POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I WSTĘP 

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu wsparciemiast.pl  (Serwis) jest Związek Miast Polskich (ZMP) (Administrator). Kontakt z Administratorem: 61-517 Poznań, ul. Robocza 42, e-mail:biuro@zmp.poznan.pl, tel. 61 633 50 50.  

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się  
  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: rodo@zmp.poznan.pl.  
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 
 1. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia: 
 1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika, 
 1. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie. 
 1. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany  
  w dalszej części polityki prywatności. 

II GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE 

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale IIIIV sposobów wykorzystywania przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkowników. 
 1. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. 
 1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym: 
 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, 
 1. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze), 
 1. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). 
 1. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie: 
 1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych), 
 1. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),  
 1. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 
 1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 1. przenoszenia danych do innego administratora, 
 1. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, 
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 
 1. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności. 

III DANE OSOBOWE PRZEKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA  

    JEŚLI KORZYSTASZ Z FORMULARZA ZADAJ PYTANIE! 

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności: 
 1. imię, 
 1. nazwisko,  
 1. numer telefonu kontaktowego,  
 1. adres poczty elektronicznej, 
 1. adres IP,  
 1. inne informacje przekazane przez Państwa za pośrednictwem formularza dostępnych w Serwisie.  
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym: 
 1. do przyjęcia i obsługi zgłoszeń, w tym prowadzenia komunikacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania przekazywane za pośrednictwem dostępnego  
  w Serwisie formularza kontaktowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; 
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu jakim jest czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika Serwisu za pomocą formularza kontaktowego; 
 1. Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie, właściwej obsługi zgłoszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi. 

IV DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE 

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń. 
 1. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje  
  o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. 
 1. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami. 
 1. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem. 
 1. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia  
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników. 
 1. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. 
 1. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.  

V PLIKI COOKIES – INFORMACJA 

 1. Administrator, stosownie do przepisów prawa telekomunikacyjnego, informuje, że ta strona internetowa (Serwis) wykorzystuje pliki cookies.  
 1. Dodatkowo Administrator informuje również o fakcie korzystania z innych technologii internetowych, takich jak IndexedDB i Web Storage. Technologie te działają na ten samej zasadzie co pliki cookies.  
 1. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować. 
 1. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies oraz innych technologii nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (np. komputera, smartfona, tableta), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji jego urządzenia jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach. 
 1. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest: 
 1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników; 

PLIKI COOKIES – ogólnie 

 1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje: 
 1. nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany; 
 1. wygenerowany unikatowy numer; 
 1. czas przechowywania pliku. 
 1. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików: 
 1. Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookies: 
 1. tzw. first-party cookies (własne) – pochodzące z Serwisu, w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę, która należy do Administratora; Te pliki wykorzystywane są w celu:  uwierzytelnienia i utrzymania sesji witryny internetowej; optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze strony internetowej; podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji – tzw. funkcjonalne cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;  zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach strony internetowej; zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami tzw. sesyjny plik Cookie o nazwie INFO  
 1. tzw. third-party cookies (zewnętrzne) – umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez firmy zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator; Te pliki wykorzystywane są w celu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych; do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowanie statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu; w celu umożliwienia korzystania z technologii firm zewnętrznych umieszczonych w Serwisie, np. wtyczki Google Maps, Google Analytics – polityka prywatności www.google.com/intl/pl/policies;  
 1. Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika wyróżniamy: 
 1. pliki cookies sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę internetową 
  i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądania; 
 1. pliki przechowywane znacznie dłużej, usuwane automatycznie przez przeglądarkę po określonym czasie lub manualnie przez użytkownika; 

INNE TECHNOLOGIE 

 1. Administrator obok plików cookies korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać inne informacje. Możemy wyróżnić następujące technologie umożliwiające przechowywanie danych: 
 1. IndexedDB – dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych – domen lub subdomen z których zostały zapisane; 
 1. Session Storage – magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki; 
 1. Local Storage – magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia. 

PODMIOTY ZEWNĘTRZNE – wtyczki portali społecznościowych i innych social mediów 

 1. Administrator korzysta w szczególności, ale nie tylko z usług następujących firm zewnętrznych: 
 1. Google LLC; 
 1. Podmioty te posiadają własne polityki prywatności i praktyki dotyczące wykorzystywania technologii internetowych, dlatego w celu lepszego zrozumienia tych zasad, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i polityką cookies każdego z podmiotów. 
 1. z tej aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą technologii internetowych informacji do wymienionego podmiotu zewnętrznego. Dane są przetwarzane jednak w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania jego marki. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki osób odwiedzających portal społecznościowy (tj. współadministratora) wynikają wprost z regulaminu danego portalu społecznościowego, dlatego warto zapoznać się z jego treścią. 

NARZĘDZIA ANALITYCZNE 

 1. Serwis wykorzystuje następujące narzędzia analityczne: 
 1. Google Analytics 

Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej. Służą do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners  

JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI 

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies oraz innych technologii, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu. 
 1. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej odnoszą się także do sposobu wykorzystywania innych technologii internetowych. 
 1. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym 
  i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. 
 1. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym  
  w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom: 
 1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl  
 1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 1. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy 
 1. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 
 1. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies, IndexedDB oraz Web Storage pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie. 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności strony wsparciemiast.pl.  
 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących  
  z Administratorem partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności. 
 1. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności  
  w szczególności w przypadku: 
 1. rozwoju technologii, 
 1. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji, 
 1. rozwoju Serwisu. 
 1. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu. 
Skip to content