Webinar 26.06: Dane dotyczące gospodarki wodno-ściekowej

obrazek prezentujący slajd tytułowy do webinaru - z grafiką z kranem z cieknącą wodą

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

Gospodarka wodno-ściekowa należy do ważnych zadań własnych gminy. Skutki antropogenicznych zmian klimatu i wieloletnich zaniedbań w gospodarce wodnej w sposób szczególny dotykają obszarów miejskich (specyficzna struktura przestrzenna i organizacyjna). Kluczowe wydają się zatem rosnące wyzwania dla gospodarki wodnej, wynikające z problemów: ilościowych związanych z nadmiarem (powodzie) lub niedomiarem (susze) wody, jakościowych (zanieczyszczenie wody, jakość środowiska, stan ekosystemów), jak również organizacyjnych związanych z planowaniem, zarządzaniem i finansowaniem gospodarki wodnej, a także niskiego poziomu świadomości ekologiczno-klimatycznej i odpowiedzialności (producenckiej/konsumenckiej).

Istotne znaczenie ma nie tylko racjonalne korzystanie ze skromnych zasobów wodnych jakimi dysponujemy, ale też wpływ polityki wodnej, przestrzennej, leśnej i rolnej na środowisko, od którego zależy bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, odnawialność zasobów oraz produktywność gospodarki.

O dostępnych źródłach danych, w tym danych porównawczych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz o propozycjach analiz diagnostycznych porozmawialiśmy 26 czerwca 2024 r. o godzinie 10.00, podczas webinaru pt. „Jak analizować i interpretować dane i raporty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w mieście”.  Spotkanie było elementem wsparcia miast w ramach naboru Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju.

Spotkanie poprowadzili doradcy ze Związku Miast Polskich: Grzegorz Kamiński, Grzegorz Dudzik oraz Grzegorz Roman.

Podziel się swoją opinią
Skip to content