dodatkowe informację o sposobie budowy projektu – identyfikacji potrzeb, określaniu celu i efektów, a także budowaniu spójnych ze sobą działań realizujących cel/cele projektu będzie zawierał poradnik „Jak przygotować projekt w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”, który planujemy zamieścić na stronie www.wsparciemiast.pl w maju, a na jego podstawie zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców.

  • 2. Miasto planuje partnerstwo z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji, który w ramach projektu planuje modernizację (rozbudowę) stacji zlewnej na istniejącej na terenie miasta oczyszczalni ścieków. Inwestorem zadania będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - spółka powołana do realizacji zadań związku. Stacja zlewna przyjmować będzie ścieki od podmiotów (mieszkańców, przedsiębiorców) z terenu miasta. Czy w tym wypadku może nastąpić pomoc publiczna? Czy też można uznać, że gosp. wod. kan. stanowi tzw. "monopol lokalny" i nie wystąpią łączne przesłanki pomocy publicznej?

   W myśl zapisów pkt 221 Zawiadomienia KE w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu pkt 107 ust. 1 TFUE, chociaż eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowi działalność gospodarczą, to budowa kompleksowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej co do zasady spełnia warunki określone w pkt 211. W związku z tym jej finansowanie zazwyczaj nie zakłóca konkurencji ani nie ma wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Aby zagwarantować pozostawienie całości finansowania danego projektu poza zakresem zasad pomocy państwa, państwa członkowskie muszą także zadbać o to, aby warunki określone w pkt 212 zostały spełnione. Z Regulaminu naboru wynika, że zarówno Miasta, jak i partnerzy krajowi, są zobowiązani do ustalenia występowania pomocy publicznej lub pomocy de minimis w działaniach podstawowych i uzupełniających. Aby zadośćuczynić temu obowiązkowi, a jednocześnie wykazać spełnienie warunków wynikających z pkt 211 i 212 Zawiadomienia KE konieczne jest przedstawienie przez miasto/partnera krajowego w Teście Pomocy Publicznej informacji potwierdzających że: – infrastruktura sieciowa na ogół nie podlega bezpośredniej konkurencji, – finansowanie prywatne jest nieznaczące w danym sektorze i w państwie członkowskim, – infrastruktura nie jest zaprojektowana, aby selektywne sprzyjać jednemu przedsiębiorstwu lub sektorowi, ale przynosi korzyści całemu społeczeństwu. W przypadku prowadzenia innej działalności przez MZWiK konieczne jest też potwierdzenie prowadzenia rozdzielności księgowej i przypisywanie kosztów i przychodów w odpowiedni sposób oraz zapewnienia, że w innej działalności nie będzie wykorzystywane wsparcie uzyskane w ramach projektu.

  • 3. Czy w ramach działania, gdzie głównym celem projektu jest przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej możemy wykonać również w ramach kosztów kwalifikowanych przebudowę drogi, przy której będzie realizowana inwestycja modernizacji kanalizacji deszczowej? Prace przebudowy drogi są niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanej kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód z istniejącej drogi (m.in zachowanie spadków itp.).

   Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Miast ma charakter otwarty. Oznacza to, że wskazany wydatek może być wydatkiem kwalifikowanym pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w rozdziale 22.1 Regulaminu. Wydatki takie muszą być związane z przedmiotem projektu, niezbędne do jego realizacji i mają służyć wyłącznie osiągnięciu celów i rezultatów projektu oraz Programu Rozwoju Miast. Ocena kwalifikowalności wynika przede wszystkim z uzasadnienia realizacji działania i celu projektu, a także uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta. Należy również pamiętać, że każde działanie/poddziałanie ma w istotny sposób przyczynić się do poprawy sytuacji Miasta i podniesienia jakości życia mieszkańców. Sama przebudowa drogi, w ograniczonym i niezbędnym zakresie, stanowiąca efekt prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanej kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód z istniejącej drogi, mogłaby stanowić element kompleksowego działania/poddziałania w ramach zarządzania spływami wód opadowych.

  • 4. Czy możliwe jest zrealizowanie (sfinansowanie) w ramach partnerstwa z PGW Wody Polskie planowanej inwestycji polegającej na stabilizacji lustra wody jeziora stanowiącego własność Skarbu Państwa? Jest to inwestycja mająca służyć zwiększeniu retencji oraz przeciwdziałaniu skutkom suszy.

   Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie, partner krajowy to „gmina lub powiat lub ich związek połączony z Miastem funkcjonalnie poprzez wspólne dla danego obszaru cele”. Wskazane w pytaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie może być zatem partnerem krajowym. Może natomiast zostać podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, wybranym lub wskazanym przez beneficjenta lub partnera krajowego, o ile wskazanie takie lub wybór oparte jest o obowiązujące przepisy prawa. W opisywanej sytuacji należy zatem zbadać, czy zachodzą (lub zajdą) przesłanki wskazane w art. 238 (w związku z art. 252 i art. 255) ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne. Podkreślić należy, że zgodnie z Rozdziałem 13 Regulaminu, „zarówno w budżecie, który będzie załącznikiem do umowy o dofinansowanie, jak i w sprawozdaniach, miasto będzie zobowiązane do wskazania podmiotu uprawnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, który będzie ponosił wydatek, lub podstawy jego wyboru”. Ponadto należy pamiętać, że koszty działań realizowanych przez podmiot uprawniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych zostaną uznane za kwalifikowane wyłącznie wówczas, gdy spełnią wszystkie przesłanki wskazane w Rozdziale 22 Regulaminu, w szczególności będą wynikać z uzasadnionych diagnozą potrzeb miasta, będą spójne z celami strategicznymi ujętymi w dokumentach strategicznych i celami Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Jednocześnie informujemy, że podstawowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych zawiera opracowanie pt. „Podmioty realizujące projekt w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast”, opublikowanym na stronie https://wsparciemiast.pl/baza-wiedzy/wymogi-formalne/poradniki-metodyczne

 • OT 8. Zarządzanie odpadami
  • 1. Czy w przypadku zgłoszenia projektu w ramach gospodarki odpadami dokument "Program adaptacji do zmian klimatu" lub inny równoważny dokument będzie obowiązkowy na etapie złożenia Wstępnej Propozycji Projektu?

   Wszelkie działania zgłoszone w ramach Wstępnej Propozycji Projektu oceniane są zgodnie z regulaminem pod względem „diagnozy problemów miasta, celów projektu, uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi ujętymi we wskazanych dokumentach strategicznych”. W związku z powyższym należy się spodziewać, iż działanie na etapie oceny merytorycznej uzyska tym wyższą ocenę, im bardziej dane działanie będzie wynikało z przywołanego dokumentu strategicznego/operacyjnego/dziedzinowego. Na etapie przygotowania Wstępnej Propozycji Projektu to do Wnioskodawcy należy analiza posiadanych przez Miasto dokumentów strategicznych i wskazanie takiego dokumentu i takich zapisów w jego treści, które nie pozostawiają wątpliwości, iż zamierzenie inwestycyjne spełnia w najwyższym stopniu warunki stawiane przez regulamin naboru (wynikanie z rzeczywistych potrzeb, wpisywanie się konkretnego działania w długofalową politykę rozwoju miasta, wpływ działania na dokonanie realnej zmiany w Mieście).

  • 2. W ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast planowane jest działanie polegające na usprawnieniu systemu zbiórki odpadów komunalnych poprzez wyposażenie w ramach pilotażu kilku altanek śmieciowych (punktów gromadzenia odpadów) w inteligentne systemy zbiórki odpadów. Część altanek usytuowana jest na terenach spółdzielni mieszkaniowych i na gruntach stanowiących ich własność. Zadaniem gminy jest prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu wszystkich nieruchomości, w tym spółdzielni mieszkaniowych. Z punktu widzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma prawo wyposażać właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów. Czy w związku z tym możliwe jest uwzględnienie takiego działania w projekcie i na jakich zasadach?

