Plan webinarów

Założeniem Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast jest zmniejszanie dysproporcji społeczno-gospodarczych między krajami Unii Europejskiej. To kompleksowe przedsięwzięcie wymaga wszechstronnej wiedzy i umiejętności. Związek Miast Polskich przygotował w tym celu serię szkoleń (webinarów), mających na celu wsparcie uczestników naboru w efektywnym zagospodarowaniu posiadanej wiedzy oraz rozwijaniu swoich kompetencji. Prezentowany plan webinarów stanowi skrupulatnie opracowany zestaw tematów szkoleniowych, które są ściśle powiązane z konkretnymi celami szczegółowymi Programu.

Webinary zostały tak zaprojektowane, aby uczestnicy mogli pogłębić swoje zrozumienie trzynastu obszarów tematycznych (OT), które wynikają bezpośrednio z sześciu obszarów merytorycznych (OM) i są zgodne z głównymi założeniami Programu. Każda sesja skupia się na unikalnych wyzwaniach oraz potencjalnych możliwościach rozwoju, charakterystycznych dla poszczególnych OT. Dostęp do wszystkich zarejestrowanych webinariów będzie możliwy w Bazie Wiedzy niniejszej strony, co zapewnia uczestnikom naboru nieograniczone możliwości korzystania z tych zasobów.

Webinary będą prowadzone przez wyspecjalizowane zespoły ekspertów, dedykowane dla każdego z obszarów tematycznych (OT). Ich celem jest nie tylko podzielenie się praktyczną wiedzą opartą o najnowsze trendy i sprawdzone metody, ale również integracja i synergia działań w ramach poszczególnych obszarów merytorycznych, co stanowi klucz do osiągnięcia kompleksowego rozwoju i realizacji celów Programu.

Poniżej znajduje się całościowy plan webinarów (pogrupowanych chronologicznie). Można je także odnaleźć w widoku kalendarza. Szczegółowe informacje na ich temat będą się pojawiać sukcesywnie na stronie wsparciemiast.pl.

Kwiecień 2024

04.04.2024 – 13:00-15:00 – Dane i badania _01 Badania młodzieży, liderów, przedsiębiorców, kwestionariusz dotyczący przedsiębiorczości

10.04.2024 – 10:00-12:00 – OT 1. Kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne OT_1_1 – Ocena poziomu integracji systemu kształcenia zawodowego z potrzebami lokalnego rynku pracy

11.04.2024 – 10:00-12:00 – Wymogi formalne _01 Wymogi formalne Pomoc publiczna

12.04.2024 – 10:00-12:00 – OT 13. Rozwój potencjału instytucjonalnego OT_13_1 – Jak zbudować sprawnie działający zespół projektowy?

16.04.2024 – 10:00-12:00 – OT 11. Mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej OT_11_3 – Efektywność lokalnego systemu polityki społecznej w procesach włączenia społecznego

17.04.2024 – 10:00-12:00 – OT 9. Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna OT_9_1 – Działania planistyczne i edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności

18.04.2024 – 13:00-15:00 – OT 2. Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw OT_2_1 – Jak mierzyć przedsiębiorczość w miastach?

19.04.2024 – 10:00-12:00 – Dane i badania _02 Monitor Rozwoju Lokalnego oraz raport predefiniowany – narzędzia wspomagające miasta

23.04.2024 – 10:00-12:00 – OT 12. Zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość OT_12_3 – Planowanie zasobów na etapie opracowania wniosku

24.04.2024 – 10:00-12:00 – OT 5. Efektywność energetyczna i energia odnawialna OT_5_1 – Transformacja energetyczna i energia odnawialna – jak przygotować się do opracowania projektu?

30.04.2024 – 13:00-15:00 – OT 11. Mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej OT_11_2 – Potencjał w środowisku lokalnym. Kto może wspierać w procesach włączenia społecznego?

Maj 2024

07.05.2024 – 10:00-12:00 – OT 12. Zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość OT_12_1 – Dojrzałość instytucjonalna do prowadzenia partycypacji w mieście

08.05.2024 – 13:00-15:00 – OT 9. Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna OT_9_2 – Ochrona zasobów przyrodniczych i bioróżnorodności

09.05.2024 – 10:00-12:00 – OT 6. Transport publiczny OT_6_1 – Zrównoważona mobilność miejska

15.05.2024 – 10:00-12:00 – OT 8. Zarządzanie odpadami OT_8_1 – Jak analizować i interpretować dane i raporty dotyczące gospodarki odpadami w mieście

16.05.2024 – 13:00-15:00 – OT 2. Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw OT_2_3 – Sprawczość miasta we współpracy z przedsiębiorcami

22.05.2024 – 10:00-12:00 – OT 5. Efektywność energetyczna i energia odnawialna OT_5_2 – Kryteria oceny projektów z zakresu transformacji energetycznej i energii odnawialnej

23.05.2024 – 10:00-12:00 – OT 6. Transport publiczny OT_6_2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu

28.05.2024 – 10:00-12:00 – OT 2. Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw OT_2_2 – Jak budować projekty na rzecz rozwoju przedsiębiorczości?

28.05.2024 – 13:00-15:00 – OT 11. Mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej OT_11_1 – Zobaczyć niewidocznych. Jak dostrzec i rozmawiać z grupami wykluczonymi w naszym mieście?

