RAPORTY PREDEFINIOWANE

Związek Miast Polskich przygotowuje predefiniowane raporty, prezentujące stan i zachodzące zmiany kluczowych procesów społeczno-gospodarczych w każdym z miast objętym programem. Ocena potencjałów i słabych stron miasta, obszarów wzrostu i spadku pomoże zidentyfikować przyczyny i potencjalne skutki zjawisk kryzysowych oraz zdefiniować działania, które mogą wykorzystać potencjały lub przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom. 

Obecnie na stronie poniżej, dla każdego ze 139 miast, zamieszczony jest raport: 

predefiniowany ogólny – pokazujący ogólną wartość syntetycznego wskaźnika rozwoju miasta oraz wartość syntetycznego wskaźnika rozwoju miasta w trzech wymiarach: gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym – wartości syntetyczne wskaźników są zawsze prezentowane w odniesieniu do grupy porównawczej. W dalszej części raportu zestawione są dane oraz wskaźniki w 12 istotnych społecznie i gospodarczo obszarach tematycznych, z punktu widzenia realizowanego projektu. Zestaw danych i wskaźników w poszczególnych obszarach jest pokazywany w układzie dla miasta. W większości przypadków wskaźniki prezentowane są również na tle grupy porównawczej oraz obszaru otoczenia miasta.  

demograficzny – pokazujący ocenę syntetyczną i diagnostyczną zjawisk w zakresie demografii z wykorzystaniem wskaźników Monitora Rozwoju Lokalnego z obszaru demografia. Wskaźniki dla miasta pokazywane są również na tle grupy porównawczej. W raporcie są również zestawienia i wskaźniki z pogłębioną analizą zjawisk w zakresie zmian w strukturze ludności w różnych przekrojach oraz zjawisk w zakresie migracji i przyrostu naturalnego.  

finansowy – prezentujący syntetyczne zestawienie informacji oraz wskaźników finansowych odnoszących się do sytuacji finansowej JST. Na potrzeby analizy danych wyodrębnione zostały tzw. podobszary obejmujące: informacje ogólne, zrównoważenie elementów budżetu, wysokość i strukturę dochodów, wysokość i strukturę wydatków oraz zadłużenie. Ocena silnych i słabych stron finansów miasta pomoże zidentyfikować przyczyny i potencjalne skutki zjawisk kryzysowych oraz zdefiniować czynności, które mogą przyczynić się do poprawy zdolności finansowej. 
W pierwszej części raportu informacje ogólne stanowią prezentację budżetu „w pigułce”. Celem sformułowania wniosków i analizy silnych oraz słabych stron budżetu, a także uzyskania informacji o zdolności do finansowania nowych działań w dłuższym okresie niezbędne jest zwrócenie uwagi na pozostałe prezentowane podobszary. Dane historyczne stanowią bowiem podstawę planowania przyszłych działań, a także dostarczają informacji o zdolności do finansowania rozwoju wskazując przy tym na trendy występujące w JST.

Istotnym elementem analizy danych zawartych w raporcie jest odniesienie się do grupy porównawczej i obszaru otoczenia miasta. Zwrócić należy uwagę, że na potrzebę analizy porównawczej zastosowano wyłącznie wskaźniki a nie wartości nominalne. Tym samym uzyskano podstawę do rzetelnej i obiektywnej oceny sytuacji finansowej JST.

Źródłem danych finansowych są bazy danych publikowane przez Ministerstwo Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku danych dotyczących liczby ludności zastosowanie znalazły ogólnodostępne dane z Banku Danych Lokalnych GUS. Zakres czasowy obejmuje lata 2018-2022.

rynek pracy – w oparciu o dane pochodzące z SIO 

W przygotowaniu są również raporty:  

rynek pracy – w oparciu o dane pochodzące z ZUS  

przedsiębiorczość – w oparciu o dane pochodzące z bazy POLTAX 

Dane oraz wskaźniki do raportów wygenerowane są z Monitora Rozwoju Lokalnego, systemu bazującego na danych dostępnych w GUS BDL, oraz danych pozyskanych przez ZMP z innych źródeł takich jak: MF (dane do 2022 r.), POLTAX (dane do 2020 r.), ZUS (dane do 2022 r.), SIO (dane do 2021 r.). 

Raporty dla każdego miasta:

Skip to content