   Koszt zakupu inteligentnych systemów zbiórki odpadów może być kosztem kwalifikowalnym, o ile ich zakup będzie niezbędny do realizacji działania, przyczyni się do osiągnięcia jego celu, wpisze się w realizację celu projektu i celu Programu Rozwoju Miast, a jednocześnie spełni kryteria kwalifikowalności wydatków opisane w Rozdziale 22 Regulaminu. Aby ustalić na jakich zasadach gmina może wyposażyć właścicieli nieruchomości w inteligentne systemy odbioru odpadów należy uprzednio przeanalizować obowiązujące w tym zakresie uregulowania (uchwały rady gmin) dotyczące możliwości i zasad pokrywania przez gminę kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także regulacje dotyczące finansowania przez gminę gospodarowania odpadami. Jednocześnie należy ustalić, czy planowane do nabycia inteligentne systemy odbioru odpadów będą stanowiły środki trwałe. W oparciu o wyniki analiz gmina powinna zdecydować o możliwościach oraz warunkach/zasadach sytuowania inteligentnych systemów zbiórki odpadów na terenie spółdzielni mieszkaniowych. Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z Rozdziałem 26 Regulaminu środki trwałe nabyte z udziałem środków finansowych Programu Rozwoju Miast mogą być sprzedawane, wynajmowane lub dzierżawione (o ile analiza uregulowań przesądzi o takiej konieczności) w czasie realizacji projektu lub w okresie trwałości projektu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody KIK-OP oraz SECO/SDC.

  • 3. Czy zadanie realizowane przez spółkę komunalną (Sp. z o.o.) ze 100% udziałem gminy polegające na budowie kompostowni bębnowej będzie objęte pomocą publiczną dla poszczególnych wariantów: 1) wybudowana instalacja przetwarzać będzie odwodniony osad ściekowy w kompost. Proces kompostowania zamieni odwodniony osad ściekowy powstający w procesie oczyszczania ścieków będący odpadem o kodzie 19 08 05 w kompost - nawóz / polepszacz gleby niebędący odpadem. Proces wpisuje się w ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Obecnie odwodniony osad ściekowy (nieodpłatnie) oddawany jest na pola uprawne rolników w celu jego rolniczego zagospodarowania, gdzie zgodnie z kodowaniem ustalonym przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach sklasyfikowano go pod kodem R10. Proces odzysku R10 polega na obróbce odpadów na powierzchni ziemi przynosząc korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska; Proces R10 nie może być realizowany m.in. na obszarach chronionych np. Natura 2000, z wysokim poziomem wód gruntowych, w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w okresach uniemożliwiających przemieszanie osadu z glebą, na działkach przeznaczonych pod uprawy owoców miękkich, roślin okopowych, o pH gleby poniżej 5,6. 2) wybudowana instalacja przetwarzać będzie odpady BIO w kompost. Odpady BIO odbierane będą od mieszkańców gminy w zakresie komercyjnej działalności spółki. Spółka realizuje usługę odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych z terenu gminy pozyskaną w drodze przetargu nieograniczonego.

