Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej  

Związek Miast Polskich (ZMP) jako instytucja wspomagająca grupę 139 miast w przygotowywaniu projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://wsparciemiast.pl.  

Podstawowe informacje o Związku Miast Polskich i Szwajcarsko-Polskim Programie Rozwoju Miast napisane tekstem łatwym do czytania i zrozumienia (tekst ETR) są dostępne tu: 

O Programie i ZMP txt ETR

Działanie te realizujemy z uwagi na wymogi umowy ZMP z operatorem Programu – Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Opierając się na przepisach prawa powszechnie obowiązującego, przyjmujemy założenie, że czynić to będziemy w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).  

W odniesieniu do dostępności wskazanej strony internetowej wymogi wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Strona jest częściowo zgodna z w/w ustawą z powodu poniższych niezgodności lub zdarzeń. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań zespołu ZMP, pewne dokumenty publikowane na stronie są lub mogą być nie w pełni dostępne z uwagi na fakt, że: 

  • są obszerne, a dodatkowo niektóre z nich zostały wytworzone poza ZMP, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt i zastosowanie w pełni reguł związanych z dostępnością; 
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady zastosowane w innej instytucji; 
  • nagrania ze spotkań i webinariów zamieszczone w serwisie posiadają napisy wygenerowane przy wsparciu technologii i nie zawsze w treść napisów jest poprawna zgodnie z regułami języka polskiego (np. brak znaków przystankowych, itp.).  

Dostępna strona 

Poruszanie się bez użycia myszki 

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury (bez użycia myszki). Strony serwisu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po naszej stronie. kontaktu, 

Narzędzia dostępności  

Strona zawiera narzędzia dostępności oznaczone tym znacznikiem 

Symbol dostępności składający się z białego okręgu na niebiskim tle. W środku okręgu znajduje się postać ludzika.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć 

Na stronie do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodano opisy alternatywne. Takie opisy znajdują się też w prezentacjach ze spotkań informacyjno-szkoleniowych i webinariów.   

Filmy wideo 

Umieszczane na stronie materiały filmowe (nagrania ze spotkań) są dostępne w wersji z napisami. Wymaga to włączenia opcji <włącz napisy> na dolnym pasku ekranu udostępnianego materiału.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Forma w jakiej można to zrobić to złożenie wniosku o zapewnienie dostępności informacyjno- komunikacyjnej oraz o zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez udostępnienie informacji niedostępnej dla wnioskodawcy.  

Wzory wniosków do pobrania:  

W przypadku problemów z dostępnością serwisu prosimy o kontakt z  

Telefon: 

+48 61 633 50 50 

adres e-mail: biuro@zmp.poznan.pl  

Skip to content