Webinar 11.04: Wymogi formalne – pomoc publiczna

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

11 kwietnia 2024 roku odbył się webinar obejmujący podstawową wiedzę z zakresu pomocy publicznej.

Spotkanie obejmowało omówienie najważniejszych aspektów związanych z tematyką pomocy publicznej. Omówione zostały źródła przepisów o pomocy publicznej oraz zasadności ich wprowadzenia w kontekście ochrony konkurencji, wspierania działalności gospodarczej, innowacyjności oraz realizacji celów społecznych i ekonomicznych. Następnie wyjaśnione zostały przesłanki pomocy publicznej na podstawie zapisów Zawiadomienia KE w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Przedmiotem webinaru była również prezentacja: 

  • najważniejszych pojęć wynikających z przepisów o pomocy publicznej (w tym m.in. beneficjent pomocy publicznej, intensywność pomocy, data udzielenia pomocy); 
  • ograniczeń i warunków, jakie muszą być spełnione, aby pomoc była zgodna z prawem; 
  • zasad, na jakich może być prowadzona działalność pomocnicza lub towarzysząca w ramach infrastruktury wykorzystywanej do prowadzenia działalności niegospodarczej bez naruszenia przepisów o pomocy publicznej; 
  • zasad umożliwiających przyznanie pomocy w projektach realizowanych w ramach Programu wraz ze wskazaniem podstawowych rodzajów pomocy na realizację poszczególnych poddziałań.

Spotkanie poprowadził Kamil Krymski, zajmujący się od ponad 10 lat tematyką pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Programów Regionalnych. Uczestniczy w tzw. grupie roboczej ds. pomocy publicznej zorganizowanej we współpracy IZ PR i MFiPR. Na bieżąco uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach poświęconych tematyce pomocy publicznej.

Podziel się swoją opinią
Skip to content