   Analizując kwestię wystąpienia pomocy publicznej w przypadku dofinansowania budowy kompostowni bębnowej należy odnieść się do zapisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W myśl zapisów artykułu 107 ust. 1 TFUE „z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”. Bazując na przesłankach zawartych w art. 107 ust. 1 TFUE pomoc publiczna wystąpi o ile łącznie spełnione są następujące warunki: a) pomoc przyznana jest przez Państwo członkowskie lub przy użyciu środków pochodzących z zasobów Państwa, b) pomoc ma charakter selektywny, c) pomoc powoduje przysporzenie na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa, d) pomoc grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Odnosząc się do przesłanki, czy pomoc przyznana jest przez Państwo członkowskie lub przy użyciu środków pochodzących z zasobów Państwa należy zwrócić uwagę, że środki pochodzące z Programu Szwajcarsko-Polskiej Współpracy (dalej Programu) będą spełniać tę przesłankę. Pochodzą one bowiem z zasobów będących w dysponowaniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i wydatkowe są na warunkach określonych przez Ministerstwo. W zakresie przesłanki selektywności środków należy zwrócić uwagę, że środki pochodzące z Programu nie mają charakteru środków ogólnych (czyli środków, które mają zastosowanie wobec wszystkich przedsiębiorstw we wszystkich sektorach gospodarki w danym Państwie członkowskim, jak np. w przypadku większości ogólnokrajowych środków fiskalnych). Są to środki przyznawane w sposób selektywny, w związku z tym przesłanka będzie spełniona. W zakresie kolejnej przesłanki tj. czy pomoc powoduje przysporzenie na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa należy zwrócić uwagę, że w myśl przepisów o pomocy publicznej pojęcie przedsiębiorcy nie odnosi się do formy prowadzonej działalności, a do jej zakresu (podejście funkcjonalne). Każdy podmiot (niezależne od formy prawnej) prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług lub oferowaniu produktów traktowany jest jako przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. W tym znaczeniu do przedsiębiorstw zalicza się nie tylko osoby prowadzące działalność na własny rachunek np. spółki handlowe, ale też m.in. stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, czy też uczelnie wyższe. Dla ustalenia, czy dany podmiot jest przedsiębiorcą nie ma znaczenia czy działa dla zysku, czy też prowadzi działalność po kosztach. Znaczenie ma fakt świadczenia usług lub oferowania towarów na rynku. Tym samym w przypadku spółki komunalnej, która prowadzić będzie działalność związaną z produkcją i oferowaniem kompostu spełniona będzie definicja przedsiębiorcy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Na rynku produkcji kompostu działa wiele podmiotów świadczących usługi z zakresu produkcji kompostu i jego sprzedaży w związku z tym planowana w tym zakresie działalność spółki należy uznać za działalność komercyjną. W związku z tym należy zaznaczyć, że dofinansowanie przyznane w ramach Programu spowoduje poprawę pozycji konkurencyjnej Spółki w porównaniu z pozycją innych przedsiębiorstw ponieważ Spółka uzyska środki na przygotowanie inwestycji nie musząc jednocześnie ponieść pełnych nakładów na realizację projektu. Analizując kwestię wpływu na wymianę handlową należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami pkt 190-191 Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pomoc publiczna dla przedsiębiorstw stanowi pomoc państwa na mocy art. 107 ust. 1 Traktatu, jeżeli „wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi”. W tym względzie nie jest konieczne ustalenie, czy pomoc ma faktyczny wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi, lecz tylko, czy może wpłynąć na taką wymianę. W szczególności według orzecznictwa sądów unijnych „w przypadku gdy pomoc przyznana przez państwo członkowskie umacnia pozycję przedsiębiorstwa w stosunku do innych przedsiębiorstw konkurujących z nim w ramach wewnątrzunijnej wymiany handlowej, należy uznać, że pomoc wywiera wpływ na tę wymianę handlową. Podsumowując, na podstawie informacji przedstawionych w pytaniu (niezależnie od wariantu) dofinansowanie budowy kompostowni bębnowej ze środków Programu stanowi pomoc publiczną. Tym samym dofinansowanie w ramach Programu może zostać przyznane wyłącznie w ramach: a) pomocy de minimis; b) regionalnej pomocy inwestycyjnej. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis należy mieć na uwadze ograniczenie w postaci kwoty pomocy. Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 „całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 300 000 EUR w okresie trzech lat” rozumianych, zgodnie z pkt 11 Preambuły tegoż Rozporządzenia, w sposób ciągły. Jedno przedsiębiorstwo obejmuje podmioty powiązane w rozumieniu ww. Rozporządzanie. Jednocześnie w rozumieniu zapisów pkt 5 Preambuły Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 „przedsiębiorstwa, których nie łączą żadne stosunki, z wyjątkiem faktu, że każde z nich jest bezpośrednio powiązane z tym samym organem publicznym lub tymi samymi organami publicznymi, nie powinny być jednak traktowane jako powiązane ze sobą. Uwzględnić należy w związku z tym szczególną sytuację jednostek gospodarczych, które są kontrolowane przez ten sam organ publiczny lub te same organy publiczne, w którym lub w których jednostki gospodarcze mogą posiadać niezależne uprawnienia decyzyjne”. Tym samym w przypadku np. jednostek organizacyjnych JST każda z nich posiada odrębny limit pomocy de minimis. Uwzględniając potencjalne miejsce realizacji inwestycji, w sytuacji ubiegania się o Regionalną Pomoc Inwestycyjną należy mieć na uwadze konieczności wykazania, że pomoc zostanie przyznana na inwestycję początkową rozumie się inwestycję określoną w art. 2 pkt 49 Rozporządzenia KE nr 651/2014 tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, związaną z: utworzeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów lub usług dotąd niewytwarzanych lub nieświadczonych przez ten zakład, zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji produktu lub produktów, których dotyczy inwestycja w ten zakład. Koszty objęte tym rodzajem pomocy mogą obejmować m.in. koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe [obejmujące grunty (jednocześnie należy zaznaczyć, że koszty pozyskania gruntów nie są kwalifikowane w ramach Programu), budynki, instalacje, maszyny, urządzenia] oraz wartości niematerialne i prawne (z zastrzeżeniem, że w przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej). Maksymalny poziom dofinansowania na realizację inwestycji przez Spółkę komunalną na terenie województwa lubelskiego może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. W kontekście ubiegania się o Regionalną Pomoc Inwestycyjną należy mieć na uwadze, że podmiot ubiegający się o ten rodzaj pomocy zobowiązany jest wnieść wkład finansowy w wysokości, co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. Jednocześnie podkreślić należy, że przedstawiona wyżej informacja nie ma charakteru obowiązującego – wnioskodawca będzie zobowiązany do wykonania testu pomocy publicznej do każdego działania/poddziałania, który ostatecznie wykaże, czy dane działanie/poddziałanie będzie objęte pomocą publiczną.

