POLSKO-SZWAJCARSKI PROGRAM ROZWOJU MIAST  

Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast jest finansowany z mechanizmu Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej. To kolejne ważne źródło finansowania działań rozwojowych w średnich miastach, które pozwoli istotnie wpłynąć na poprawę jakości życia ich mieszkańców.  

Cel Programu: Podniesienie jakości życia mieszkańców średnich miast w Polsce, co będzie skutkowało zmniejszeniem różnic społeczno-gospodarczych w naszym kraju. Realizacji celu będzie służyło finansowanie projektów realizujących zasady zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanych na rozwój gospodarczy lub środowiskowy i społeczny. Program zakłada również wzmocnienie procesu zarządzania strategicznego w miastach uczestniczących w konkursie poprzez szkolenia pracowników, usługi doradcze oraz – na etapie realizacji projektów – wymianę dobrych praktyk z miastami szwajcarskimi.   

Operator Programu: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  

Całkowita kwota dofinansowania: dostępna w naborze w ramach Programu Rozwoju Miast: 1 423 976 095 PLN, w tym 85% stanowi szwajcarski wkład finansowy, a 15% – krajowy wkład finansowy.

Wartość dofinansowania projektu: minimalna kwota wnioskowanego przez miasta dofinansowania na etapie naboru Wstępnych Propozycji Projektów wynosi 44 848 000 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 80 726 400 PLN

Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowalnych, a w projektach, w ramach których zaplanowano do realizacji działania objęte pomocą publiczną, dofinansowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Beneficjenci: średnie miasta zakwalifikowane przez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do grona 139 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą (zaktualizowana imienna lista miast opracowana przez IGiPZ PAN) gotowe do systemowych zmian procesu zarządzania rozwojem. 

Zasady konkursu: konkurs jest adresowany do 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.  

Szczegóły naboru i wyboru projektów znajdują się w Regulaminie naboru na stronie internetowej Operatora Programu https://www.programszwajcarski.gov.pl/

Skip to content