Czerwiec 2024

04.06.2024 – 10:00-12:00 – Wymogi formalne Jak tworzyć projekt w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – logika projektu

06.06.2024 – 13:00-15:00 – OT 1. Kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne OT_1_3 – Sieciowanie współpracy międzysektorowej na rzecz systemu kształcenia i szkolenia zawodowego

12.06.2024 – 10:00-12:00 – OT 4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego OT_4_2 – Bezpieczeństwo na drogach

19.06.2024 – 09:30-16:00 – Warsztat stacjonarny edukacyjny: Warsztat dla liderów samorządowych _03 Warsztat dla decydentów samorządowych

19.06.2024 – 10:00-12:00 – OT 5. Efektywność energetyczna i energia odnawialna OT_5_3 – Społeczno-edukacyjny aspekt transformacji energetycznej

20.06.2024 – 10:00-12:00 – OT 6. Transport publiczny OT_6_3 – Tabor bezemisyjny transportu publicznego

26.06.2024 – 10:00-12:00 – OT 7. Gospodarka wodno-ściekowa OT_7_1 – Jak analizować i interpretować dane i raporty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w mieście

Lipiec 2024

09.07.2024 – 10:00-12:00 – OT 3. Wspieranie zarządzania migracją i promowanie działań integracyjnych OT_3_1 – Migracja – wyzwania dla miast średnich – część I

09.07.2024 – 10:00-12:00 – Wymogi formalne Podmioty uprawnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych

11.07.2024 – 10:00-12:00 – Dane i badania _03 Raporty: rynek pracy i szkolnictwo zawodowe, demografia i finanse – omówienie

16.07.2024 – 10:00-12:00 – Zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość Analiza działań pod kątem partycypacji i włączenia społecznego

23.07.2024 – 10:00-12:00 – Poznaj bliżej Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast – sesja pytań i odpowiedzi

Sierpień 2024

Brak zaplanowanych webinarów

Wrzesień 2024

03.09.2024 – 10:00-12:00 – OT 3. Wspieranie zarządzania migracją i promowanie działań integracyjnych OT_3_1 – Migracja – wyzwania dla miast średnich – część II

04.09.2024 – 10:00-12:00 – OT 4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego OT_4_3 – Poprawienie skuteczności systemów reagowania na zjawiska wywołane działaniami człowieka lub czynnikami naturalnymi

05.09.2024 – 13:00-15:00 – Pomoc publiczna – pytania i odpowiedzi

10.09.2024 – 10:00-12:00 – OT 6. Transport publiczny OT_6_4 – Edukacja i promowanie zrównoważonej mobilności

11.09.2024 – 10:00-12:00 – OT 7. Gospodarka wodno-ściekowa OT_7_2 – Jak dobrze przygotować planowane przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

12.09.2024 – 10:00-12:00 – OT 13. Rozwój potencjału instytucjonalnego OT_13_3 – Rezultaty, działania, wskaźniki – system monitorowania projektu

12.09.2024 – 13:00-15:00 – OT 10. Zdrowie i pomoc społeczna OT_10_4 – Wykorzystanie nowoczesnych technologii w organizacji usług społecznych i zdrowotnych

17.09.2024 – 13:00-15:00 – OT 13. Rozwój potencjału instytucjonalnego OT_13_2 – Przeciętny, dobry, doskonały – jak minimalizować ryzyka opracowując Wstępną Propozycję Projektu

17.09.2024 – 13:00-15:00 – OT 10. Zdrowie i pomoc społeczna OT_10_3 – Modernizacja lokalnego systemu wsparcia w obszarze usług społecznych

18.09.2024 – 10:00-12:00 – OT 9. Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna OT_9_3 – Rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury

19.09.2024 – 10:00-12:00 – OT 1. Kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne OT_1_4 – Nieformalna edukacja przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży, organizowana przez miasto

24.09.2024 – 10:00-12:00 – OT 11. Mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej OT_11_4 – Współpraca międzysektorowa na poziomie lokalnym w działaniach włączenia społecznego

24.09.2024 – 13:00-15:00 – OT 10. Zdrowie i pomoc społeczna OT_10_2 – Zintegrowanie usług ochrony zdrowia i usług społecznych

25.09.2024 – 10:00-12:00 – OT 8. Zarządzanie odpadami OT_8_2 – Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ)

Październik 2024

03.10.2024 – 10:00-12:00 – OT 1. Kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne OT_1_5 – Innowacyjność i przedsiębiorczość w małych i średnich miastach

08.10.2024 – 10:00-12:00 – OT 12. Zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość OT_12_4 – Dostępne narzędzia włączenia społeczności lokalnej, zapewniające informowanie, konsultowanie oraz współdecydowanie

09.10.2024 – 10:00-12:00 – OT 7. Gospodarka wodno-ściekowa OT_7_3 – Sposoby realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

10.10.2024 – 10:00-12:00 – OT 10. Zdrowie i pomoc społeczna OT_10_1 – Diagnoza problemów, potrzeb. Określenie celów i kierunków rozwoju usług zdrowotnych i społecznych

15.10.2024 – 10:00-12:00 – OT 10. Zdrowie i pomoc społeczna OT_10_5 – Deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych – lokalne, środowiskowe formy opieki

16.10.2024 – 10:00-12:00 – OT 4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego OT_4_1 – Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców

23.10.2024 – 10:00-12:00 – OT 8. Zarządzanie odpadami OT_8_3 – Planowanie działań i sposoby realizacji w zakresie gospodarki odpadami

Listopad 2024

06.11.2024 – 13:00-15:00 – Informacja i promocja _01 Jak zaplanować informację i promocję projektu?

Podziel się swoją opinią
Skip to content