 • OT 9. Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna
  • 1. W ramach obszaru tematycznego „ochrona przyrody i różnorodność biologiczna” rozważamy działanie dot. zazieleniania przestrzeni miejskiej obejmujące kilka lokalizacji w mieście (np. kilka parków, kilka przestrzeni miejskich). 1/ Czy możemy taki zakres traktować jako jedno działanie, czy jednak każda lokalizacja jest odrębnym działaniem? 2/ W przypadku gdy będzie można ująć powyższy zakres jako jedno działanie, jeżeli łączna wartość tego działania przekroczy 35% dofinansowania, czy dla każdego z ww. lokalizacji (przedsięwzięć) konieczne będzie posiadanie decyzji pozwolenie na budowę.

   Przedstawiona interpretacja jest poprawna. Jedno działanie może obejmować kilka lokalizacji stanowiących wiązkę skoordynowanych inicjatyw mających wspólny cel. Jeżeli łączna jego wartość przekroczy 35% wartości dofinansowania działań podstawowych, dla każdej inwestycji w ramach działania należy przedstawić wszystkie prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu, w stosunku do których organ nie wniósł sprzeciwu. Proszę pamiętać o konieczności potwierdzenia, czy działanie polegające na zazielenianiu przestrzeni miejskiej ma oparcie w dokumentach strategicznych miasta, planach lub innych dokumentach o charakterze planistycznym.

  • 2.  Czy w ramach szwajcarsko - polskiego programu współpracy jest możliwe sfinansowanie procesu sporządzenia koncepcji/projektu zagospodarowania powierzchni (ok. 20 hektarów) pod bioróżnorodność? Koncepcja będzie powstawała z udziałem mieszkańców poprzez konsultacje z mieszkańcami na różnego rodzaju spotkaniach, warsztatach oraz ekspertyzy, analizy powierzchniowe, środowiskowe, dendrologiczne, retencyjne, zagospodarowania wód powierzchniowych. Zagospodarowany teren będzie służył mieszkańcom w celu rekreacji, aktywizacji i integracji.

   Działania związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w mieście jest możliwe do realizacji w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Wśród szerokiego wachlarza działań, jakie mogą być finansowane w ramach OT9 przewidziano także możliwość przygotowania opracowań, analiz, strategii, planów, programów, standardów i procedur dotyczących ochrony przyrody i bioróżnorodności wdrożonych w mieście, a także przygotowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń w zakresie przyczyniającym się do realizacji celu szczegółowego jakim jest ochrona przyrody i bioróżnorodności. Proponowany zakres działania wpisuje się także bezpośrednio w zasady horyzontalne, w tym upowszechnienie kwestii łagodzenia zmian klimatu i przystosowanie się do nich oraz uwzględnienie kwestii środowiskowych. Także planowane szerokie zaangażowanie mieszkańców w proces konsultacji projektu jest zgodne z zasadą upowszechnienia włączenia społecznego. Temu typowi działań przyporządkowany został wskaźnik W36P „Liczba nowych opracowań, analiz, strategii, planów, programów, standardów i procedur dotyczących ochrony przyrody i bioróżnorodności wdrożonych w mieście”. Szczegółowe informacje dotyczące wskaźnika zawarte są w poradniku: „Wskaźniki projektowe, poradnik metodyczny” s.101-102. Poradnik umieszczony jest na stronie: www.wsparciemiast.pl, w zakładce: Baza wiedzy, Wymogi formalne. Jednocześnie należy pamiętać, że kwalifikowalność wydatków oceniana jest nie tylko na podstawie zgodności z kryteriami kwalifikowalności opisanymi w pkt 22 Regulaminu, ale przede wszystkim wynika z uzasadnienia realizacji działania (pkt 17 Części B wniosku o dofinansowanie projektu) i celu projektu, uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta (pkt 6 Części A wniosku o dofinansowanie projektu).

 • OT 10. Zdrowie i opieka społeczna
  • 1.  Jak rozumieć wskaźnik - liczba utworzonych placówek lub wprowadzonych rozwiązań z zakresu pomocy społecznej? Czy w ramach środków można wybudować nową placówkę od podstaw, np. DPS.

   Wskaźnik obejmuje liczbę utworzonych placówek lub wprowadzonych rozwiązań z zakresu pomocy społecznej, czyli mieści w sobie także wybudowanie nowego obiektu i utworzenie w nim placówki świadczącej usługi długoterminowej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. Szczegółowe informacje dotyczące wskaźnika zawarte są w poradniku: „Wskaźniki projektowe, poradnik metodyczny” s. 110-112. Poradnik umieszczony jest na stronie: www.wsparciemiast.pl, w zakładce: Baza Wiedzy, Wymogi formalne. Wskazane działanie jest zatem możliwe do realizacji w ramach programu (Cel IV – Wzmocnienie systemów społecznych) o ile wynika z pogłębionej diagnozy potrzeb oraz znajduje swoje potwierdzenie w długofalowej strategii miasta i jest powiązany z celami rozwojowymi, w tym przypadku takimi, które służą wzmocnieniu systemów społecznych. Zachęcam także do zapoznania się z odpowiedziami na pytania numer: 56 i 97.

  • 2. Czy w ramach Projektu, jednostka samorządu terytorialnego (urząd miasta) może starać się o dofinansowanie do zakupu windy spełniającej wymogi dostępności, pętli indukcyjnych oraz map tyflograficznych?

   Zgodnie z pkt. 14.1 Regulaminu: Upowszechnienie włączenia społecznego, wśród obowiązkowych do spełnienia zasad horyzontalnych jest uwzględnienie zapewnienia dostępności usług, infrastruktury. Podkreśla to odniesienie w tym samym punkcie Regulaminu do wdrożenia koncepcji uniwersalnego projektowania. Z kolei pkt. 22.2 Regulaminu wskazuje wydatki na budowę i modernizację obiektów budowlanych jako wydatki kwalifikowane. Wskazane w pytaniu działanie jest możliwe do realizacji w ramach Programu (Cel IV – Wzmocnienie systemów społecznych) o ile wynika z pogłębionej diagnozy potrzeb, np. z przeprowadzonego audytu dostępności budynku oraz znajduje swoje potwierdzenie w długofalowej strategii miasta i jest powiązany z celami rozwojowymi, w tym przypadku takimi, które służą poprawie dostępności do usług i infrastruktury.

  • 3.  W punkcie 13 Regulaminu naboru projektów "Podmiot uprawniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych" wymienia się oprócz beneficjenta i partnerów, podmioty wybrane do realizacji działania/poddziałania np. spółki komunalne, grantobiorcy. Czy w przypadku budowy nowej przychodni - Niezależny Samodzielny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej - jednostka organizacyjna miasta może być realizatorem zadania - podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków w projekcie? Dokumentacja projektowa, jak i wszelkie decyzje na to zadanie, w tym pozwolenie na budowę przychodni, są wydane na NSZPOZ. Czy w przypadku uznania NSZPOZ za podmiot uprawniony do ponoszenia wydatków wkład własny może być zapewniony przez ten podmiot (POZ)?

   Niezależny Samodzielny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jako jednostka organizacyjna miasta będąca samodzielnym publicznym zakładem podstawowej opieki zdrowotnej, może być innym podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych i otrzymać środki na realizację działania lub poddziałania, o ile zostaną wypełnione warunki wskazane w art. 114 ust. 1 lub z art. 114 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Jako inny podmiot uprawniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych NSZPOZ może w niezbędnym zakresie zabezpieczyć wkład własny na realizację działania. Szczegóły dotyczące możliwości przekazywania przez miasta środków jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom prowadzącym działalność leczniczą jako podmiotom uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych zawiera opracowanie pt. ”Podmioty realizujące projekt w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast”, opublikowany na stronie https://wsparciemiast.pl/baza-wiedzy/wymogi-formalne/poradniki-metodyczne/.

 • OT 11. Mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej
  • 1. Czy w ramach OT 11 kwalifikowalna będzie budowa boiska przy szkole podstawowej jako tworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich, służących integracji, otwartej komunikacji i wspólnym działaniom oraz jako inicjatywa dostosowująca przestrzeń publiczną i instytucje publiczne do wymogów dostępności? Dodatkowo na wybudowanym obiekcie przeprowadzone byłyby działania mające na celu integrację grup defaworyzowanych społecznie.

   Zakres działania ujęty we Wstępnej Propozycji Projektu musi wynikać z długofalowej strategii miasta i być powiązany z celami rozwojowymi, w tym przypadku takimi, które służą wzmocnieniu systemów społecznych. Istotne jest przeprowadzenie diagnozy, która pokaże zasadność realizacji działania opisanego w projekcie, a także pokaże problemy i potrzeby grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji. Wydaje się, iż w przypadku inwestycji, o której mowa w pytaniu, konieczne jest udowodnienie, że dzieci i młodzież na terenie miasta, należą do takiej grupy oraz wymagają podjęcia szeregu interwencji, których celem jest poprawa ich sytuacji. Zatem bez dokonania takiej diagnozy i bez wskazania zakresu całego projektu i wszystkich działań realizujących jego cele nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie, przy czym żaden zapis regulaminu nie wskazuje, iż działanie takie jest niekwalifikowane. Jednocześnie polecamy pytanie 56 i odpowiedź, które znajdują się na stronie https://wsparciemiast.pl/pytania-i-odpowiedzi/#hfaq-post-4595 ).

  • 2. Czy w ramach OT 11 można zrealizować projekt polegający na modernizacji i budowie obiektów lekkoatletycznych oraz hali sportowo-widowiskowej i budynku hotelowego na terenie MOSiR? Obiekt wykorzystywany byłby do aktywizacji społecznej mieszkańców z różnych środowisk społecznych poprzez zajęcia ruchowe i zdrową rywalizację sportową.

   Zakres działania ujęty we Wstępnej Propozycji Projektu musi wynikać z długofalowej strategii miasta i być powiązany z celami rozwojowymi, w tym przypadku takimi, które służą wzmocnieniu systemów społecznych. Istotne jest przeprowadzenie diagnozy, która pokaże zasadność realizacji działania opisanego w projekcie, a także pokaże problemy i potrzeby grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji. Wymienione propozycje działań, zwłaszcza budowa hali sportowo-widowiskowej i budynku hotelowego, które zwykle mają charakter komercyjny, budzą wątpliwości co do wpisania się w obszar tematyczny 11. Z treści pytania nie wynika, że proponowane działania będą przede wszystkim wspierały mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej i w jaki sposób będą kierowane do tych grup. Ważna zatem, aby cel i przedmiot działania ujęty we Wstępnej Propozycji Projektu wynikał i był powiązany z celami Programu, w tym przypadku takimi, które służą wzmocnieniu systemów społecznych.

  • 3. Czy istnieje katalog możliwych do przeprowadzenia działań skierowanych do grup defaworyzowanych?

   W Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy istnieje obszar tematyczny 11 – „Mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej”. Ramy Programu nie wskazują konkretnych, możliwych do przeprowadzenia działań skierowanych do ww. grup. Każde działanie proponowane we Wstępnej Propozycji Projektu powinno wynikać z logiki projektu i mieścić się w wymogach formalnych Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Swego rodzaju podpowiedź czy inspiracje dotyczące katalogu możliwych do przeprowadzenia działań skierowanych do grup defaworyzowanych zawarto w poradniku tematycznym dla tego obszaru oraz serii webinariów dotyczących OT-11. Materiały te dostępne są na stronie internetowej www.wsparciemiast.pl prowadzonej przez Związek Miast Polskich w zakładce „Baza wiedzy”.

 • OT 12. Zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość
  • 1. Proszę o informację czy kwalifikowanym będzie modernizacja budynku nieużytkowanej placówki edukacyjnej w celu prowadzenia w niej działalności oświatowej - szkoła i przedszkole (6 oddziałów). W projekcie przewidziano zastosowanie najnowszych technologii energooszczędnych.

   Zgodnie z punktem 22.2 Regulaminu, do wydatków kwalifikowanych w Programie Rozwoju Miast należą wydatki uwzględnione w budżecie projektu, poniesione w związku z realizacją projektu i spełniające kryteria kwalifikowalności, w tym wydatki na nabycie, budowę, renowację i modernizację obiektów budowlanych, bez wydatków na nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntów. Kwalifikowalność wydatków oceniana jest nie tylko na podstawie zgodności z kryteriami kwalifikowalności opisanymi w pkt 22 Regulaminu, ale przede wszystkim wynika z uzasadnienia realizacji działania (pkt 17 Części B wniosku o dofinansowanie projektu) i celu projektu, uzasadnienia potrzeby projektu w powiązaniu z długoterminowymi celami rozwojowymi miasta (pkt 6 Części A wniosku o dofinansowanie projektu). Działanie powinno być realizowane w ramach jednego z 12 obszarów tematycznych wskazanych w Regulaminie. Modernizacja budynku nieużytkowanej placówki edukacyjnej teoretycznie będzie możliwa do realizacji w ramach Programu Rozwoju Miast, o ile działanie to spełni opisane wyżej warunki.

  • 2. Czy w ramach Obszaru tematycznego - Zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość mając na uwadze wskaźniki w tym obszarze: - Liczba podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, które zwiększyły swój potencjał instytucjonalny lub możliwości w zakresie współpracy z innymi podmiotami (sieciowania) [szt.] Możemy w ramach projektu stworzyć Działanie - Lokalny Fundusz Regrantingu dla organizacji pozarządowych, wzmacniający potencjał instytucjonalny NGO zarówno pod kątem zaplecza technicznego i rozwoju (np. zakupy wyposażenia, stworzenie strategii rozwoju organizacji) jak i realizacji przez te NGO's projektów "miękkich" skierowanych do lokalnej społeczności zgodnie z potrzebami lokalnymi jak i zakresem działalności tych organizacji?

   Działanie mające na celu podnoszenie potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych może być realizowane w ramach obszaru tematycznego OT-12 (Zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość), o ile działanie będzie odpowiadało na zdiagnozowane problemy, a cel zdefiniowanego działania będzie spójny z celami strategicznymi miasta wyrażonymi w dokumentach strategicznych oraz celami Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Działanie może mieć charakter grantowy; może również obejmować regranting. Należy pamiętać, że wybór realizatorów projektów, (o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) winien odbyć w sposób określony w tej ustawie, a beneficjent zobowiązany będzie do uwzględnienia w umowie z realizatorami projektów wszelkich zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu (także w zakresie trwałości projektu). Podkreślić również należy, że aktywności podejmowane w ramach działania grantowego (w tym w ramach regrantingu) powinny realizować cel działania spójny z celem obszaru tematycznego OT-12 oraz być zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 • OT 14. Współpraca bilateralna
  • 1. W punkcie 11 wniosku o dofinansowanie należy opisać Założenia do współpracy bilateralnej, natomiast w punkcie 12 należy podać dane partnera oraz opisać jego wkład w projekt. Czy punkt 12 wnioskodawca wypełnia w sytuacji posiadania partnera w momencie składania Wstępnej Propozycji Projektu, a punkt 11 w sytuacji braku partnera w momencie składania Wstępnej Propozycji Projektu? Jakie są zasady współpracy i rola partnera w projekcie?

   W punkcie 11 na etapie wstępnej propozycji projektu wnioskodawca opisuje swoje potrzeby i oczekiwania w zakresie współpracy z partnerem szwajcarskim, punkt 12 wówczas jest nie aktywny. Punkt ten będzie aktywny dopiero na II etapie przygotowywania kompletnej propozycji projektu. Zasady współpracy i rola partnera szwajcarskiego w projekcie uwarunkowana będzie od zidentyfikowanych potrzeb wnioskodawcy w tym zakresie. W związku z powyższym, w punkcie 11 należy odpowiedzieć na poniższe pytania: a) w jakich obszarach tematycznych współpraca ta jest najbardziej pożądana, b) jakie są deficyty miasta (i partnera/ów krajowego/ych, o ile dotyczy), które mogłyby być przedmiotem wsparcia w ramach współpracy z partnerem szwajcarskim, c) jakie są oczekiwania miasta w zakresie współpracy bilateralnej (m.in. forma i rodzaj wsparcia), d) jakie są spodziewane korzyści, które oczekiwana współpraca powinna przynieść dla realizacji projektu. Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb, deficytów i oczekiwań Związek Miast Polskich pomoże wyłonionym finalistom poszukać partnera szwajcarskiego.